Foto: F64

Nākamajā nedēļā 12. klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem jākārto obligātie eksāmeni latviešu valodā (9. jūnijs) un matemātikā (12. jūnijs). Latviešu valodas eksāmenam reģistrējušies 15 322 kārtotāji, savukārt matemātikas eksāmenu nākamajā nedēļā kārtos 15 508 skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, informē Valsts izglītības satura centrā (VISC). Lai mazinātu satraukumu par eksāmenu norisi, VISC eksperti sagatavojuši ieteikumus, ar ko aicina iepazīties skolēnus, arī vecākus un pedagogus, lai vēl līdz eksāmenu norisei varētu būt atbalstoši un palīdzēt sagatavoties atbildīgajam notikumam. Ieteikumi var palīdzēt mazināt satraukumu un neziņu par eksāmenu norisi kopumā.

Kā gatavoties latviešu valodas eksāmenam?

Informāciju par to, ko prasīs eksāmenā, atradīsi eksāmena programmā šeit.

Informāciju par to, kā notiks eksāmeni, atradīsi materiālā Pārbaudes darbu norises darbību laiki 9. un 12. klasei.

Eksāmenam nevar sagatavoties pēdējās dienās vai mēnešos, tas ir divpadsmit gadu mērķtiecīga procesa rezultāts. Latviešu valodas eksāmenā tiek pārbaudīts, kā skolēns uztver tekstu, izsaka savas domas, ievēro literārās valodas normas.

Atlikušajā laikā līdz eksāmenam var tikai labāk izprast eksāmena struktūru, izpētīt uzdevumu nosacījumu dažādību, mēģināt izprast aptuveno laiku uzdevumu veikšanai.

Zināšanu un pamatprasmju daļā (1. daļā) tiek pārbaudītas skolēnu valodas zināšanas un pamatprasmes, proti, vārdu pareizrakstība, vārdu formu veidošana, vārdu savienojumu saskaņošana, kā arī interpunkcijas normu ievērošana. Šajā eksāmena daļā skolēns maksimāli var saņemt 24 punktus jeb 29 procentus no visa eksāmena punktiem.

Pārskatot iepriekšējo gadu eksāmena 1. daļas uzdevumus, skolēns labāk var izprast uzdevumu nosacījumus un pilnveidot savas zināšanas un prasmes latviešu valodas pareizrakstībā un interpunkcijas normu ievērošanā. Veicot iepriekšējo gadu uzdevumus, atzīmējiet, kura valodas norma katrā teikumā tiek pārbaudīta. Tā izveidosiet atkārtojamo pareizrakstības, vārda formu veidošanas un interpunkcijas normu pārskatu.

Ieteikumi 1. daļas 1. uzdevuma izpildei:

 • Uzmanīgi izlasiet visus teikumus.
 • Izmantojiet piedāvāto vārdu, tā vārdšķira nav jāmaina.
 • Vispirms izdomājiet, kura vārda forma jāveido, pārliecinieties par tās iederību teikumā un tikai tad ierakstiet atbildi attiecīgajā vietā (ne vienmēr pirmā doma ir pareizākā, ja šaubāties, atstājiet brīvu vietu un pēc uzdevuma izpildes pārliecinieties, ka ierakstīti visi vārdi).
 • Ne vienmēr jāmaina vārda forma (piem., darbības vārds vajadzības izteiksmē un lietvārds nominatīvā).
 • Nepieļaujiet pārrakstīšanās kļūdas (piem., izlaists burts).
 • Teikuma sākumā lietojiet lielo sākuma burtu.
 • Ievērojiet teikuma beigu pieturzīmi, tā norāda uz nepieciešamo darbības vārda izteiksmi (piem., pavēles izteiksme).
 • Rakstiet salasāmi ar tumšas krāsas tinti.


1. daļas 2. uzdevuma izpilde

Eksāmena pirmās daļas 2. uzdevumā pārbauda prasmes lietot pieturzīmes dažādu sintaktisko konstrukciju gadījumos.

Uzdevumā ir dažādas grūtības pakāpes teikumi, t.i., ir gan ļoti viegli, gan arī sarežģītāki.

