Tāpat IZM atgādina, ka 2013. gadā ministrija, sadarbojoties ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu Latvijā, īstenoja zinātnisko institūciju starptautisko izvērtējumu. Fizikālās enerģētikas institūts tika novērtēts ar vērtējumu "2" , kas tiek raksturots šādi: apmierinošs vietējais spēlētājs, kuram būtu jāizvērtē apvienošana ar citām institūcijām.

Institūts saņēmis zemāko novērtējumu tādās vērtējuma pozīcijās kā ietekme uz zinātnes nozari, pētniecības vide un infrastruktūra.

Ilgtspējīgas enerģētikas pētošā institūta pārstāvji portālam "Delfi" skaidro, ka līguma laušana institūtam nozīmē zinātniskās darbības paralizēšanu uz nezināmu laiku, nespēju pildīt vairākus Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un starptautiskos projektus, kā arī izveidotā zinātnes tehnoloģiju parka iznīcību.

"Turklāt darbības no IZM puses notika negaidīti, neargumentēti un bez jebkādas diskusijas ar institūtu. Institūtam 2017. gadā ir plānots veikt starptautisko zinātnisko institūciju izvērtējumu, kuram institūts mērķtiecīgi gatavojas, apzinoties nepieciešamību atgūt zinātniskās institūcijas bāzes finansējumu. Diemžēl arī šis uzdevums IZM rīcības rezultātā, atņemot institūtam materiāltehnisko resursu un nodrošinājumu, ir ievērojami apdraudēts," skaidro institūta direktore Irina Oleinikova.

Oleinikova arī norāda, ka līdz ar līguma laušanu IZM apturējusi vērienīga ES struktūrfonda projekta realizāciju. Proti, institūts bija pieteicies projektam par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās. Pētnieki vēlējušies uzlabot paša institūta pārvaldībā esošās ēkas, un kopumā projektā pieejami līdzekļi vairāk nekā viena miljona eiro apmērā.

"Institūts līdz šim ir veicis visas nepieciešamās darbības minētā projekta realizācijai 2016. un 2017. gada ietvaros – gan izsludinot atbilstošas iepirkumu procedūras, gan jau izstrādājot būvprojektu, bet diemžēl projekta virzība ir apstājusies un tiek būtiski kavēta, nesaņemot no IZM nepieciešamo pilnvarojumu dokumentu tālākai virzībai. IZM nav izsniegusi institūtam atbilstošu pilnvarojumu vai motivētu atteikumu projekta darbības realizēšanai, bet šā gada 7. aprīlī ir informējusi par savu nodomu vienpusēji atkāpties no 2011. gada 14. jūlija valsts nekustamā īpašuma lietojuma līguma," skaidro Oleinikova.

Tikmēr IZM pārstāvji norāda, ka līguma laušana notikusi saistībā ar institūta darbību ar nekustamo īpašumu, kas neatbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, un uzsver, ka 2011. gadā noslēgtajā līgumā noteikts, ka īpašums valsts vārdā nodots lietošanā uz nenoteiktu laiku.

Pērn piecos valsts zinātniskajos institūtos, tostarp Fizikālās enerģētikas institūtā, veikts sistēmas "Resursu izmantošanas efektivitāte valsts zinātniskajos institūtos" iekšējais audits.

Tā mērķis, kā skaidro IZM, bijis iegūt pārliecību, vai saimnieciskā darbība zinātniskajos institūtos tiek organizēta un realizēta atbilstoši Zinātniskās darbības likumā un plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem, kā arī normatīvo aktu prasībām. Audita rezultāti nav bijuši glaimojoši Oleinikovas vadītā institūta darbībai.

Audita ietvaros, 2016. gada augustā, auditori kopā ar institūta pārstāvjiem apsekojuši institūta telpas. "Papildus tika izskatīti visi nomas līgumi un reģistrētie pamatlīdzekļi. Rezultātā tika konstatēts, ka visi līgumi ir noslēgti bez saskaņošanas ar IZM, tādējādi pārkāpjot 2011. gada jūlijā noslēgtā līguma nosacījumus. Audits arī secināja, ka institūta telpu efektīvās noslodzes koeficients ir ļoti zems," portālam "Delfi" paskaidroja ministrijā.

"Ņemot vērā, ka institūts iznomā valsts nekustamā īpašuma daļas, neievērojot Ministru kabineta noteikumos par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību noteiktās prasības, neievēro ar IZM noslēgtā līguma noteikumus un nav ņēmis vērā IZM vairākkārt izteiktos lūgumus rīkoties ar nekustamo īpašumu, ievērojot līgumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības, IZM pieņēma lēmumu ar 2017. gada 13. aprīli izbeigt līguma darbību. Ministrija paziņoja Fizikālās enerģētikas institūtam, ka tam vairs nav tiesību nodot lietošanā privātpersonām valsts nekustamo īpašumu Krīvu ielā 11, Rīgā, vai tā daļas, bet ir tiesības lietot šo valsts nekustamo īpašumu savas darbības nodrošināšanai līdz 2017. gada 31. maijam, vienlaikus uzsākot sarunas par turpmāko valsts nekustama īpašuma izmantošanas kārtību," skaidro IZM pārstāvji.

Tāpat IZM informējis, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir izteikusi gatavību uzsākt sarunas ar institūtu par tam turpmākai darbībai nepieciešamo telpu nodrošināšanu un sadarbības iespējām.

Arī ES fondu projekta bloķēšanu IZM skaidro ar audita rezultātiem.
"Ņemot vērā veikto auditu, kura laikā institūtam tika konstatēta neatbilstoša rīcība ar tam lietošanā nodoto īpašumu, piemēram, telpas saskaņā ar audita rezultātiem netiek izmantotas paredzētajai funkcijai, kā arī telpu efektīvās noslodzes koeficients ir zems un ekonomiski nelietderīgs, ministrija nolēma atteikt institūtam izsniegt apliecinājumus par atļauju īstenot projektus šā pasākuma ietvaros," norāda ministrijā.