Foto: Shutterstock
Kamēr Rīgā sparā norit jaunā līgumu slēgšana par atkritumu apsaimniekošanu, tikmēr nākas pieciest neērtības, turklāt arī jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem jāiepazīstas ar jaunajām teritorijām un klientiem. "Tava Māja" atkritumu apsaimniekotāji stāsta, kā norit atkritumu izvešana no mājokļiem, kuriem ir slēgtās teritorijas, piemēram, žogs ar vārtiņiem, kā arī viņi atklāj, cik gan dažādas mēdz būt klientu vēlmes.

"Tava Māja" ir zināms kādas Rīgas daudzdzīvokļu mājas bēdu stāsts par atkritumiem, jo jaunais atkritumu izvedējs atteicās izvest atkritumus, sakot, ja vārti nebūšot vaļā – brauks prom. Arī vārtiņu speciālā pults vai zvans uz vārtiņiem ar mobilā telefona starpniecību nebija risinājums, lai vārtus atvērtu. Šinī gadījumā līgums jau bijis parakstīts, bet tur, kā klāstīja nama pārstāvji, nebija atrunāts punkts, kā notiek piekļuve pie miskastēm. Tā šī nama teritorijā atkritumu kalns bija krietnos izmēros, turklāt tik liels, ka saiņi ar drazām kaudzēm tika likti blakus tumši zaļajām tvertnēm. Šis bēdu stāsts nu jau ir atrisināts, bet rakstā tālāk aplūkojam, kā gan norit atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu ēkām ar slēgtām teritorijām.

Gan Rīgas domes (RD) Mājokļu un vides departamenta pārstāvis Mārtiņš Vilemsons, gan arī Rīgas atkritumu apsaimniekotāji atsaucas uz RD saistošajiem noteikumiem Nr.87. "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" , kuros detalizēti atrunāts viss par atkritumu izvešanu Latvijas galvaspilsētā. Lūk, likuma apakšpunkti, kurus visbiežāk pieminēja "Tava Māja" uzrunātie atkritumu uzņēmumu pārstāvji un RD pārstāvis:

"Ja teritorija, atkritumu konteineru novietne vai laukums atrodas zem koda, atslēgas vai pults, tad tā ir uzskatāma par slēgtu teritoriju un namu apsaimniekotājam ir jānodrošina brīva pieeja atkritumu izvešanai. Vai nu izvešanas dienā kāds atslēdz šo teritoriju/konteinera novietni vai nu tiek izstumti konteineri atkritumu apsaimniekotājam brīvi pieejamā vietā," norāda RD pārstāvis Vilemsons.

Viņš uzsver, ka pašvaldība nav tiesīga iekļaut izmaksas ne iepirkumā, ne saistošajos noteikumos par piekļuvi slēgtajās teritorijās. "Ne visi atkritumu radītāji savus sadzīves atkritumu konteinerus novieto slēgtās teritorijās un viņiem nebūtu jāmaksā par citu pakalpojumiem. Līdz ar to atkritumu apsaimniekotājam nav obligāts pienākums organizēt atkritumu izvešanu no slēgtām teritorijām. Šāda veida pienākums atkritumu apsaimniekotājam prasa gan papildu laiku, gan resursus," papildina RD pārstāvis, "ņemot vērā iepriekš minēto, piekļuve slēgtām teritorijām/atkritumu novietnēm ir papildus pakalpojums par kuru atkritumu apsaimniekotājs var prasīt maksu vai nodrošināt to kā bezmaksas pakalpojumu. Tieši tāpat jums ir tiesības atteikties no šī pakalpojuma, nodrošinot brīvu pieeju (atverot vārtus/atkritumu konteineru novietnes vai izstumjot atkritumu konteinerus pieejamā vietā) atkritumu konteineriem."

Kā uzņēmumi rīkojas, ja atkritumi Rīgā jāizved no mājām ar slēgtām teritorijām?


SIA "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs stāsta: "Vairumā gadījumu iespēja uzticēt atkritumu izvešanas ekipāžai vārtu pults vai atslēgas dublikātu ir papildu pakalpojums, ko "Clean R" nodrošina par atsevišķu samaksu. Tomēr ir virkne izņēmumu, katra situācija ir jāvērtē individuāli un ar veselo saprātu, piemēram: Rīgas centrā, kur nav iespējams tvertnes izstumt pie ielas, lai netraucētu gājēju un transporta kustību, izmantojam pults dublikātus un ejam pagalmos pēc konteineriem bez papildu samaksas. Slēgtās teritorijās, kurās var iebraukt ar mūsu auto – braucam iekšā. Šeit risinājumi ir daudz un dažādi, katra situācija jāvērtē pēc būtības. Ja mašīnai pēc atbraukšanas ir jāgaida 10 minūtes, kamēr to ielaidīs, šis ir papildu maksas pakalpojums. Ja tiekam iekšā nekavējoties, tad papildu maksu neprasām. Savukārt, ja, piemēram, privātmājas iedzīvotājs vēlas, lai izstumjam no viņa pagalma konteineru, tad tas ir pakalpojums par papildu samaksu. Tāpat klientam jānodrošina mūsu darbinieku drošība, piemēram, lai pagalmā nav suņu utt.

