Partijas apvienība par svarīgāko uzskata mūsu novada cilvēkus - viņu vajadzības un intereses, ģimeni, darbu un atpūtu.
Mūsu partijas galvenie uzdevumi ir:
• veidot tādu vidi, lai novadā ienāktu jauni uzņēmēji, radot darbavietas un sniedzot atbalstu strādājošajiem;
• rūpēties par sociālo drošību sabiedrības visvairāk neaizsargātajām grupām;
• sniegt atbalstu grūtībās nonākušajiem;
• turpināt uzsākto darbu novada infrastruktūras sakārtošanā.
Mēs solām tikai konkrētu, godīgu un mērķtiecīgu darbu, nodrošinot novada iedzīvotājiem pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pašvaldībā un tās iestādēs.
Sociālā drošība un palīdzība
Turpināsim nodrošināt materiālo palīdzību trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, politiski represētajiem, pensionāriem.
Nodrošināsim maznodrošināto ģimeņu bērniem brīvpusdienas Kokneses novada skolās un bērnudārzos, kā arī atlaides Mūzikas skolā.
Atbalstīsim pieaugušo mūžizglītības iespējas, pensionāru un invalīdu sabiedrisko dzīvi.
Izstrādāsim un īstenosim sociālās aizsardzības programmas, koncentrējot resursus uz visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, kā arī krīzes centra un sociālas mājas izveide.
Radīsim iespēju strādāt pagaidu algotu sezonas darbu.
Veidosim sociālo pakalpojumu centru, paplašinot esošo pakalpojumu klāstu.
Veicināsim apsveikumus apaļās dzīves jubilejās senioriem.
Palielināsim piedzimšanas pabalstus tos palielinot par katru nākamo bērnu.
Veicināsim atbildīgu audžuģimeņu veidošanos.
kā arī krīzes centra un sociālas mājas izveide.
Veselības aprūpe
Turpināsim atbalstīt ģimenes ārstu sekmīgu darbību novadā.
Saglabāt esošās ārstu prakses.
Nodrošināsim specializēta transporta iegādi vecu un slimu pacientu transportēšanai.
Nodrošināsim iespēju izmantot speciālistu pakalpojumus un diagnostikas kabinetu darbību poliklīnikā.
Pilnveidosim veselības aprūpes pakalpojumus mājās.
Uzņēmējdarbības atbalsts
Izveidosim uzņēmējdarbības un nodarbinātības atbalsta centru.
Pilnveidosim atvieglojumu sistēmu publisko komunikāciju izbūvei investoru piesaistes veicināšanai.
Atbalstīsim Kokneses Daugavas krasta tūrisma attīstības projektus un veicināsim plaša mēroga pasākumu norisi Kokneses estrādē.
Izglītība, kultūra, sports, reliģija
Strādāsim pie jauniešu centra izveides un atbalstīsim jauniešu darbu vasarā.
Nodrošināsim profesionālās izglītības ieguves iespējas Kokneses novadā.
Nodrošināsim Kokneses vidusskolu ar autobusu.
Atbalstīsim alternatīvās izglītības iespējas novada skolās.
Nodrošināsim kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un kultūrvidi.
Atbalstīsim dažādu Sporta Skolu un aktivitāšu norisi, tautas sportu un sporta dzīvi novadā, Mākslas skolas izveidi
Atbalstīsim baznīcu draudzes.
Sabiedriskā drošība
Sakārtosim gājēju ceļus novadā, iespēju robežās labiekārtosim pagasta ceļus drošai transporta satiksmei.
Uzstādīsim video novērošanas kameras sabiedriskās kārtības uzraudzībai novadā.
Modernizēsim Pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi.
Komunālā saimniecība, vides aizsardzība
Sakārtosim Komunālo saimniecību:
Izstrādāsim novada siltuma apgādes stratēģiju siltumenerģijas izmaksu samazināšanai.
Labiekārtosim, kopsim un apzaļumosim novada publisko teritoriju.
Paplašināsim centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī veicināsim iedzīvotājus izmantot esošās komunikācijas.
Projekti
Atbalstīsim iesāktos projektus un attīstīsim perspektīvos projektus, kā arī veicināsim Eiropas fondu līdzekļu apguvi.
Motivēsim iedzīvotājus veikt ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, atbalstot iedzīvotājus līdz 5000 eiro daudzdzīvokļu mājai tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Izbūvēsim gājēju ietvi 1905. gada ielā ar apgaismojumu līdz pat pagasta robežai.
Piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, turpināt ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Kokneses novadā.
Uzskatām, ka tikai informēta sabiedrība var aktīvi līdzdarboties novada dzīves veidošanā, tāpēc padarīsim laikrakstu Kokneses novada vēstis par kvalitatīvu un aktuālu novada jaunumu aptverošu izdevumu un pilnveidosim interneta mājas lapas www.Koknese.lv darbu.
KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ !