Fоtо: Shutterstock

Konfliktējošas attiecības starp vienaudžiem ir būtiskākie pārkāpumi, kas atklāti gan izglītības iestādēs, gan ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Fiziskās un emocionālās vardarbības izpausmes tiek konstatētas gan pirmsskolas, gan vispārējās izglītības iestādēs – gan no salīdzinoši vieglām izpausmēm līdz pat smagiem kompleksa mobinga gadījumiem, informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), apkopojot paveikto šā gada laika posmā no marta līdz augustam.

Ņemot vērā līdzšinējo inspekcijas darba pieredzi, var secināt, ka lielākā daļa šo gadījumu nenotiktu, ja vecāki, pedagogi un citi pieaugušie, kas ikdienā ir kopā ar nepilngadīgajiem, pievērstu lielāku vērību bērnu uzraudzībai, brīvā laika pavadīšanai un iespējami operatīvi iesaistītos briestošo konfliktu risināšanā, uzsver VBTAI.

Bērnu tiesību aizsardzības departaments minētajā laika posmā veica 90 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs:

 • no tām četras – izglītības iestādēs;
 • divas – ārpusģimenes aprūpes iestādēs;
 • trīs – bērnu nometnēs;
 • četras – pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja;
 • viena – pirmsskolas izglītības iestādē.

Tāpat šo mēnešu laikā uzsāktas 25 administratīvā pārkāpuma lietvedības par dažādiem bērnu tiesību pārkāpumiem, bērnu tiesību aizsardzības inspektori saņēmuši 239 iesniegumus par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un bērnu tiesību aizsardzības inspektori snieguši ap 200 telefona un klātienes konsultācijas iedzīvotājiem un speciālistiem par bērnu tiesību jautājumiem.

Bez konfliktiem vienaudžu vidū pārbaužu laikā konstatētās problēmas:

 • nepietiekama bērnu uzraudzības nodrošināšana. Šis jautājums ir cieši saistīts ar iepriekšējo konstatēto problēmu un bieži ir dažādu konfliktsituāciju iemesls, kā arī rada augstus riskus bērnu traumatismam un iespējamai kļūšanai par noziedzīgu nodarījumu upuriem;
 • nepietiekama bērnu aprūpe ģimenēs. Diemžēl tieši ģimene ir tā vide, kur bērni visbiežāk tiek pakļauti dažādiem riskiem un apdraudējumiem. Šīs problēmas risināšana ir ne tikai atbildīgo iestāžu kompetencē – būtisks uzlabojums nav iespējams, ja arvien aktīvāk neiesaistīsies visa sabiedrība.

Sūdzības par bāriņtiesu darbu joprojām aktuālas

Fоtо: Shutterstock

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments šajā laikā veicis lietvedībā esoši lietu pārbaudes 17 bāriņtiesās, kopumā pārbaudot 330 personu lietas:

 • divu bāriņtiesu pārbaužu gadījumā konstatēti būtiski trūkumi bāriņtiesu darbā, tādēļ par konstatēto informētas pašvaldības, kurās darbojas šīs bāriņtiesas un kas lēmušas par bāriņtiesas priekšsēdētāja piemērotību ieņemamajam amatam;
 • saņemtas un izskatītas 222 sūdzības par bāriņtiesu darbu konkrētās ģimenes lietās;
 • sniegtas 1087 klātienes un telefona konsultācijas par bāriņtiesu darbību;
 • izstrādāti metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par Administratīvā procesa likuma 14.1 un 37. panta piemērošanu praksē (procesuālā taisnīguma un objektivitātes princips).

Būtiskākās pārbaužu laikā konstatētās problēmas:

VBTAI veiktajās pārbaudēs bāriņtiesās konstatēts, ka bāriņtiesas situācijās, kad nepieciešams nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, bērnam ieceļ "pagaidu aizbildni", līdz brīdim, kad šis pagaidu aizbildnis tiks izvērtēts un viņam/viņai tiks piešķirts aizbildņa statuss.

VBTAI vērš visu bāriņtiesu uzmanību uz to, ka tāds statuss "pagaidu aizbildnis" normatīvajā regulējumā nav nostiprināts, tālab ievietot ārpusģimenes formā, kas nav noteikta normatīvajā regulējumā, nav pieļaujama.

VBTAI aicinājusi bāriņtiesas sarežģītos kriminālprocesos izsvērt nepieciešamību izmantot savas tiesības, iesniegt procesa virzītājam motivētu lūgumu par advokāta, kā nepilngadīgā cietušās personas pārstāvja, uzaicināšanu.

Uzticības tālrunis bijis karsts

Fоtо: Shutterstock

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 (Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments) speciālisti šo sešu mēnešu laikā

 • ir atbildējuši uz 6 986 zvaniem, sniedzot psiholoģisku palīdzību 5 843 gadījumos;
 • sniedzot konsultācijas, 103 gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs, kas nodota sociālajam dienestam vai bāriņtiesai situācijas izvērtēšanai un palīdzības sniegšanai ģimenei;
 • 23 gadījumos par bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs, kurās uzturas bērni, informācija tika nodota bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem tālākam darbam.

