Vēlētāju apvienība “Novadam”.
Stabilitāte un uzsākto darbu turpinājums. Zinoši, atsaucīgi un sadarbībai ar novada iedzīvotājiem atvērti pašvaldības darbinieki.
1. Atbalsts uzņēmējdarbībai
Turpināt īstenot atbalsta pasākumus uzņēmējiem, veidot uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai draudzīgu vidi. Pēc iespējas piesaistīsim vietējos cilvēkresursus pašvaldības funkciju nodrošināšanai, jo tieši mūsu iedzīvotāji – radošie, uzņēmīgie, aktīvie – ir mūsu lielākā vērtība.
• Projektu konkurss jauno uzņēmēju atbalstam
• Zemju iznomāšana uzņēmējdarbības vajadzībām
• Atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem (atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim un komunālajiem pakalpojumiem, ja uzņēmējdarbība paredz ražošanu)
• Funkciju deleģēšana vietējiem uzņēmējiem:
- pašvaldības ceļu uzturēšanas koplīgums ar vietējiem uzņēmējiem,
- vairāku zemnieku koplīgums par dārzeņu piegādi skolām,
- kanalizācijas ūdeņu izvešanas deleģēšana vietējam uzņēmējam.
• Konsultācijas un informatīvais atbalsts
• Regulāras tikšanās ar novada uzņēmējiem

2. Pievilcīga un droša dzīves vide
Sekmēt apdzīvotību novadā, piedāvājot kvalitatīvus dzīves apstākļus un atbalstu ar infrastruktūru saistītu jautājumu risināšanā. Ikvienam saimniekam savi īpašumi visupirms pašam jāuztur labā kārtībā, tad pašvaldība neliegs savu atbalstu un praktisku palīdzību. Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības justies droši savā dzīvesvietā un tās apkārtnē un neciest no mazāk apzinīgu kaimiņu patvaļas vai pat ļaunprātīgas rīcības. Saimniekosim savā novadā savstarpēji sadarbojoties, un ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru.
• Pagaidu mājokļu piedāvājums jaunajām ģimenēm
• Servitūtu ceļu apsaimniekošanas programma
• Atbalsts nevalstisko organizāciju aktivitātēm
• Pašvaldības telpu pieejamība iedzīvotājiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai (skolu sporta zāles, telpas kultūras un saieta namos)
• Palīdzība apkures sistēmu izbūves un siltināšanas darbu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
• Atbalsts viensētām asenizācijas pakalpojuma saņemšanā
• Pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošana - turpināt pašvaldības ceļu remontus, pēc iespējas vairāk piesaistot dažāda veida vietējos resursus, ieguldot vismaz 100 000 eiro gadā.
• Videonovērošana sabiedriski nozīmīgos punktos
• Veiksmīgas un godprātīgas saimniekošanas labās prakses, iedzīvotāju iniciatīvu popularizēšana novadā

3. Sociālie pakalpojumi
Uzlabot pakalpojumus sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām un paplašināt klāstu ar jauniem pakalpojumiem.
• Vientuļo senioru aprūpes vietu, pusceļa māju izveide
• Sociālā dzīvojamā fonda atjaunošana un uzlabošana, piesaistot novada uzņēmējus
• Dušas un veļas istabu darbības nodrošināšana katrā pagastā
• Zāļu, briļļu, protēžu iegādes un slimnīcas pakalpojumu izdevumu segšana personām no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām arī turpmāk
• Atbalsts novadā esošajām ģimenes ārstu praksēm

4.Izglītība atbilstoši ikvienas ģimenes nepieciešamībai
Nodrošināt izglītības saņemšanas iespēju atbilstoši katras ģimenes vajadzībām.
• Izglītības un mācību vides kvalitātes celšana novada skolās, piesaistot nepieciešamo personālu
• Praktisko dzīves iemaņu apgūšana mājturības stundās, atbilstošu programmu izstrāde
• Saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana novadu skolās līdz 17.00 (interešu izglītība, dienas centrs)
• Skolēnu-skolotāju-vecāku sadarbības veicināšana, iniciatīvu atbalstīšana
• Neformālās izglītības piedāvājums pieaugušajiem

5.Bagātīga kultūras dzīve
Nodrošināt kvalitatīvi sagatavotu, daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu.
• Jaunrade - vietējo pašdarbības kolektīvu aktivitāšu prioritāte
• Iedzīvotāju lokālpatriotisma vecināšana, balstoties uz vēsturisko atmiņu
• Novada pagastu vēstures materiālu apkopošana un publicēšana
• Plašai publikai piemērotu maksas kultūras pasākumu organizēšana novadā, īstenojot nepieciešamās mārketinga aktivitātes
• Kultūras pasākumu izmaksu atdeves analīze turpmāko aktivitāšu plānošanas vajadzībām – izmaksām jābūt samērojamām ar apmeklētību, neveiksmes gadījumā jāmeklē citi radoši risinājumi
• Pašvaldības īpašumā esošā kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu vajadzībām piemērota izmantošana.