Atcerieties, ka eksāmenā būs jāspēj orientēties teikumos, kuros būs jāieliek trūkstošās pieturzīmes! Ko tas nozīmē:

 1. nav jāapšauba jau ieliktās pieturzīmes;
 2. jānovērtē, kuru tekstā ar pieturzīmēm atdalāmu sintaktisku konstrukciju teikumā saskatāt;
 3. jāpārbauda, vai neesat iekļuvis "viltīgo situāciju slazdā"; ir situācijas, kad ļoti gribas likt komatu vai kādu citu pieturzīmi, tāpēc atcerieties – mēģiniet sev pamatot katru pieturzīmi, ko vēlaties likt, ar likumu;
 4. pēc situācijas izvērtējuma ielieciet teikumā nepieciešamo pieturzīmi vai pieturzīmes.

Ieteikumi 1. daļas 2. uzdevuma izpildei:

 • Uzmanīgi izlasiet teikumu.
 • Nepārveidojiet teikumu.
 • Sadaliet teikumu pa patstāvīgajām un neatkarīgajām daļām (atrodiet gramatiskos centrus).
 • Iegaumējiet, ka teikumā ar pieturzīmi vai pieturzīmēm jāatdala viena konstrukcija.
 • Iespējams, ka teikumā ir konstrukcija, kura nav jāatdala ar pieturzīmi
 • (galvenokārt).
 • Vispirms izdomājiet un tikai tad nepārprotami (glīti) ielieciet nepieciešamās pieturzīmes.
 • Ja esat pieturzīmi ielicis nepareizajā vietā, tad to nosvītrojiet tā, lai vērtētājs nevarētu pārprast.

Eksāmena teksta izpratnes daļā (2. daļā) pēc piedāvātā teksta (publicistisks, populārzinātnisks vai daiļliteratūras) izlasīšanas jāveic uzdevumi, kuros tiek pārbaudīta skolēnu lasītprasme, spēja formulēt teksta tematu, raksturot tā aktualitāti, secināt galveno domu, izskaidrot vārdu savienojumus, frazeoloģismus, noteikt teksta funkcionālo stilu, to pamatot, noteikt tekstā izmantotos valodas līdzekļus (morfoloģiskos, sintaktiskos, leksiskos). Šajā eksāmena daļā tiek vērtēta arī pareizrakstības normu ievērošana. Par precīzi veiktiem uzdevumiem skolēns var saņemt 25 punktus jeb 30 procentus no kopvērtējuma par eksāmenu.

Ieteikumi 2. daļas uzdevumu izpildei:

 • Pirms uzdevumu veikšanas vairākas reizes izlasiet tekstus.
 • Tekstos drīkstat izdarīt piezīmes.
 • Uzdevumus vēlams izpildīt piedāvātajā secībā.
 • Nepārrakstiet teksta saturu, jo nav tāda uzdevuma. Gan galvenās domas formulējumos, gan citos uzdevumos atbildes jāraksta saviem vārdiem, saglabājot tekstā ietverto domu.
 • Skaidrojot vārdus vai vārdu nozīmes, atcerieties, ka tie ir ņemti no teksta, tātad skaidrojumam jābūt saistītam ar tekstu (piem., vārdu lirika nedrīkst izskaidrot ārpus teksta).
 • Citējiet tikai uzdevumos, kuros jāizraksta piemērs/-i no teksta.
 • Precīzi ievērojiet uzdevumu nosacījumus, ja nepieciešams, sadaliet uzdevumu pa soļiem, jo katrs solis tiek vērtēts ar vienu punktu.
 • Pēc uzdevumu veikšanas atbildes pārlasiet, novērsiet pareizrakstības kļūdas.
 • Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad eksāmenā būs atbilžu lapa, tas nozīmē, ka atbildes jāraksta atbilžu lapā, nevis darba lapā.
 • Atbildes rakstiet tikai tam paredzētajā vietā.
 • Rakstiet salasāmi.

Tekstveides jeb 3. daļā skolēniem jāveic tekstveides uzdevums – jāuzraksta viedoklis par piedāvāto problēmjautājumu. Rakstot atbildi, argumentācijai jāizmanto kultūras un/vai literatūras fakti. Apjoms 200–250 vārdi (viena A4 lappuse). Viedoklī skolēnam, lai atklātu savu vērtību sistēmu, mērķtiecīgi jāizmanto vismaz divi kultūras fakti (literārie darbi, dažādi kultūras pasākumi utt.) un jāpamato, kāpēc argumentācijai izvēlēti šie fakti. Par tekstveides daļu skolēns maksimāli var saņemt 34 punktus jeb 41 procentu no eksāmena vērtējuma.