Minētajā laika periodā īstenota akcija "Es izvēlos runāt" (mērķis – sniegt atbalstu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb mobingu, un palīdzēt tās atpazīšanā un seku mazināšanā), un tās laikā atbildēts uz 471 zvanu un sniegta 281 psiholoģiskā konsultācija.

Vēl īstenota akcija "Es audzinu viens" (mērķis – sniegt atbalstu un psiholoģisko palīdzību vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, kā arī audžuvecākiem, kuri ikdienā nodrošina bērnu aprūpi vieni paši un saskaras ar dažādām grūtībām), un akcijas laikā atbildēti 195 zvani un sniegta psiholoģiska palīdzība 66 vecākiem un vecvecākiem, kā arī konsultēti tie pieaugušie, kuri bijuši norūpējušies par bērnu tiesību ievērošanu ģimenēs un izglītības iestādēs.

10 gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs, kas nodota sociālajam dienestam vai bāriņtiesai situācijas izvērtēšanai un palīdzības sniegšanai ģimenei.

Trīs gadījumos par bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs, kurās uzturas bērni, informācija tika nodota Bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem tālākam darbam.

Īstenota informatīvā akcija "Atpakaļ uz skolu" (norisinājās no 27. augusta līdz 3. septembrim). Tās mērķis – sniegt vecākiem un pedagogiem atbalstu par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību pārkāpumiem, konfliktsituācijām ar citu bērnu vecākiem, bērnu savstarpēju vardarbību iepriekšējā mācību gadā, kā arī par bažām saistībā ar bērnu drošību skolā. Tāpat sniegts arī psiholoģiskais atbalsts bērniem, skolas gada sākumu sagaidot).

Akcijas laikā saņemts 341 zvans un sniegtas 307 konsultācijas, sniedzot konsultācijas, septiņos gadījumos tika saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs, kas nodota sociālajam dienestam vai bāriņtiesai situācijas izvērtēšanai un palīdzības sniegšanai ģimenei.

Novadītas sešas radošās darbnīcas pedagogiem par dažādām tēmām – "Iecietības un izpratnes veicināšana sākumskolā", "Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas", kā arī ieskats Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa darbībā. Kopā radošajās darbnīcās piedalījās 89 pedagogi no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, tajās skaitā no pirmsskolas izglītības iestādēm.

Novadītas piecas radošās darbnīcas bērniem par interneta drošības tēmām – "Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē", Es internetā – mana atbildība", kā arī ieskats Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa darbībā, kopā radošajās darbnīcās piedaloties 106 bērniem no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.

Krīzes intervences komanda:

 • sniegusi psiholoģisku palīdzību 16 bērniem, 14 pedagogiem un diviem speciālistiem trīs krīzes gadījumos, kuri bijuši saistīti ar bērnu nāvi un ilgstošu fizisku vardarbību starp klasesbiedriem;
 • vēl četros krīzes gadījumos no sociālajiem dienestiem ievākta informācija par psiholoģiskas palīdzības nodrošināšanu ģimenēm bērnu nāves gadījumos.

Bērna uzvedība daudzās ģimenēs ‘klibo’

Fоtо: Shutterstock

ESF projekts "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē"

VBTAI Konsultatīvā nodaļa multidisciplinārā komandā turpina darbu pie atbalsta programmas izstrādes dažāda vecuma bērniem ar uzvedības problēmām, sniedzot rekomendācijas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un speciālistiem (izglītības iestādēm un sociālajiem dienestiem).

Līdz 31. augustam izstrādātas 430 atbalsta programmas bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības problēmām un izstrādātas 1276 rekomendācijas speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem.

 • Plašāk par šo programmu un to, ka jaunākais bērns, kuram konstatētas nopietnas uzvedības prpblēmas, ir tikai divus gadus vecs, lasi šajā rakstā.

Lai informētu sabiedrību par VBTAI Konsultatīvās nodaļas sniegto atbalstu pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem bērnu tiesību aizsardzībā strādājošajiem, kā arī vecākiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem bērna uzvedības traucējumu un saskarsmes grūtību pārvarēšanā, ir izstrādāti informatīvie materiāli par atbalsta saņemšanas iespējām Konsultatīvajā nodaļā, tostarp interneta vietnē "Facebook".

VBTAI akcentē, ka turpinās speciālistu apmācība visā Latvijā, sniedzot speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, pēc projekta ietvaros pilnveidotajām izglītības programmām un metodoloģijām, kuru centrālais fokuss ir praktisko iemaņu attīstīšana, un līdz šim apmācīti 2032 speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Ir izstrādāta interaktīva spēle "Hei, mosties!" un turpinās tās popularizēšana, aicinot sabiedrību domāt par vardarbības ģimenē atpazīšanas un mazināšanas iespējām, izglītojot par vardarbības cēloņiem un sekām. Spēles informēšanas pasākumu ietvaros 19. jūlijā tika organizēts atklāšanas pasākums, kura laikā medijiem (arī uzaicinātajiem bērniem un bērnu vecākiem) bija iespēja iepazīties ar spēli un tās personāžiem, atraktīvā gaisotnē uzzināt par jaunatnes izglītošanu vardarbības jautājumos, kā arī uzklausīt ekspertu viedokli.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !