Mēs varam vairāk, nekā mums šķiet, – kā skolās integrēt tehnoloģijas?
Foto: Publicitātes foto

Pēdējais mācību gads nav bijis viegls ne skolēniem, ne skolotājiem, bet skolās īstenotie "eTwinning" sadarbības projekti rāda, ka ikviens ir spējīgs paveikt vairāk nekā sākumā var šķist. Sākot ar pirmklasniekiem, kuri ar azartu un neizmērāmu pacietību apgūst jaunas prasmes un rīkus tiešsaistē, un beidzot ar pieredzējušiem pedagogiem, kuri ir attīstījuši prasmi radoši pasniegt mācību vielu, lai veicinātu jaunu prasmju apguvi un nodrošinātu skolēniem iespēju sadarboties un komunicēt ar vienaudžiem laikā, kad piespiedu kārtā ir jāsēž mājās

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

"eTwinning" ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no programmas "Erasmus+", kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), metodikas un valodu jomā. Katru gadu Latvijas skolotāji iesaistās vairākos simtos nacionāla un starptautiska mēroga "eTwinning" projektos ar sadarbības partneriem no 44 valstīm. Un katru gadu seši veiksmīgākie Latvijā īstenotie projekti konkurē savā starpā, lai iegūtu augstāko nacionālo apbalvojumu – nacionālo "eTwinning" balvu, kā arī iespēju ar savu projektu pretendēt uz Eiropas balvu. Šis konkurss tiek rīkots, lai identificētu labās prakses piemērus "eTwinning" projektu īstenošanā Latvijā un apbalvoju veiksmīgākos projektu īstenotājus.

Ik gadu septembrī konkursam "Nacionālā "eTwinning" balva" tiek pieteikti aizvadītajā mācību gadā īstenotie projekti, lai jau oktobrī "eTwinning" Latvija rīkotajā konferencē Latvijas skolotāji dalītos pieredzē un atskatītos uz iepriekšējā mācību gada veiksmīgākajiem "eTwinning" projektiem. Šogad konkursā pieteicās 23 iepriekšējā mācību gadā īstenotie projekti. Piedāvājam iepazīt trīs konkursa "Nacionālā "eTwinning" balvas 2021" finālistus – projektus, kas spējuši veicināt aktīvu skolēnu sadarbību virtuālajā vidē par spīti Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un var kalpot par iedvesmu ikvienam skolotājam, kuri vēlas savā ikdienas dzīvē integrēt IKT.

Pirmklasnieki uzvar, pētot pavasara vēstnešus

Jaunākie konkursa finālisti un uzvarētāji nacionālo projektu kategorijā ir Baložu vidusskolas un Pļavniekkalna sākumskolas pirmās klases skolēni, kuri paši aktīvi iesaistījās projekta aktivitātēs, piedāvāja savas idejas un izmantoja tehnoloģijas.

Kopīgās projekta tiešsaistes sanāksmēs gan starp skolām, gan klases ietvaros, skolēni vienojās par netiķeti jeb uzvedības noteikumiem tiešsaistes tikšanās laikā, paši domāja, kādi varētu būt pavasara vēstneši, un izvērtēja viens otra darbus. Strādājot individuāli, skolēni meklēja dabā partnerskolas izdomātos pavasara vēstnešus un iemūžināja tos fotogrāfijās, kuras ar vecāku palīdzību izvietoja uz virtuālā rīka "Padlet" sienas, kā arī īstenoja citas radošas aktivitātes. Visas projekta aktivitātes tika veiktas ciešā starpskolu sadarbībā, darbojoties tiešsaistes vidē. Skolēni iemācījās lietot "Zoom", "Padlet" un "Jamboard" rīkus.

Mēs varam vairāk, nekā mums šķiet, – kā skolās integrēt tehnoloģijas?
Foto: Publicitātes foto


Baložu vidusskolas skolotāja un projekta īstenotāja Agnija Grigore uzsver: "Viens no galvenajiem ieguvumiem bija tas, ka bērni saprata, kā jēgpilni, interesanti, izglītojoši, vecumposmam atbilstoši un droši pavadīt laiku internetā, kā izmantot to savā mācību procesā."

"Esmu pateicīga projekta dibinātājai, kura mani iedvesmoja, pārliecināja, ka arī ar pirmklasniekiem var izdarīt lielas, radošas lietas. Arī es guvu pārliecību, ka spēju pielāgoties apstākļiem, nezaudējot pedagoģisko pieeju radošā procesā," komentē skolotāja Everita Petrova, kura projekta laikā mācīja Pļavniekkalna sākumskolā.

Abas skolotājas vienā projektā veiksmīgi apvienoja vairākus mācību priekšmetus. Piemēram, papildus uzdevumiem tiešsaistē, netika aizmirsts par sākumskolu skolēnu nepieciešamību trenēt roku. Tādā veidā apnicīgie glītrakstīšanas vingrinājumi ieguva jaunu nokrāsu, jo skolēns apzinās, ka viņa rakstīto redzēs ne tikai skolotāja, bet arī citas skolas skolēni, un tas tiks ievietots kopējā e-grāmatā. Projekta aktivitātes sekmīgi apvienoja gan laiku pie datora, gan iespēju skolēnam dabā vērot, pētīt un aprakstīt atrasto. Turklāt visi skolēnu darbi (fotogrāfijas, zīmējumi, mīklas) tiks izmantoti tālāk mācību procesā, tā atklājot, kā visas aktivitātes ir savā starpā saistītas.