Tekstveides rezultāts ir uzcītīgs darbs un treniņš gandrīz 12 gadu garumā. Nav iespējams uzrakstīt labu darbu, ja līdz eksāmena darbam viedokļi, pārspriedumi nav rakstīti vai rakstīti neregulāri. Vienlīdz nozīmīgi šajā ceļā ir gan skolotāju ieteikumi, norādes, gan paša rakstītāja prasmju pilnveidošana, analizējot jau uzrakstītos darbus, veidojot savu pieredzi.

Lai tiktu pie veiksmīga rezultāta, pirms darba rakstīšanas nepieciešams izprast uzdevumu, proti, jautājumu, par kuru jāraksta, un atbildes apjomu. Vārdu skaits ierobežo – jo mazāks vārdu skaits, jo koncentrētāk un bez liekvārdības jāpamato savas domas.

Tā kā viedoklis jāraksta par problēmjautājumu, tad vispirms nepieciešams atbildēt uz jautājumu apstiprinoši vai noliedzoši. Kad izdomāta atbilde, tad var sākt plānot argumentus. Tie var būt jebkuri kultūras fakti, kas pamato viedokli. Viedoklim visticamāk būs četras rindkopas – ievads, atbilde uz jautājumu, otrajā un trešajā rindkopā būs pa argumenti domas pamatojumam, ceturtajā – secinājums, ierosinājums, novēlējums.

Viedoklis tiks vērtēts, nedaudz koriģējot līdzšinējo centralizēto eksāmenu 3. daļas vērtēšanas kritērijus.

Ieteikumi 3. daļas uzdevuma izpildei:

 • Izlasiet jautājumu un izdomājiet atbildi, izsveriet visus par un pret.
 • Atlasiet kultūras faktus, ar kuriem varēsiet pamatot viedokli. Izvēlieties būtiskākos, pārliecinošākos.
 • Faktiem jābūt precīziem un ne tikai piesauktiem, bet arī raksturotiem.
 • Atcerieties, ka viedoklis jāraksta īss, neizplūstot liekvārdībā.
 • Darba lapā veiciet uzmetumu. Vēlams noslīpējiet tekstu, jo tīrrakstā nav vēlams labot. Tīrrakstam paredzēta tikai viena A4 formāta lapa.
 • Izvairieties no trafaretas atbildes. Neviena atbilde nav nepareiza, tā ir tikai jāpamato, jāpierāda. Atbildes nedrīkst būt pretrunīgas.
 • Tekstā lietojiet vienskaitļa 1.personas vietniekvārdu es. Šīs formas lietošana jau ir ceļa sākums uz personisko viedokli.
 • Kad veikts uzmetums, pārlasiet to, veiciet korekcijas, ja nepieciešams.
 • Veiciet tīrrakstu – lēni un prātīgi.
 • Pārlasiet tekstu, varbūt pieļauta kāda pareizrakstības kļūda, novērsiet to.

Pirms eksāmena vēl varat ielūkoties VISC metodiskajā materiālā šeit.

Ieteikumi, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam

Foto: Shutterstock

Informāciju par to, ko prasīs eksāmenā, atradīsi eksāmena programmā.

Informācija par to, kā notiks eksāmeni, atradīsi materiālā Pārbaudes darbu norises darbību laiki 9. un 12. klasei.