Klientu situācijas ir daudz un dažādas, lielākajā daļā gadījumu vienojamies par abpusēji pieņemamiem risinājumiem pakalpojuma sniegšanā, tomēr ik pa laikam sastopamies ar interesantām vai pat eksotiskām prasībām. Piemēram, fotografēt visus konteinerus pie iztukšošanas, stumt konteinerus 300 metrus līdz mašīnai pa meža taku utml."

"Lautus Vide PS", Pilsētvides Serviss valdes loceklis Jurģis Ugors: "Katrs gadījums par piekļūšanas iespējām privātā vai slēgtā teritorijā mūsu uzņēmumā tiek izskatīts atsevišķi, taču Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" 25.4. apakšpunktā noteikts, ka "Ja nav iespējams nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajiem atkritumu konteineriem, dienās, kad tiek veikta atkritumu savākšana, atkritumu konteineri no atkritumu konteineru novietošanas vietām jāpārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās, vai arī jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem". No tā izriet, ka klientam jānodrošina konteinera izstumšana tā, lai atkritumu apsaimniekotājs varētu veikt atkritumu savākšanu. Taču, ja tā ir slēgta teritorija, kurā var iebraukt specializētais transports, tad mēs atsevišķos gadījumos pieļaujam atkāpes un prasam, lai atkritumu radītājs nodrošina iebraukšanu šajā teritorijā, piemēram, izsniedzot vārtu pulti, patstāvīgai iebraukšanai teritorijā, vai norādot tālruņa numuru, uz kuru zvanot, tiek nodrošināta vārtu atvēršana nekavējoties.

Diemžēl, daudzos gadījumos klienti vēlas uzstādīt savus individuālos nosacījumus, kurus nav iespējams izpildīt vai to izpilde ir ļoti laikietilpīga, piemēram, braukt pāri zaļajai zonai, doties pēc vārtu atslēgām pie mājas dežuranta vai vecākā, doties pēc konteineriem uz pagrabiem, izvest atkritumus kādā noteiktā diennakts laikā u.tml. Lai arī dažiem klientiem Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.87 aprakstītā pienākuma izpilde ir apgrūtinoša, tas nenozīmē, ka atkritumu apsaimniekotājam tā nevar būt apgrūtinoša un mums kā organizācijai, kas veic uzņēmējdarbību, nebūtu pareizi uzlikt par pienākumu uzņemties bez maksas veikt papildus darbības, kuras prasa ne vien fiziskus resursus, bet arī lielu laika ieguldījumu. Ņemot vērā, ka atkritumu savākšana ir operatīvs process, turpretim, konteineru izstumšana rada papildus laika patēriņu un ir saistīta ar dažādiem neprognozējamiem riskiem, piemēram, ceļa segums un tā kvalitāte, attālums, par kādu jāveic izstumšanas darbi, atkritumu pārbirumi, kas var izkrist konteinera pārvietošanas procesā, konteineru pārblīvēšana, kas apgrūtina tā pārvietošanu u.tml. Tāpēc būtu nesamērīgi un nepamatoti, ja atkritumu apsaimniekotājam vēl nāktos uzņemties papildus saistības un riskus, kuru dēļ var tikt gan kavēta atkritumu izvešanas grafika ievērošana, gan arī atkritumu apsaimniekotājam var iestāties papildus riski un atbildība. Ikviens klients vēlas, lai atkritumi tiktu izvesti savlaicīgi, tādēļ mēs reizēm esam spiesti atteikties uzņemties šo papildus risku.''

