Pašreiz notiek Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde, kur tiek paredzēta gājēju seguma atjaunošana, veloceliņu ierīkošana, atbalsta sienu un kāpņu atjaunošana, nožogojuma uzstādīšana, tūrisma norāžu, arhitektūras mazo formu un ietvju apgaismojuma uzstādīšana, bērnu atpūtas laukumu atjaunošana, bradājamo baseinu atjaunošana, sabiedrisko tualešu, dārznieka māju izbūve un teritorijas apzaļumošana. Šie darbi ir nepieciešami, jo gan Grīziņkalna parks, gan Ziedoņdārzs ir funkcionāli novecojuši un to atjaunošana nav veikta aptuveni simts gadu. Atjaunošanas darbus līdzfinansē ES (projekts "Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija").

Tehniskā projekta izstrādes laikā notika denroloģiskā izpēte, lai novērtētu koku stāvokli parkos. Dendroloģiskās izpētes rezultāti parāda, ka Ziedoņdārza teritorijā laika gaitā ir izveidojušies koku sējeņi, kas vēsturiskajā parka plānojumā nav atrodami. Šobrīd šie koki ir sasnieguši vecumu, kad to vainagi veido pārāk lielu noēnojumu. Arī daži parka teritorijas centrālajā daļā esošie koki lielā vecuma dēļ ir sliktā stāvoklī un zaudējuši savu vizuālo kvalitāti. Tāpēc, skatoties uz parka attīstību ilgtermiņā, tā kopējā vizuālā tēla veidošanos un mūsdienu prasībām pēc kvalitatīvas publiskās ārtelpas, kopumā tiek piedāvāts izcirst 66 kokus no 523 parkā esošajiem kokiem, revitalizācijas projektā piedāvājot to vietā veidot jaunus un kvalitatīvus 13 skuju un 24 lapu koku, 500 lapu krūmu un vīteņaugu , 500 rožu, 847 m2 ziemciešu un zemsedzes stādījumus.

Balstoties uz dendrologa atzinumu un koku estētiski vizuālās kvalitātes papildus novērtējumu, Grīziņkalna parkā kopumā tiek piedāvāts no 877 parkā esošajiem kokiem izcirst 61 koku, kas ir koku sējeņi, kas šobrīd sasnieguši savu pilnbriedu, kā arī koki, kas ir sliktā stāvoklī un ar zemu vizuālo kvalitāti. Lielais koku skaits, kā arī ilgstoši neveidotie koku vainagi veicina pārāk lielu atsevišķu parka teritoriju noēnojumu, samazinot kvalitatīva zāliena platības, kuras varētu veiksmīgi izmantot atpūtai. Revitalizācijas projekta priekšlikumā izcērtamos kokus Grīziņkalna parkā piedāvāts aizstāt ar jaunu 13 skuju un 20 lapu koku, virs 2000 lapu krūmu un vīteņaugu, 2500 rožu, 408m2 ziemciešu un zemsedzes stādījumiem.

Prezentācija par paredzēto Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas renovāciju notiek sabiedriskās apspriešanas par paredzēto koku ciršanu ietvaros. Sabiedriskā apspriešana norisinās līdz šī gada 7.maijam.

Planšetes ar projekta vizuālo informāciju interesenti var apskatīt Rīgas domē, Rātslaukums 1, trešā stāva vestibilā, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldē un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas ēkā. Rakstiskas atsauksmes par paredzēto koku ciršanu (aptaujas anketas) var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 7.maijam Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!