Esam par vienmērīgi attīstītu, plaukstošu Dundagas novadu ar aktīviem, novada attīstībā ieinteresētiem iedzīvotājiem. Savu programmu balstām mūsu vīzijā par labvēlīgu dzīves vidi un izstrādātajos novada attīstības un plānošanas dokumentos.

Mūsu prioritātes.
1.Sakārtota, uz iedzīvotāju vērsta novada pārvalde.
Apņemamies:
• savlaicīgi plānot budžetu, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus, piesaistot papildu finanšu resursus;
• apgūt Eiropas Savienības fondus, īstenojot iesāktos un uzsākot jaunus projektus; informēt iedzīvotājus par projektu iespējām;
• sakārtot pašvaldības institucionālo sistēmu;
• turpināt konstruktīvu sadarbību ar lielākajām novadā esošajām valsts iestādēm, kaimiņu novadiem.
2.Uzņēmējdarbībai un investīcijām draudzīga vide.
Apņemamies:
• turpināt attīstīt novada infrastruktūru;
• plānveidīgi uzlabot pašvaldības nozīmes ceļus; aktīvi darboties reģionālajās organizācijās pašvaldībai svarīgo ceļu posmu iekļaušanai valsts rekonstruējamo ceļu sarakstā;
• uzlabot pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, dibinot uzņēmēju padomi;
• informēt potenciālos investorus par pieejamajiem investīciju objektiem un teritorijām, veidojot novada investīciju karti;
• veicināt novada izglītības iestāžu un vietējo uzņēmēju ciešāku sadarbību;
• attīstīt Dundagas novadu kā būtisku tūrisma galamērķi, ņemot vērā tā unikālās ģeogrāfiskās un kultūrvēsturiskās iezīmes.
3. Sakārtota, iedzīvotājiem ērta un pievilcīga dzīves vide.
Apņemamies:
• padarīt novada ciemus vizuāli pievilcīgākus;
• labiekārtot novada peldvietas;
• iztīrīt Dundagas dīķi;
• izveidot mājražotāju tirdzniecības vietas Kolkā un Mazirbē;
• atbalstīt iniciatīvas ciemu vides sakārtošanai;
• veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos teritorijas apsaimniekošanā, organizējot konkursus par sakoptāko sētu, namu, ciemu u.c.;
• turpināt āra apgaismojuma uzstādīšanu ciemos, būtiskāko ceļu krustojumos, pievēršot uzmanību energoefektivitātei.
4.Konkurētspējīga izglītība un aktīva kultūrvēsturiskajās vērtībās balstīta kultūras dzīve.
Apņemamies:
• nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem novada bērniem, tai skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītību;
• turpināt investēt izglītības iestāžu infrastruktūras, vizuālā tēla un materiālā stāvokļa uzlabošanā;
• piešķirt papildu brīvpusdienas pamatskolas klasē;
• paplašināt mūžizglītības iespējas novadā;
• aktualizēt darbu pie novada kultūrpolitikas veidošanas;
• atbalstīt kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību, novada amatiermākslas kolektīvus;
• uzlabot novada bibliotēku materiāli tehnisko stāvokli;
• turpināt atbalstīt novada lībiešu organizācijas un to organizētos pasākumus;
• atbalstīt un popularizēt aktivitātes lībiskā dialekta saglabāšanai novadā;
4. Darbīgi jaunieši, aktīvs dzīvesveids un saturīga brīvā laika pavadīšana.
Apņemamies:
• veidot jauniešu politiku novadā, aktīvāk iesaistot jauniešus novada norisēs, lēmumu pieņemšanā;
• strādāt pie tautas nama ēkas rekonstrukcijas, attīstot brīvā laika pavadīšanas centru atbilstoši visu paaudžu interesēm;
• turpināt darbu pie sporta infrastruktūras tālākas uzlabošanas;
• veicināt iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, rīkojot un atbalstot dažādus sporta pasākumus novada ciemos;
• sadarboties ar novada biedrībām brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanā.
5. Sakārtota pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība.
Apņemamies:
• strādāt pie pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanas un nekustamo īpašumu lietderīgas izmantošanas;
• veicināt sadarbību ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem mājokļu siltināšanas programmas ieviešanā;
• stiprināt gan administratīvo, gan tehnisko kapacitāti pašvaldības SIA „Ziemeļkurzeme” un „Kolkas ūdens”, paplašinot to piedāvāto pakalpojumu klāstu;
• strādāt pie finansējuma piesaistes daļējai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņai Kolkā.
6.Sociāli aizsargāti un veseli novada iedzīvotāji.
Apņemamies:
• sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, izveidojot visām likuma prasībām atbilstošu sociālo dienestu jaunās telpās, piesaistot kvalificētus speciālistus;
• izstrādāt sociālā dienesta pakalpojumu stratēģiju novadā;
• paplašināt piedāvāto sociālo pakalpojumu klāstu, veidojot sociālos dzīvokļus, attīstot aprūpi mājās;
• strādāt pie preventīvā darba uzlabošanas ar sociālā riska ģimenēm;
• nodrošināt primāro veselības aprūpi SIA „Veselības centrs”, uzlabojot tā materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Strādāsim kopā savam novadam, iedzīvotājiem, nākotnei!