Labākais starptautiskais projekts – Rēzeknē

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājas Sandras Trošinas īstenotais projekts "Change the game yourself!" jeb "Maini spēles noteikumus pats!" šogad ieguva "Nacionālo "eTwinning" balvu" starptautisko projektu kategorijā. Projekta mērķis ir mainīt skolēnu negatīvo attieksmi pret informācijas tehnoloģijām (IT) un paredzēts tiem skolēniem, kuriem nepadodas ar IT jomu saistīti uzdevumi vai IT pat mazliet biedē. Projekta ietvaros skolēni runāja par drošību tiešsaistē, vienojās par kopīgu netiķeti, kā arī veidoja IT profesiju kokus un paši savas digitālās spēles. Dalībnieki visos projekta posmos ne tikai meklēja vajadzīgo informāciju, izvērtēja tās svarīgumu un pareizo pielietojumu veicamajā uzdevumā, bet starptautiskās komandās sadarbojās ar skolēniem no partnerskolām Spānijā, Bulgārijā, Čehijā, Turcijā un Polijā.

Mēs varam vairāk, nekā mums šķiet, – kā skolās integrēt tehnoloģijas?
Foto: Publicitātes foto

Skolēni atzina, ka projekta gaitā mainījušās viņu domas gan par IT jomas profesijām, gan par to, ko viņi paši ir spējīgi izdarīt, ko apliecina arī aptauja, kura veikta projekta sākumā un noslēgumā. Strādājot starptautiskās komandās, skolēni kā darba valodu izmantoja angļu valodu un secināja, ka ir kļuvuši drošāki svešvalodas lietošanā. Darbs komandās nozīmēja arī to, ka bija jāiemācās vienoties par pienākumiem, kopīgi jāpieņem lēmumus, lai komanda spētu izveidotu digitālu spēli, turklāt projekta ietvaros vajadzēja sazināties arī ar citu valstu skolotājiem. Arī pēc projekta skolēni turpina veidot savas spēles un saka, ka labprāt iesaistītos vēl kādos tiešsaistes sadarbības projektos.

"Una herencia española" jeb Spānijas kultūras mantojums

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotāja Fransisko Nunjeza Romero Olmo (Francisco Nunez Romero Olmo) īstenotais projekts ir pirmais spāņu valodas kā svešvalodas projekts, kas iekļuvis konkursa "Nacionālā "eTwinning" balva" finālistu vidū. Skolēniem projekts tika piedāvāts ar spēles elementiem un izdomātu stāstu, kura laikā skolēniem vajadzēja pierādīt, ka viņiem ir plašas kultūras zināšanas par Latviju un projekta partnervalstīm – Poliju, Itāliju un Spāniju – , lai saņemtu spēles varoņa atstāto mantojumu.

Projekts īstenots spāņu valodas stundu ietvaros un sadalīts vairākos posmos, kur katra posma noslēgumā veikta izvērtēšana. Projekta sākumā skolēni veidoja prezentācijas par savu valstu, viņuprāt, svarīgākajiem kultūras mantojuma elementiem, prezentēja tās tiešsaistes sanāksmēs pārējiem. Strādājot starptautiskās grupās, skolēni veidoja kopīgas prezentācijas par Spānijas svētkiem. Projektam noslēdzoties, skolēni saņēma video sveicienu no saviem skolotājiem, kurā tika izstāstīts, ka iegūtais "mantojums" ir process, kurā viņi bija pētījuši gan savas valsts, gan partnervalstu, gan arī Spānijas kultūras mantojumu.

Mēs varam vairāk, nekā mums šķiet, – kā skolās integrēt tehnoloģijas?
Foto: Publicitātes foto

Projekta ietvaros skolēni iepazina jaunus IKT rīkus prezentāciju veidošanai, kurus skolēni plāno izmantot arī turpmāk. Viņi arī secināja, ka ir uzlabojušās viņu spāņu valodas prasmes un prasmes strādāt komandās tiešsaistē. Šis projekts bija izaicinājums arī skolotājam, jo tas bija viņa pirmais "eTwinning" sadarbības projekts. Reflektējot par projekta norisi, Fransisko Nunjezs atzīst, ka "visi bija pieraduši strādāt attālināti un tiešsaistē, tas atviegloja procesu. Toties vadīt individuālus un grupu pētījumus, risināt sadarbības izaicinājumus, piedāvāt vērtēšanas kritērijus jauniem darbiem, organizēt tikšanās, ņemot vērā laika zonas, bija jauns izaicinājums man pašam."

Pēdējo pāris gadu laikā izglītības sistēmā nav trūcis izaicinājumu pilnveidotā mācību satura ieviešanas, vērtēšanas sistēmas izmaiņu un pandēmijas radīto seku dēļ. Šie izaicinājumi parādīja, ka attālinātā mācību darba organizēšanai nepieciešamo iemaņu un zināšanu trūkums bija novērojams gandrīz visā valstī. Tādēļ pedagogu ieguldītais darbs "eTwinning" sadarbības projektos ir nenovērtējams. Šie pedagogi ir ne tikai spējuši pielāgoties jaunajiem apstākļiem, bet arī paveikt vairāk, nekā no viņiem pandēmijas apstākļos tika gaidīts, apliecinot savu uzņēmīgumu, radošumu un profesionalitāti. Iegūtās iemaņas, prasmes un darbs apstiprina, ka iesaistīšanās "eTwinning" sadarbības tīklā un projektu metodes integrācija mācību procesā var būtiski uzlabot mācību vielas apguvi, mācīšānās procesu padarot modernāku, starptautiskāku, interesantāku un pilnvērtīgāku.

Plašāka informācija par "eTwinning" piedāvātājām iespējām pieejama www.etwinning.lv.

Mēs varam vairāk, nekā mums šķiet, – kā skolās integrēt tehnoloģijas?
Foto: Publicitātes foto
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form