Apvienības “Jaunā Vienotība” pašvaldību vēlēšanu programma Siguldas novadā

Ikviens jutīsies sadzirdēts un saprasts. Ikviens spēs iegūt labu izglītību - gan bērni, gan pieaugušie. Ikvienam būs pieejams labi atalgots darbs, atpūta dabā un kultūras pasākumi. Mūsu novada ļaudis spēs nokļūt pie zinoša ārsta mūsdienīgā veselības aprūpes iestādē pa gludu ceļu gan ar personisko, gan ērtu sabiedrisko transportu. Ikvienam gan Siguldā, gan pagastos būs pieejams silts un sakopts mājoklis, kurā būtu droši dzīvot un cerīgi raudzīties nākotnē. Ikviens varēs lepoties ar savām mājām.
Mūsu saraksta kandidātiem ir liela profesionālā un dzīves pieredze, ko turpmāk vēlamies ieguldīt novada attīstībā. Mūsu darba pamatprincips: vienmēr vaicāt, uzklausīt un ņemt vērā iedzīvotāju viedokli.

Mums ikviens ir svarīgs.

PĀRVALDĪBA
• Veidot efektīvu, lietderīgu, uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem vērstu pašvaldības pārvaldi.
• Nodrošināt iepirkumu procedūru caurspīdīgumu un atklātību.
• Nodrošināt pašvaldības pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai un attīstīt ērtus elektroniskos pakalpojumus.
• Pilnveidot pašvaldības darbinieku atalgojumu sistēmu, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši darba rezultātiem.
• Aktīvi sadarboties ar visām iedzīvotāju interešu grupām.

IZGLĪTĪBA
• Stiprināt sākumskolas izglītības pieejamību iedzīvotājiem tuvu dzīvesvietai.
• Attīstīt visaptverošu izglītības sistēmu visos dzīves izglītības posmos.
• Attīstīt pamatskolas izglītību kā vispusīgu pamatu turpmākajām izglītības un darba gaitām.
• Vidusskolas posmā nodrošināt izglītības dažādību un specializāciju atbilstoši skolēnu vēlmēm.
• Iesaistīt jauniešus pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
• Virzīt mērķtiecīgas jauniešu ārpusskolas izglītības un nodarbošanās iespējas sporta, kultūras un pilsoniskās aktivitātes jomās, atbalstīt jauniešu centrus.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
• Pilnveidot medicīnisko aprūpi un sociālā atbalsta sistēmu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
• Rūpēties par veselības pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību, atbalstīt ģimenes ārstus.
• Rūpēties par bērniem, īpaši no grūtībās nonākušām ģimenēm, sadarbojoties ar skolu, sociālo dienestu un bāriņtiesu.
• Attīstīt jaunus pakalpojumus ar mērķi mazināt nabadzības risku un sociālo atstumtību.
• Sekmēt īres mājokļu pieejamību mājsaimniecībām ar nepietiekamiem ienākumiem.
• Piešķirt lielākus piedzimšanas pabalstus par otro un nākamajiem bērniem.

KULTŪRA
• Nodrošināt daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, saglabājot pagastiem raksturīgo identitāti.
• Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu kustību.
• Attīstīt apkārtējo vidi kā kultūras telpu visā novada teritorijā, izceļot katra pagasta vērtības.
• Siguldas pilsdrupu estrādei piesaistīt kvalitatīvus un unikālus kultūras pasākumus.
• Iesaistīt iedzīvotājus kultūras procesos pēc “viedā ciema” principa.
• Atbalstīt laikmetīgās mākslas projektus.

SPORTS
• Izstrādāt novada sporta jomas ilgtermiņa attīstības stratēģiju.
• Pārskatīt finansējuma piešķiršanas kritērijus, par prioritāti nosakot bērnu, jauniešu un tautas sportu.
• Pilnveidot āra sporta bāzu aprīkojumu.
• Attīstīt sporta infrastruktūru un uzlabot tās pārvaldību.
• Veicināt sporta klubu darbību un attīstīt sporta iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Attīstīt industriālo parku novada teritorijā, izmantojot Eiropas Savienības atbalsta programmas.
• Veicināt darba vietu skaita pieaugumu visā novada teritorijā.
• Sistemātiski attīstīt un popularizēt Siguldas novadu kā dabas, kultūras, sporta un veselības tūrisma galamērķi.
• Sekmēt tūrisma piedāvājumu, lai tūristi novadā pavadītu ilgāku laiku.
• Veicināt novada uzņēmumu un jauniešu sadarbību, attīstīt jauniešos uzņēmēju gēnu.
• Strādāt pie dzīvojamā fonda attīstības visā novada teritorijā, sekmējot īres dzīvokļu māju celtniecību.
• Sekmēt publisko un privāto partnerību.
• Turpināt rīkot grantu programmas un konkursus.
• Sekmēt degradēto īpašumu sakārtošanu.
• Veicināt uzņēmēju sadarbību un uzņēmēju kluba atjaunošanu.
• Veicināt vietējās lauksaimnieciskās produkcijas izmantošanu skolu ēdnīcās.

INFRASTRUKTŪRA UN VIDE
• Veidot ilgtspējīgu novada, pagastu centru un lauku teritoriju attīstību.
• Īpašu uzmanību pievērst ielu, ceļu un veloceliņu uzturēšanai un attīstībai, veicināt mobilitāti novadā.
• Nodrošināt sabiedriskā transporta reisus no pagastiem uz novada centru.
• Atbalstīt daudzdzīvokļu namu renovēšanu un iekšpagalmu sakārtošanu.
• Turpināt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošanu.
• Risināt vides problēmas un rūpēties par tīras vides saglabāšanu.