Latvijas Reģionu Apvienību (LRA) vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko reģionu identitāti, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Tai ir nelokāma pārliecība par Latviju kā Rietumu politiskās un militāri stratēģiskās sadarbības sistēmas sastāvdaļu.
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs iestājamies par attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un uz vienotiem principiem balstīta piekļuve finanšu resursiem. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem visā Latvijā caur kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, jo regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem, uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai.
LRA Iecavas novada sarakstā esam apvienojušies aktīvi, darboties griboši un varoši Iecavas patrioti. Mēs nenoniecinām to, kas līdz šim ir izdarīts novadā, bet saskatām iespējas paveikt vairāk, mūsdienīgāk un labāk. Mēs iestājamies par godīgiem un izskaidrojamiem lēmumiem, kas būtu novada attīstību veicinoši, sekmētu dzīves vides uzlabošanos iecavniekiem, radītu jaunas darba vietas un vairotu lepnumu par mūsu novadu.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, INFRASTRUKTŪRA UN VIDE
Rūpēsimies par infrastruktūras attīstību un radīsim pievilcīgus apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai.
• Atjaunosim un uzlabosim pašvaldības pārziņā esošos auto ceļus, prioritāri nodrošinot kvalitatīvus biežāk lietotos grants ceļus.
• Rūpēsimies, lai tiktu veidotas uzbrauktuves un nobrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem.
• Izveidosim gājēju ietvi Sila ielā.
• Izbūvēsim auto stāvlaukumus daudzdzīvokļu māju pagalmos.
• Veicināsim novada daudzdzīvokļu namu siltināšanu.
• Pie Iecavas internātpamatskolas uzbūvēsim sporta zāli, kas būs pieejama visiem novada iedzīvotājiem.
• Piedāvāsim pašvaldības zemi ilgtermiņa nomā uzņēmumiem, kas spētu nodrošināt kvalitatīvas un labi apmaksātas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.
• Samazināsim birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbības veikšanai.
• Izstrādāsim Iecavas parka attīstības projektu un sāksim tā realizāciju, lai padarītu to par iecienītu laika pavadīšanas vietu ģimenēm.
• Uzlabosim vides situāciju novadā, novēršot epizodisku gaisa kvalitātes pasliktināšanos.
• Piesaistīsim Eiropas Savienības un citus finanšu līdzekļus iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

VESELĪBA, DROŠĪBA, SABIEDRĪBA
Gādāsim par to, lai novadnieki justos droši jebkurā diennakts laikā, lai nepieciešamības gadījumā būtu saņemama medicīniskā palīdzība, kā arī centīsimies izveidot iedzīvotāju piederības sajūtu mūsu novadam.
• Nodrošināsim kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pieejamību.
• Izveidosim pašvaldības vienas pieturas aģentūru, kur iedzīvotāji vienuviet klātienē varēs saņemt nepieciešamos valsts un pašvaldības pakalpojumus.
• Noorganizēsim pašvaldības policijas darbību, kura iedzīvotājiem būtu sasniedzama katru dienu 24 stundas diennaktī.
• Pārvietosim krauķu koloniju ārpus apdzīvotām vietām.
• Atbalstīsim Iecavas novada biedrības, nodibinājumus un sabiedrības grupas iedzīvotāju interešu un vajadzību īstenošanai.
• Attīstīsim Dienas centra un Iecavas jauniešu centra darbību.
• Dažādosim veidus, kā informēt iedzīvotājus par notikumiem, norisēm un aktivitātēm novadā.
• Ieviesīsim jaunas svētku tradīcijas – ikgadējus Novada svētkus, Baltā galdauta svētkus Iecavas parkā, Olu svētkus, sporta svētkus, u.c.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Iestāsimies par to, lai novadā bērni un jaunieši mācītos mūsdienīgā, sakārtotā un drošā vidē, lai kultūras dzīve būtu kvalitatīva un daudzveidīga, lai sportisti spētu pilnvērtīgi trenēties un piedalīties sacensībās.
• Modernizēsim mācību kabinetus un mācīšanas metodes.
• Pirmklasniekiem nodrošināsim pagarinātās dienas grupas skolās līdz plkst. 18:00.
• Atbalstīsim interešu izglītības pulciņus skolēnu ārpusskolas aktivitāšu organizēšanai.
• Atbalstīsim dažādu vecuma grupu iedzīvotāju sporta aktivitātes un dalību sacensībās.
• Izstrādāsim un īstenosim Iecavas novada kultūras attīstības stratēģiju, lai radītu pievilcīgāku un interesantāku dzīves vidi novada iedzīvotājiem.
• Veidosim Iecavas novada muzeju, izmantojot materiālo un nemateriālo Iecavas novada kultūrvēstures mantojumu.
• Ar regulāriem un interesantiem kultūras, sporta un izklaides pasākumiem sekmēsim novada iedzīvotāju patriotismu un veicināsim viņu pilsonisko līdzdalību Iecavas novada un Latvijas valsts dzīvē.