Foto: Publicitātes foto

Atsevišķi raugoties, katrs no ilgtspējīgas komercdarbības jeb ESG (environment – vide, social – sociālie jautājumi, governance – pārvaldība) virzieniem ir labi zināms. Par vides jautājumu nozīmi sabiedrībā ir notikušas diskusijas jau vairākas desmitgades, un, pateicoties Eiropas Zaļajam kursam, vides aspekti šobrīd ir ieguvuši tiešu un izsekojamu ietekmi uz ekonomiskajiem procesiem. Sociālie jautājumi komercdarbībā ieguva aktualitāti vienlaikus ar pieaugošo darbaspēka trūkumu, un nu jau vairākus gadus sociāli atbildīga rīcība ir daudzu uzņēmumu ikdienas sastāvdaļa. Par korporatīvās pārvaldības jautājumiem tika daudz diskutēts iepriekšējā desmitgadē ēnu ekonomikas un 2008. gada krīzes seku kontekstā.

Tomēr šobrīd, kad Latvijas uzņēmumi piedzīvo transformāciju uz ilgtspējīgu komercdarbību, laba korporatīvā pārvaldība tiek pieminēta daudz retāk nekā vides vai sociālās atbildības jomas. Ko tad saprot ar labu korporatīvo pārvaldību, kā korporatīvā pārvaldība ietekmē uzņēmumu ilgtspēju un kāda ir Latvijas uzņēmumu izpratne par šiem jautājumiem?

Kas slēpjas zem burta "G" saīsinājumā "ESG"?

Lai gan vārdi "korporatīvā pārvaldība" rada asociāciju ar valdes sēdēm un akcionāru sapulcēm, šī joma aptver daudz plašāku jautājumu loku nekā tikai lēmumu pieņemšanas kārtību. Parasti ar labas korporatīvās pārvaldības jēdzienu saprot procesus, kas veicina uzņēmuma darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā, piemēram, uzņēmuma stratēģijas izstrādi, korporatīvās kultūras definēšanu, darbaspēka un pārvaldes institūciju atalgojuma veidošanas principus, kā arī uzņēmuma darbības caurskatāmību.

Uzņēmumu virzība uz ilgtermiņa vērtības radīšanu ir ietekmējusi arī izpratni par labu korporatīvo pārvaldību. Paredzams, ka jau tuvākajā nākotnē attieksme pret vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem iespaidos uzņēmuma piekļuvi tehniskajiem, darbaspēka un finanšu resursiem. Šī iemesla dēļ, korporatīvās pārvaldības jomā šobrīd tiek pievērsta lielāka uzmanība jautājumiem par risku vadību, piegādes ķēžu darbības uzraudzību un veidiem, kā mērīt uzņēmuma radīto ietekmi vidē un sabiedrībā. Piemēram, viena no vadošajām reitinga aģentūrām "S&P Global" uzņēmumu ilgtspējas vērtējumā, cita starpā, ņem vērā šādus pārvaldības kritērijus:

  • Vai uzņēmumam ir korporatīvās kultūras un ētiskas rīcības kodekss, kas pievērš uzmanību ētiskas rīcības nozīmei un paredz pasākumus, kas ir vērsti uz kukuļdošanas un korupcijas samazināšanu?

  • Vai uzņēmums ņem vērā tādus ilgtermiņa riskus kā klimata riski, vērtē to potenciālo ietekmi un veic pasākumus riska ietekmes samazināšanai?

  • Vai uzņēmums pienācīgi vada riskus, kas rodas nododot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesus ārpakalpojumā?

  • Vai uzņēmums ir skaidri definējis savu stratēģiju nodokļu jautājumos un apzinās riskus saistībā ar īstenotajiem pasākumiem nodokļu jomā?

  • Vai uzņēmums iesaistās sabiedrības viedokļa veidošanā?

  • Vai uzņēmums ir identificējis veidus kā radīt uzņēmuma ilgtermiņa vērtību, ir ieviesis kritērijus pēc kuriem ir iespējams izmērīt un ziņot par uzņēmuma sasniegumiem ilgtermiņa vērtības radīšanā?1

Kā pārvaldība ietekmē uzņēmuma ilgtspēju?

Laba korporatīvā pārvaldība nozīmē ne tikai pieņemt "pareizos" lēmumus, bet arī pieņemt lēmumus iespējami labākajā procesā. Šādā ziņā vāja korporatīvā pārvaldība tiešā veidā samazina uzņēmuma spēju izpildīt ilgtspējas prasības vides un sociālās atbildības jomās.

Piemēram, ja uzņēmumam nav izstrādāta aktuāla stratēģija, tad vadībai, visdrīzāk, nav vienota priekšstata par to, kā ilgtspējas prasības ietekmēs uzņēmuma konkurētspēju tuvākajos gados, kāda būs uzņēmuma piekļuve finanšu resursiem, darbaspēkam un kādas būs uzņēmuma preču vai pakalpojumu izmaiņas saistībā ar pieaugošajām vides aizsardzības prasībām. Ja uzņēmumā nav ieviesti atbilstoši riska vadības pasākumi un izveidota iekšējā audita struktūrvienība, tad šādā uzņēmumā ir daudz lielāka iespēja iestāties tehnoloģiskiem negadījumiem, pārkāpt vides vai citu uzraugošo institūciju prasības, kā arī kļūt par korupcijas upuri. Savukārt uzņēmums, kura korporatīvā kultūra neparedz sistēmisku mērķu izvirzīšanu, izpildes mērīšanu un rezultātu analīzi, nebūs gatavs konkurences cīņai ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem, tiecoties iegūt ilgtspējīga uzņēmuma statusu.

