“Latvijas Atdzimšanas partija”

2021.g 5.jūnija Pašvaldību velēšanas Siguldas novadā

Priekšvēlēšanu programma

Latvijas Atdzimšanas partija ir gatava veikt, kopā ar Jums, pozitīvas pārmaiņas Siguldas novadā. Mūsu vērtības ir tradicionālas: ģimene, māja, darbs, ticība, sports, kultūra un māksla. Mūsu programma ir veidota, ņemot vēra Siguldas novada iedzīvotāju vajadzības un vēlmes. Esam savā sarakstā iekļāvuši kā pieredzējušus, tā gados jaunus Siguldas novada patriotus.

Lielākie izaicinājumi ar kuriem mums visiem būs jāsaskaras tuvāko 4 gadu laikā ir: Covid pandēmijas daudzveidīgo seku, protams, arī ekonomiskās krīzes likvidēšana un sekmīgas atveseļošanās nodrošināšana, kā arī jaunā un daudz lielākā Siguldas novada efektīva funkcionēšana. Tāpēc, mūsu galvenās prioritātes būs:

- uzņēmējdarbības atbalsts – pēc iespējas mazinot no pašvaldības atkarīgos birokrātiskos šķēršļus, radot labvēlīgu vidi investīcijām un ražošanai;

- jaunu darbavietu radīšana, uzlabojot mājokļu un sociālo garantiju politiku strādājošiem;

- darīt visu iespējamo, lai novads pēc iespējas ātrāk atgrieztos pie normālas dzīves;

- Gaujas Nacionālā parka videi draudzīga izmantošana, veicinot sporta un aktīvas atpūtas iespējas;

- sporta skolu attīstība novadā, pēc iespējas iekļaujot visus olimpiskos sporta veidus;

- atbalstīt pašvaldībai piederošu kredītiestāžu izveidi Siguldas novadā – krājbanku un/vai zemesbanku (pēc vācu landesbank parauga);

- sniegt jaunām ģimenēm iespēju saņemt pašvaldību garantētu bezprocentu kredītu dzīvokļa iegādei vai mājas celšanai;

- attīstīt pašvaldībai piederošu īres dzīvokļu fondu ar izpirkuma tiesībām;

- aicināt LR valdību sniegt vienreizēju finansiālu atbalstu, pēc novadu reformas izveidotajam Siguldas novadam 5 miljonu EUR apmērā;

- Siguldas novada iedzīvotajiem jākļūst par patiesā labuma guvējiem no Inčukalna pazemes gāzes krātuves;

- samazināt apkures maksājumus Siguldas novada iedzīvotājiem;

- celtniecībā, būvniecībā un visos novada iepirkumos nodrošināt līdzvērtīgas iespējas vietējiem, Latvijas uzņēmumiem, priekšroku dodot Siguldas novada uzņēmumiem;

- remontēt un savest kartībā ceļus un ielas, nodrošinot tos ar cieto segumu;

- jaunu ielu nosaukumos iekļaut novadam un Latvijai nozīmīgas personības, lai pieminētu viņu ieguldījumu;

- respektēt un atbalstīt kristīgās konfesijas;

- stimulēt un atbalstīt videi draudzīgu enerģijas izmantošanu;

- paplašināt novada starptautisko sadarbību;

- panākt plašu iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību svarīgāko priekšlikumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā;

- izveidot Latvijas vai Pasaules augstāko izglītības iestāžu filiāles Siguldas novadā, kas nākotnē kalpotu par pamatu Siguldas novada universitātes izveidē;

- nodrošināt Siguldas novadam augstas kvalitātes tehnoloģiju apguves iespējas, veidojot Siguldas tehnoloģiju centru, lai veicinātu augsto tehnoloģiju ieviešanu novada infrastruktūrā un uzņēmumos;

- nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, ieskaitot ārstu-speciālistus un pašvaldības atbalst un līdzfinansējumu ķirurģiskām operācijām, ārstniecībai un izmeklējumiem;

- ar pašvaldības sociālām garantijām un finansējumu, pieaicināt jaunos ārstus un medicīnas māsas Siguldas novadam;

- veikt Siguldas novada budžeta grozījumus iedzīvotāju interesēm;

- pašvaldības slimnīcā un ārstniecības iestādēs atvērt novadam piederošas aptiekas ar savu zāļu lieltirgotavu, kas dotu iespēju samazināt medikamentu cenas iedzīvotājiem par 30%-50%;

- panākt bērnu skaita vietu pietiekamību bērnudārzos;

- izstrādāt reālu palīdzības programmu daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem;

- Siguldas pili atvēlēt tautai, pārveidojot to par kultūras, mākslas, interešu izglītības un latviskuma centru, pārvietojot novada administrāciju uz Siguldas centru;

- veicināt profesionāli-tehnisko izglītību visā novadā.


Visi kopā – Siguldas novada uzplaukumam!

www.atdzimsana.lv