APVIENĪBAS MŪSU NOVADAM PROGRAMMA

Mēs esam par Dundagas novadu - rosīgu un pievilcīgu Latvijas novadu!

Mūsu prioritātes
• Bijušo novada iedzīvotāju atgriešanās un jaunu iedzīvotāju piesaiste novadam
• Racionāls novada budžeta izlietojums un papildus finansējuma piesaiste
• Novada iedzīvotāju labklājība ar bezmaksas izglītību un tīru vidi
• Konkurētspējīga vietējā uzņēmējdarbība un nodarbinātība
• Atpazīstams un pozitīvs pašvaldības tēls
• Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu racionāla apsaimniekošana

Mūsu ieceres

Uzlabosim sadarbību ar iedzīvotājiem,
• izskaidrojot domes darbību un pieņemtos lēmumus;
• organizējot tikšanās ar novada iedzīvotājiem;
• iesaistot iedzīvotājus, īpaši uzņēmējus, novada attīstības jautājumu risināšanā;
• atbalstot novada aktīvo iedzīvotāju grupu un biedrību projektu īstenošanu;
• uzturot pašvaldības drukātos un elektroniskos informācijas nesējus.

Veicināsim uzņēmējdarbību un nodarbinātību,
• sniedzot pašvaldības speciālistu konsultatīvu atbalstu;
• nodrošinot uzņēmējiem līdzvērtīgu un godīgu iespēju piedalīties pašvaldības pasūtījumu izpildē;
• atbalstot vietējo uzņēmēju ražojumu un sniegto pakalpojumu reklamēšanu;
• popularizējot dabas un ekotūrisma iespējas novadā;
• atbalstot un iedrošinot iedzīvotājus uzsākt saimniecisko darbību, to attīstīt un paplašināt.

Uzlabosim novada pārvaldes darbu,
• ieviešot labas pārvaldības principu saimnieciskajā un politiskajā vadībā;
• izvērtējot pašvaldības izpildstruktūrām nodoto telpu atbilstību veicamajām funkcijām un apjomiem;
• paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, kompetenci un atbildību;
• pilnveidojot pašvaldības datu sistēmas un to efektīvu izmantošanu.

Turpināsim attīstīt novada infrastruktūru,
• sistemātiski sakārtojot pašvaldības ceļus, ielas, gājēju celiņus un to apgaismojumu, īpašu uzmanību pievēršot piekrastes ciemu infrastruktūras plānojumam;
• sadarbojoties ar valsts institūcijām novada maģistrālo ceļu kvalitātes uzlabošanā;
• veicinot Dundagas vēsturiskā centra infrastruktūras un dīķa sakārtošanu;
• organizējot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu;
• sakārtojot pašvaldības dzīvojamo fondu maznodrošināto ģimeņu atbalstam;
• paredzot dzīvokļus novadam nepieciešamo jauno speciālistu piesaistei;
• realizējot projektus, kas uzlabo Kolkas ciema dzeramā ūdens kvalitāti;
• apzināt un sagatavot plānus virsūdeņu uzkrāšanās novēršanai;
• veicināt atkritumu šķirošanu, palielinot konteineru skaitu un izglītojot iedzīvotājus;
• izveidojot tirgus vietu Kolkā.

Pilnveidosim izglītības, kultūras un sporta darbu,
• nodrošinot izglītības iestāžu darbību abu pagastu centros;
• nodrošinot ar transportu skolēnus ceļam no mājām uz pašvaldības skolām un atpakaļ;
• veicinot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu izglītības un kultūras iestādēs;
• atbalstot kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību novadā;
• veicot ieguldījumus kultūras iestādēs un brīvā laika pavadīšanas centros;
• atbalstot profesionālās ievirzes un interešu izglītības apguvi (tai skaitā autovadītāju apmācību vidusskolēniem);
• atbalstot esošo amatiermākslas kolektīvu darbību abu pagastu centros;
• atbalstot bērnu un jauniešu sportiskās izaugsmes iespējas;
• atbalstot saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Uzlabosim sociālā darba kvalitāti,
• nodrošinot un pilnveidojot profesionālu sociālo darbu;
• sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju sadarbību;
• atbalstot dažāda vecuma un sociālo grupu (bērnu un jauniešu, senioru, jauno māmiņu, u.c.) darbību;
• nodrošinot sociālo aprūpi dzīves vietā vai aprūpi novada sociālās aprūpes iestādēs;
• uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību,
• nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar labiekārtotām telpām abu pagastu centros;
• saglabāt esošo ārstniecības pakalpojumu pieejamību novadā.

Atbalstīsim jauniešus un ģimenes ar bērniem,
• garantējot pašvaldības institūciju darbību ģimenes ar bērniem interesēs;
• labiekārtojot atpūtas vietas dabā;
• iekārtojot bērnu rotaļu un sporta laukumus;
• stiprinot sabiedrisko organizāciju darbību;
• sadarbībā ar jauniešiem veidojot sporta, izglītojošus un kultūras pasākumus;
• atbalstot sportistu un sporta komandu startus sacensībās ārpus novada robežām.

Uzlabosim sabiedrisko kārtību novadā,
• saglabājot pašvaldības policijas dienesta darbību;
• aktivizējot pašvaldības policistu preventīvo darbu;
• paplašinot novērošanas kameru darbības zonas;
• veidojot pasākumus gājēju drošības uzlabošanai;
• atbalstot pašvaldības policista sadarbību ar valsts dienestiem un iedzīvotājiem.