Samērosim mūsu vajadzības ar iespējam. Skrīveros būsim saliedēti darbos un idejās, godāsim kristīgās vērtības, veidojot Skrīverus kā drošu un draudzīgu vidi, kur dzīvot, audzināt un skolot bērnus, veicinot cilvēka kā personības virzību un attīstību. Mūsu prioritāte vienmēr būs bērni un viņu izglītība, sakārtota vide un paaudžu sadarbība, sekmējot novada attīstību kopumā.
Pārvalde
- Būsim draudzīga un lietišķa dome. Kolēģus no citiem sarakstiem cienīsim un uztversim kā domubiedrus, kam rūp skrīveriešu dzīves apstākļi;
- ievērosim un attīstīsim labas pārvaldības principus un sociālo atbildību domes darbībā – pašvaldība kalpo saviem iedzīvotājiem.;
- nodrošināsim domes finanšu sēžu tiešraides Skrīveru pašvaldības mājaslapā;
- aktīvāk iesaistīsim iedzīvotājus novadam svarīgu lēmumu pieņemšanā, divas reizes gadā organizējot iedzīvotāju sapulces, kurās piedalās domes priekšsēdētājs, deputāti un administrācijas darbinieki.
Vide un infrastruktūra
- Turpināsim attīstīt ceļu infrastruktūras sakārtošanu, noasfaltējot vismaz vienu ielu divu gadu periodā. Piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondus, pabeigsim ceļa Lielkažoki – Stūrīši rekonstrukciju 2017. gadā un Līču ceļa rekonstrukciju 2018. gadā ar perspektīvu cietajam segumam;
- nodrošinot SIA “Skrīveru saimnieks” piedāvājumu un pakalpojumu servisu, ieviesīsim atbalsta mehānismu vismaz 60 % apmērā tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācija sistēmai;
- 2018. gadā izstrādāsim projektu esošās katlumājas darbības energoefektivitātes paaugstināšanai, nomainot vecos katlus ar modernākiem un videi draudzīgākiem, vienlaikus sakārtojot teritoriju Skrīveru centrā. Projektu īstenosim ar ES fondu piesaisti 40 % apmērā;
- ar ES fondu piesaisti 90 % apmērā realizēsim projektu par Sociālā dienas centra pārcelšanu uz Skrīveru centru, paaugstinot tā pieejamību Skrīveru iedzīvotājiem.
Izglītība
- Pabeigsim skolas sporta laukuma rekonstrukciju 2017. gadā;
- pabeigsim Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pārvietošanu uz jaunām telpām 2017. gadā;
- turpināsim nodrošināt un sekmēt izglītības kvalitāti visos vecumposmos, attīstot mūsdienīgu mācību procesu un vidi, atbalstot dalību skolu pilotprojektā ,,Kompetenču pieeja izglītības sistēmā”;
- attīstīsim ārpusbudžeta finansējuma piesaisti izglītības programmu projektu īstenošanai, kā arī izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidei;
- aktīvi atbalstīsim un veicināsim patriotisko audzināšanu novada izglītības iestādēs.
Kultūra un sports
- Veicināsim Skrīveru tēla atpazīstamību un tūrisma attīstību, turpinot Skrīveru novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, apkopošanu un saglabāšanu sabiedrībai pieejamā formātā (brošūru, grāmatu izdošana, informācijas izvietošana mājaslapā u.tml.);
- saglabāsim tradicionālos un organizēsim jaunus kultūras, sporta un tūrisma pasākumus, aicinot sadarboties novada struktūrvienības un nevalstiskās organizācijas;
- turpināsim atbalstīt pašdarbības kolektīvus;
- turpināsim atbalstīt Skrīveru sportistu un komandu startus Latvijas un starpvalstu sacensībās;
- virzīsim projektu par jauniešu centra un papildus sporta aktivitāšu laukumu izveidi, aktīvāk iesaistot pašus jauniešus un pusaudžus viņus interesējošu ārpusskolas brīvā laika pasākumu organizēšanā un veselīga dzīvesveida uzturēšanā;
- izskatīsim iespējas brīvdabas estrādes izveidošanai.
Sociālie jautājumi
- Veicināsim paaudžu sadarbību, atbalstot novada seniorus un veicinot viņu aktīvu iekļaušanos novada sabiedriskajā dzīvē un attīstībā;
- virzīsim izskatīšanai izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos labvēlīgākiem nosacījumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai; veicināsim iedzīvotāju aktīvāku līdzdarbību Sociālā dienas aprūpes centra aktivitātēs.
Tautsaimniecība
- Katra uzņēmēja vēlmes izskatīsim individuāli, izvērtējot Nekustamā īpašuma nodokļa likmes atbilstošu piemērošanu;
- atbalstīsim tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības produkcijas ražošanu;
- turpināsim informēt par iespējām piedalīties dažādos konkursos un projektos.