Фото: F64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu par sankciju piemērošanu vairākām bankām, jo tās līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam – 1. aprīlim, nebija sagatavojušas un iesniegušas FKTK 2018. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu, kā arī tie nebija laikus publiskoti, portāls "Delfi" uzzināja FKTK.

Tādējādi pārkāpta Kredītiestāžu likumā noteiktā prasība, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus noteiktā termiņā, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un tās finanšu rādītājiem.

AS "Rietumu Banka" un "Signet Bank" AS piemērots brīdinājums, jo, neraugoties uz to, ka bankas saņēmušas novēlotu sadarbības atteikumu no auditorkompānijām, ar kurām bijusi vienošanās par sadarbību, tās operatīvi risinājušas situāciju, atrodot citu auditorkompāniju un noslēdzot līgumus, kas paredzēja plānoto darbu izpildi veikt likumā noteiktajā termiņā. Tāpat bankas savlaicīgi publicējušas nerevidētus pārskatus, revīzijas ir pabeigtas, pārkāpums ir novērsts un publiskoti arī revidētie gada pārskati. Turklāt bankas ir sadarbojušās ar FKTK, detalizēti skaidrojot situāciju.

AS "BlueOrange Bank" un AS "LPB Bank" piemērota soda nauda 4 260 eiro apmērā, savukārt AS "Baltic International Bank" piemērota soda nauda 4 793 eiro apmērā. Lai gan bankas līdzīgi, kā minēts iepriekš, bija saņēmušas novēlotu sadarbības atteikumu no auditorkompānijām, ar kurām bijusi vienošanās par sadarbību (vienā gadījumā bija noslēgts līgums, taču tas lauzts), bankas risinājušas situāciju, atrodot citu auditorkompāniju un noslēdzot līgumus, tas nav noticis pietiekami operatīvi, lai iekļautos likumā noteiktajā termiņā. Bankas, izņemot "Baltic International Bank", ir publiskojušas nerevidētos gada pārskatus. Visas trīs bankas sadarbojas ar FKTK, sniedzot visu informāciju par aktuālo situāciju. Bankas turpina darbu, lai nodrošinātu revidēto gada pārskatu sagatavošanu un publiskošanu.

AS "PrivatBank" piemērota soda nauda 10 118 eiro apmērā. Šī banka nebija savlaicīgi sākusi sarunas ar auditoriem un panākusi vienošanos. Banka pēc FKTK aicinājuma ir publiskojusi nerevidētos gada pārskatus. Revīzija nav pabeigta un revidētie pārskati nav publiskoti. Banka sadarbojas ar FKTK, sniedzot informāciju par aktuālo situāciju.

AS "Meridian Trade Bank" piemērota soda nauda 13 490 eiro apmērā. Banka nesen ir noslēgusi līgumu, un revīzija ir sākta. Šis bankai ir atkārtots šāda veida pārkāpums – 2018. gada 16. oktobrī FKTK padome pieņēma lēmumu par 14 200 eiro soda naudas piemērošanu par revidēta 2017. gada pārskata neiesniegšanu un nepubliskošanu. Banka sadarbojas ar FKTK, sniedzot aktuālo informāciju par situāciju saistībā ar revidēta gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde revidētu gada pārskatu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlim, kā arī līdz 1. aprīlim publisko šo pārskatu.

Vairākas bankas šā gada 1. aprīlī nebija nodrošinājušas ne revidētu gada pārskatu sagatavošanu, ne publiskošanu.

FKTK ir pieprasījusi papildu informāciju par likuma normu neievērošanas apstākļiem un individuāli izvērtējusi katras bankas situāciju, papildus ņemot vērā situāciju auditoru sektorā, jo kavēšanos revidētu gada pārskatu sagatavošanā un publiskošanā ir radījis arī tas, ka vairākas starptautiskas auditorkompānijas šo pakalpojumu nav vēlējušās sniegt, paziņojot par to novēloti vai laužot noslēgtu līgumu ar banku, savukārt vietējā auditoru tirgus kapacitāte ir ierobežota. Izvērtējot minētos apstākļus, FKTK padome septiņām bankām piemērojusi dažādas sankcijas – gan brīdinājumu, gan soda naudu, kas piemērota robežās no 4 260 eiro līdz pat 13 490 eiro.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš norāda: "Vērtējot katras bankas individuālo situāciju, tika ņemti vērā divi būtiski apstākļi. Proti, auditoru sektors Latvijā pēdējā gada laikā piedzīvojis būtiskas pārmaiņas un tajā ir vērojamas zināmas nesakārtotības pazīmes ­– auditorkompānijas var pieņemt radikālus lēmumus, atsakot sadarbību pēdējā brīdī vai pārkāpjot revīziju termiņus. Otrs apstākļu kopums ir saistīts ar finanšu noziegumu novēršanas jomu, kurai pievērstā pastiprinātā uzmanība tagad ir radījusi daudz lielāku atbildības slogu gan bankām, gan to pārskatu revidentiem, tāpēc vienošanās par sadarbību šogad bija krietni sarežģītāka. Ar to bankas nebija rēķinājušās, taču likums ir jāpilda un FKTK par to nav nekādu šaubu. Vienlaikus, nepieciešams valsts mērogā risināt auditoru sektorā identificētos problemātiskos jautājumus."

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !