Politisko partiju apvienības „Zaļo un Zemnieku savienība”
Priekšvēlēšanu programma

Mēs pārstāvam Valsts un Ministru prezidentu partiju apvienību, visi dzīvojam Beverīnas novadā un vēlamies, lai katrs novada iedzīvotājs justos piederīgs, novērtēts un cienīts.
Mūsu prioritātes ir saimnieciskās darbības attīstība, kvalitatīva pamatizglītība un sociālās garantijas, dzīves un vides kvalitāte, iedzīvotāju skaita pieaugums novadā, profesionāla un atvērta pārvaldība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un jaunu tradīciju veidošana novada saliedēšanai.
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA:
• Turpināsim novada infrastruktūras attīstību un apdzīvoto vietu labiekārtošanu, pašvaldības autoceļu uzturēšanu un seguma uzlabošanu, izmantojot politisko ietekmi,cīnīsimies par novadam stratēģiski nozīmīgu valsts autoceļu seguma uzlabošanu un nomaiņu;
• Atbalstīsim uzņēmējdarbību, liekot uzsvaru uz jaunu uzņēmumu un pakalpojumu rašanos, amatniecības, mājražošanas, bioloģisko produktu ražošanas un kultūrvēsturiskā, rekreatīvā un aktīvā tūrisma attīstību.
IZGLĪTĪBA UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS:
• Pilnveidosim esošās izglītības iestādes, attīstot pirmsskolas izglītību un skolas veidojot par daudzfunkcionāliem centriem, kuros līdzās vispārējās izglītības programmām tiks piedāvāta interešu izglītība, amata prasmju apgūšana un pieaugušo izglītošanās;
• Turpināsim izglītības iestāžu renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu;
• Atbalstīsim pašvaldības iestāžu un struktūrvienību jaunu partnerattiecību veidošanu pieredzes apmaiņai un jaunu iemaņu iegūšanai;
• Saglabāsim un attīstīsim Mūrmuižas Tautas Universitātes darbības formas;
• Sekmēsim sabiedrisko organizāciju darbības aktivizēšanu, iesaistot tās projektu izstrādē un realizēšanā, atjaunosim pašvaldības dibinātās Beverīnas Kopdarbības asociācijas aktīvu darbību,
• Veidosim novada iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes sistēmu, veicinot jaunu sociālo aprūpes formu ieviešanu;
• Rūpēsimies par sociāli mazāk aizsargātiem novada iedzīvotājiem, turpināsim nodrošināt brīvpusdienas novada izglītības iestādēs;
• Iestāsimies par vienīgā mājokļa neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli.
VIDES KVALITĀTE UN DROŠĪBA
• Strādāsim pie kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšanas, izmantojot iekšējo un ārējo finansējumu;
• Iesaistīsimies dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabojumu programmās un jaunu apbūves iespēju radīšanā;
• Atbalstīsim novada ūdeņu apsaimniekošanu;
• Sekmēsim Pašvaldības policijas darba pilnveisošanu sabiedriskās kārtības, satiksmes drošības un klaiņojošo dzīvnieku samazināšanas jautājumu risināšanā sadarbībā ar valsts policiju.
KULTŪRA UN SPORTS
• Turpināsim atbalstīt un tālāk attīstīt māksliniecisko pašdarbību visām iedzīvotāju grupām, radīsim profesionālās mākslas pieejamību iedzīvotājiem;
• Izmantosim kultūrvēsturisko mantojumu novada atpazīstamības veicināšanai;
• Atbalstīsim daudzveidīgas sporta aktivitātes visām vecuma grupām, attīstot iedibinātās sportisko pasākumu tradīcijas;
• Katrā pagastā pakāpeniski labiekārtosim esošās un iekārtosim jaunas vietas aktīvai atpūtai dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.
PĀRVALDĪBA UN KOMUNIKĀCIJA
• Nodrošināsim atvērtu, caurskatāmu un profesionālu pašvaldības darbību,ieguldot darbinieku izglītošanā, iesaistot iedzīvotājus svarīgu jautājumu izlemšanā;
• Lai nodrošinātu vienmērīgu visa novada pagastu attīstību, budžets būs pakārtots novada ilgtermiņa attīstībai, plānotais budžets un tā izlietojums būs atklāts, detalizēts un publiski pieejams, aktīvi izmantosim ES struktūrfondu un valsts atbalsta programmu finanšu līdzekļus;
• Par novadā notiekošajiem procesiem iedzīvotājus regulāri informēsim sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”;
• Turpināsim novada aktīvo iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrību godināšanu.
Mēs nākam ar jaunām domām un idejām, izmantojot un turpinot labi iesākto, veidot labāku novadu. Viss un ikviens mums ir svarīgs un ar atbildību un uzņēmību atklāti strādāsim mūsu novada iedzīvotāju interesēs.