Pabalsts aizbildnim

Pabalsts aizbildnim

Personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Ja aizbildnība tiek atcelta, šā pabalsta un atlīdzības izmaksu izbeidz ar aizbildnības atcelšanas dienu. Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmērs 2013.gadā bija 32 lati mēnesī (par katru bērnu).