Tāpēc laba korporatīvā pārvaldība ir kas vairāk nekā atsevišķs ilgtspējīgas komercdarbības virziens. Tā ietekmē uzņēmuma pūliņus visos ilgtspējas virzienos, tostarp arī palīdz sasniegt uzņēmuma izvirzītos vides un sociālos mērķus. Ilgus gadus laba korporatīvā pārvaldība bija drošs signāls investoriem, ka uzņēmumam būs labi finansiālie rādītāji. Šobrīd laba korporatīvā pārvaldība signalizē investoriem arī to, ka uzņēmums ir sagatavots sasniegt ilgtspējas mērķus.

Latvijas uzņēmumu izpratne par korporatīvo pārvaldību un ilgtspēju

Ar ilgtspējas prasībām vislabāk ir pazīstami tie Latvijas uzņēmumi, kuri piedalās starptautiskās piegāžu ķēdēs. Lai spētu piegādāt savas preces vai pakalpojumus, šiem uzņēmumiem ir bijis nepieciešams pielāgoties starptautisko partneru prasībām ilgtspējas jomā, kā arī izvirzīt līdzvērtīgas prasības saviem piegādātājiem. Piemēram, viens no lielākajiem Latvijas ražotājiem AS "Latvijas finieris" saviem kokmateriālu piegādātājiem izvirza ne tikai vides aizsardzības, bet arī nodarbinātības, darba drošības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas prasības.2

Ja ražotāju izvirzītās ilgtspējas prasības skar tikai tos uzņēmumus, kuri iekļaujas ražotāju piegādes ķēdēs, tad banku un investoru izvirzītās ilgtspējas prasības, paredzams, tuvākajā laikā skars lielāko daļu Latvijas uzņēmumu. Pēdējā laikā īpaši skaļi par ilgtspējas izaicinājumiem brīdina bankas, kurām pašām drīz būs jāskaidro, cik ilgtspējīgi ir to veiktie ieguldījumi.3 Ņemot vērā, ka daudzi Latvijas uzņēmumi ir atkarīgi no finanšu resursu pieejamības, ir sagaidāms, ka ilgtspējas prasības jau tuvākajā laikā iegūs vispārsaistošu raksturu.

Piegādātāju, finansētāju un sabiedrības spiediena dēļ aizvien vairāk uzņēmumi Latvijā interesējas par ilgtspējas jautājumiem. Kā liecina nesen veikts pētījums, jau 90% Baltijas un Austrumeiropas biržas uzņēmumi starp savām vērtībām ietver arī ilgtspējas mērķus.4 Šī gada 11. jūnijā tika aizvadīta tiešsaistes diskusija "ESG: modes lieta vai nepieciešamība", kuras ietvaros 62% klausītāju atbildēja, ka jau šobrīd viņu pārstāvētais uzņēmums īsteno ilgtspējīgu pieeju vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem.

Līdz ar pieaugošu izpratni par ilgtspējas jautājumiem, jaunu aktualitāti Latvijā iegūst arī laba korporatīvā pārvaldība. Šogad janvārī tika publiskots Latvijas korporatīvās pārvaldības kodekss, kurš nesaistošā veidā ļauj jebkuram Latvijas uzņēmumam pārņemt labāko praksi uzņēmumu pārvaldības jomā.5 Jaunajā kodeksā īpaša uzmanība ir pievērsta padomes iesaistei uzņēmuma stratēģijas izstrādē un ieviešanā, neatkarīgo padomes locekļu lomai, padomes sastāva dažādības aspektiem, iekšējai kontrolei un risku pārvaldībai, uzņēmuma iekšējās uzvedības kultūras un ētiskas uzvedības standartam, kā arī interešu konflikta vadībai.

Aktuālie uzstādījumu pasaules ekonomikā skaidri signalizē, ka laba korporatīvā pārvaldība neizbēgami kļūst svarīga ne tikai biržas un lieliem uzņēmumiem, bet ikvienam komersantam, kas vēlēsies iekļauties šajā jaunajā komercdarbības realitātē. Atliek cerēt, ka šo kopīgi uztversim nevis kā apgrūtinājumu, bet iespēju veidot sakārtotāku un konkurētspējīgāku biznesa vidi.

1 https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/exploring-the-g-in-esg-governance-in-greater-detail-part-i

2 https://www.finieris.lv/docs/Dokumenti/Finierkluci/Berza_finierkluca_kvalitate.pdf

3 Sk. Regulu (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē ("SFDR"), regulu 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu 2019/2088 ("Taksonomija")

4 Zumente, I.; Bistrova, J. ESG Importance for Long-Term Shareholder Value Creation: Literature vs. Practice. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2021, 7, 127. https://doi.org/10.3390/joitmc7020127

5 Pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā: https://www.tm.gov.lv/lv/media/4138/download

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!