 • Izveido sev noderīgu vizuālu kopsavilkumu par skolas matemātikas saturu kopumā vai par atsevišķiem satura blokiem, piemēram, ģeometriju. Neveido tos pārāk detalizētus, vienlaikus centies aptvert visu saturu. Tā elementus veido pēc saviem ieskatiem – tie var būt temati, prasmes, jēdzieni, uzdevumu tipi/veidi u.tml.
 • Strukturētas zināšanas ir noturīgākas stresa apstākļos, tās eksāmena laikā ļauj efektīvāk pieņemt lēmumus, vadīt domāšanas procesu.
 • Izmanto iepriekšējo gadu matemātikas CE darbus, mēģini noteikt katra uzdevuma "vietu" (ko pārbauda konkrētais uzdevums) izveidotajos kopsavilkumos. Precizē, papildini tos.
 • Formulē savus secinājumus, piemēram, kam tiek pievērsta īpaša uzmanība, kādas prasmes jādemonstrē vairumā matemātikas eksāmena darbu.
 • Izvērtē savas zināšanas un izpratni (ko zinu/nezinu, ko saprotu/nesaprotu) un prasmes (ko protu/neprotu, ko varu/nevaru atrisināt) katrā satura blokā, lai neskaidro novērstu. Izmanto mācību grāmatas, uzdevumu krājumus, t.sk. digitālā formātā, iepriekšējo gadu matemātikas CE darbus, lūdz padomu vai papildu mācību uzdevumus skolotājam.
 • Nepaļaujies tikai uz veicamo darbību mehānisku atcerēšanos – pārliecinies, ka saproti darbību nozīmi, algoritmu kopumā, saistību starp algoritma soļiem. Izpratnē balstītas prasmes ir noturīgākas stresa apstākļos, kas drīzāk ļaus izvairīties no kļūdām, kā arī veidot risinājumu arī tad, ja eksāmena darbā iekļautais uzdevums ir "nedaudz citāds".
 • Iepazīsties ar matemātikas centralizētā eksāmena norises kārtību, kas pieejama VISC mājaslapā. Aplūko 2. daļas un 3. daļas atbilžu lapas, iepazīsties ar informāciju tajā. 2020. gada matemātikas centralizētā eksāmena norisē, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir būtiska izmaiņa – 2. daļas un 3. daļas uzdevumu formulējumi ir uzdevumu burtnīcā (kopīga visām daļām), bet risinājumi jāraksta atbilžu lapās. Izmēģini praksē šo formātu.
 • Ja uzdevums plānots tā, ka zīmējums skolēnam ir dots, tad zīmējums būs gan darba burtnīcā, gan atbilžu lapā. Publicējot eksāmena norises darbības laikos atbilžu lapu paraugus, zīmējums tika izņemts, lai priekšlaicīgi neiedotu informāciju par uzdevuma saturu. Svarīgi skolēniem atgādināt, ka papildināt un veidot zīmējumu var tikai ar zilu vai melnu pildspalvu.
 • Formulu lapu drīkst izmantot visa eksāmena laikā. Izpēti eksāmena materiālos iekļautajā formulu sarakstā pieejamo informāciju, saisti to ar iepriekš izveidotajiem satura kopsavilkumiem. Vingrinoties/risinot uzdevumus, apzināti veido ieradumu izmantot formulu sarakstā pieejamo informāciju.
 • Secini, kuras formulas nav noteikti jāzina no galvas, bet jāprot atrast.
 • Izmanto iepriekšējo gadu matemātikas CE 1. daļas atbilžu izvēles uzdevumus (1.-15.), lai vingrinātu un veidotu sev noderīgas stratēģijas darbā ar atbilžu izvēles uzdevumiem, piemēram, 1)neskaidrās situācijās vispirms atzīmēju atbildes, kuras noteikti nav pareizas, 2)atgriežos pie atrisinātiem uzdevumiem vēlreiz, lai izvēlētās atbildes kritiski izvērtētu, 3)vispirms atrisinu uzdevumus, kuri ir saprotami; pēc tam atgriežos pie tiem, kas uzreiz nebija saprotami u.tml.
 • Pildot matemātikas CE iepriekšējo gadu uzdevumus, ievēro, ka 1. daļas īso atbilžu uzdevumos (16.–25.) ir dota norāde – atbildes ir naturāli skaitļi (1; 2; 3; …).
 • Ja risinājuma rezultātā esi nonācis pie atbildes, kas nav naturāls skaitlis (0; 3,5; √3 u.tml.), meklē kļūdu savā risinājumā.
 • Vingrinoties darbā ar matemātikas CE iepriekšējo gadu uzdevumiem, ievēro 2. un 3. daļas uzdevumu prasību parādīt pilnu risinājuma gaitu ar darbībām, pārveidojumiem vai spriedumiem.
 • Centies izvērtēt, vai tavu risinājumu var izlasīt un saprast vērtētājs, kas nav tavs skolotājs; neitrāls labotājs nezina tavus individuālos ieradumus teksta veidošanā. Tev var palīdzēt iepriekšējā gada vērtēšanas kritēriju izpēte, neskaidrību gadījumā lūdz padomu skolotājam darbā ar tiem.
 • Apzinies, ka 3. daļā iekļauti uzdevumi, kas nav atrisināmi pēc iepriekš zināma parauga vai algoritma. Šos uzdevumus drīzāk raksturo jautājums "Ko darīt?", nevis tipveida uzdevumiem raksturīgais jautājums "Kā bija jādara?".
 • Uzdrīksties jaunās situācijās formulēt spriedumus un pieņemt lēmumus par zināšanām, ko izmantosi. Pat, ja netiksi galā ar uzdevumu kopumā, katra atbilstoša darbība vai spriedums tavā risinājumā tiks novērtēts.

Vairāk informācijas, ieteikumi un materiāli atrodami VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!