SIA "Eco Baltia vide" pārstāve Daiga Buča: "Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas pienākumos ir nodrošināt pieeju atkritumu konteineriem nekustamā īpašuma iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājam. Noteikumos arī paredzēts, ka gadījumos, ja nav iespējams nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajiem atkritumu konteineriem, dienās, kad tiek veikta atkritumu savākšana, atkritumu konteineri no atkritumu konteineru novietošanas vietām jāpārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Ja teritorija, atkritumu konteineru novietne vai laukums atrodas zem koda, atslēgas vai pults, tad tā ir uzskatāma par slēgtu teritoriju. Tas nozīmē, ka izvešanas dienā konteineru novietne ir jāatslēdz vai arī konteineri jāizstumj atkritumu apsaimniekotājam brīvi pieejamā vietā. Papildu tam piekļuve konteineriem ir jānodrošina visu dienu laikā posmā no pulksten 5 līdz pulksten 23, kas Rīgas domes saistošajos noteikumos ir atrunāts kā laiks, kad Rīgā var veikt atkritumu konteineru izvešanu.

SIA "Eco Baltia vide" klienti, jau slēdzot līgumu, tiek aicināti norādīt informāciju par piekļuvi objektam, vārtu kodiem un atslēgām, kādām specifiskām konteineru atrašanās vietu norādēm. Šī informācija pēc tam tiek apstrādāta, lai šoferiem atvieglotu darbu. Vārtu pultis un atslēgas klienti var nodot mūsu rīcībā, lai nodrošinātu piekļuvi konteineriem, ja teritorijas ir slēgtas. Tas ir papildu pakalpojums, ko klienti var izvēlēties par papildu samaksu. Nepieciešamības gadījumā fiksējam arī klienta kontaktinformāciju, ar ko sazināties objektā, vārtu kodus iebraukšanai teritorijā, konkrētus darba laikus. Jo precīzākas norādes klients iedod, jo vieglāk mums sniegt pakalpojumu un nodrošināt konteineru tukšošanu. Tāpēc ir svarīgi, lai klienti mūs informētu arī par izmaiņām vārtu kodos, teritoriju darba laikos u.tml., lai mūsu rīcībā ir aktuāla informācija.

Jau šobrīd vērojams, ka jaunajos līgumos šī informācija ne vienmēr ir norādīta pietiekami precīzi, nav mums nodota pults vai atslēga, tāpēc ir jau fiksēti gadījumi, kad konteineri nav iztukšoti, jo mūsu darbinieki tiem nav varējuši piekļūt. Tāpēc tiešām aicinām klientus iespējami precīzāk līguma komentāros informēt mūs par kādām specifiskām norādēm par konteineru atrašanos adresē. Ja tas nav izdarīts, slēdzot līgumu, to joprojām var izdarīt, rakstot mums uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv. Vienlaikus arī atgādinām un aicinām rīdziniekus būt saprotošiem, jo šobrīd, ņemot vērā "pēdējā brīža" līgumu slēdzēju aktivitāti, atbildes būs jāpagaida nedaudz ilgāk nekā ierasts, taču strādājam, lai tās visiem klientiem sniegtu iespējami ātrāk. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Rīgā ir apjomīgas. Tām esam gatavojušies ar lielāko atbildību un arī turpmāk darīsim visu iespējamo, lai pārmaiņu periods noritētu iespējami raitāk un mierīgāk visām pusēm."

Uzziņa


Jau ziņots, ka no 20. maija Rīgā ir spēkā jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Lautus vide", ko veido atkritumu apsaimniekotāji "Lautus" un "Pilsētvides serviss".

Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics pauda, ka jaunā kārtību sakārto galvaspilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas līdz šim ir bijusi haotiska un necaurskatāma. "Es ticu, ka šīs pārmaiņas spēs nodrošināt tīru un sakoptu vidi galvaspilsētā," sacīja Balševics.

Vietvaras Mājokļu un vides departaments uzsver, ka klienti, kas vēl nav paspējuši noslēgt līgumus, nepaliks bez atkritumu izvešanas, jo saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu viņi drīkstēs vērsties pie savas zonas operatora ar pieteikumu par nepieciešamību izvest atkritumus.

Jauno līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tika uzsākta šā gada 10. martā. Uzņēmums "Clean R" nodrošinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pirmajā zonā un otrajā zonā – Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā. Savukārt uzņēmums "Eco Baltia vide" šos pakalpojumus sniegs ceturtajā zonā – Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, bet personu apvienība "Lautus" un "Pilsētvides serviss" apsaimniekos trešo zonu – Zemgales priekšpilsētas administratīvo teritoriju.

Kā portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kopš 20. maija, kad pilsētā mainījās atkritumu apsaimniekošanas kārtība, 92% fizisko personu ir noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Līgumu slēgšanas ziņā visčaklākie ir bijuši 4. zonas iedzīvotāji – te noslēgti 5213 līgumi, kas sastāda 97%.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!