Latvijas Sociālistiskās partijas
priekšvēlēšanu programma
2017.gada pašvaldību vēlēšanām Alūksnes novadā

Latvijas Sociālistiskās partijas darbības pamatprincips ir aizstāvēt darba ņēmēju (fiziskā un intelektuālā darba darītāju), sociāli visneaizsargātāko sabiedrības grupu - mazturīgo, pensionāru, jauniešu, invalīdu, vientuļo māmiņu, mazo lauksaimnieku un mājražotāju - intereses, kā arī sociālā taisnīguma īstenošanu sabiedrībā.
Laikā, kad valsti arvien vairāk nomāc augošā sociālā nevienlīdzība, sašķeltība sabiedrībā, pagastu un novadu izmiršana, medicīnas un izglītības sistēmas kritiska situācija, ir nepieciešams politisks spēks, kurš iestātos par to cilvēku interesēm, kurus šīs problēmas skar vissmagāk. Šie jautājumi ir akūti, tie ir steidzami jārisina, izvirzot par prioritāti sociālos jautājumus. Kā mēs to varam panākt?
Lai ķertos pie svarīgu un neatliekamu sociālo un ekonomisko jautājumu steidzamas risināšanas, ir jānosaka galvenās prioritātes. Alūksnes novadā to var īstenot, nodrošinot efektīvu, atvērtu, saprotamu un uz attīstību orientētu pārvaldi.
Svarīgākie jautājumi, kuri ir jārisina šodien, mūsuprāt, ir:
1. Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka ir:
a) jānodrošina līdzsvarota pilsētas un pagastu attīstība;
b) nepieļaujama kapitālsabiedrību ‘’Alūksnes nami’’, ‘’Spodra’’, ‘’Rūpe’’, ‘’Simone’’ privatizācija, ne arī to funkciju nodošana privātās rokās;
c) jāpanāk pašvaldības iestāžu, tai piederošo kapitālsabiedrību finanšu caurskatāmība un pakalpojumu cenu un tarifu atbilstība faktiskajām izmaksām;
d) jāsistematizē ceļu un ielu remonts;
e) jāveicina dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību izveidošana, organizējot mājas vecāko apmācību.
2. Teritorijas ekonomiskā attīstība, kas nozīmē, ka ir:
a) jāizveido labvēlīgi apstākļi darbam un atpūtai, lai samazinātu darbaspēka noplūdi uz Rīgu un ārzemēm;
b) uz Alūksnes mācību iestāžu bāzes jāveic kvalificēta darbaspēka, kas nepieciešams pilsētas uzņēmējdarbībai, apmācīšana;
c) jāveicina uzņēmējdarbība, kas tendēta uz jaunu darba vietu veidošanu, informējot pilsētas uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un citus interesentus par iespējām piedalīties projektos un iepazīties ar iespējamajiem sadarbības partneriem.
3. Saskaņota veselības aprūpe un sociālā palīdzība, kas nozīmē, ka ir:
a) jānodrošina pilsētas iedzīvotājiem iespēja saņemt kvalitatīvus un savlaicīgus medicīniskos pakalpojumus, attīstot veselības aprūpes uzņēmumus;
b) jāsaglabā Alūksnes slimnīca, feldšeru - vecmāšu punkti pagastos, jānodrošina Alūksnes primārās veselības aprūpes centra pastāvīga darbība novada iedzīvotāju veselības sekmēšanai;
c) jāatbalsta medicīnas darbinieku apmācība nepieciešamās specialitātēs kvalifikācijas celšanai;
d) jāpanāk bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā pensionāriem visā novadā;
e) jānodrošina brīvpusdienas bērniem visās novadā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
4. Izglītības un kultūras jautājuma risināšana, kas nozīmē, ka ir:
a) jāizveido pilsētā vide, kas sekmēs bērnu garīgo un fizisko attīstību;
b) jāattīsta interešu izglītības programmas, pulciņi un papildu nodarbības skolēniem ārpusstundu laikā;
c) jānodrošina skolēniem bezmaksas interešu izglītības programmas sportā;
d) jāsedz skolēniem transporta izdevumi interešu izglītības pulciņu, sporta, mūzikas un mākslas skolu nodarbību apmeklēšanai;
e) jāveicina Latvijas un starptautiskā mēroga kultūras un sporta pasākumu organizēšana Alūksnē;
f) jāuzlabo esošo kultūras, izglītības un sporta iestāžu darbība, attīstot atbilstošu infrastruktūru;
g) labiekārtojot ģimeņu atpūtas vietas un autostāvvietu laukumus, jāaprīko tie ar atbilstošo inventāru, tai skaitā, ar video novērošanu.
Šīs ir mūsu galvenās prioritātes - kvalitatīva pārvalde, izglītība, reģiona attīstība, sociālie jautājumi -, lai varētu nodrošināt stabilus pamatus un virzītos tālāk augstāku mērķu sasniegšanā.
Visu to mēs varam panākt, tikai apvienojoties un atbalstot viens otru kopīgā darbā par labāku nākotni mūsu novadā!