Kandidātu sarakstā ir gan deputāta pienākumus pildījuši cilvēki, gan jauni, savā darbības jomā atzinību guvuši iecavnieki. Mūs raksturo mērķtiecīgs darbs, pieredze, zināšanas un pārliecība par Iecavas novada attīstību.
Pirms četriem gadiem definētās apņemšanās izdevies kopīgi realizēt: Iecavas novadam ir jauns stadions, plaša Mūzikas un mākslas skola, papildu telpas bērnudārzā “Cālītis”, apgaismojums novada ciemos, tiek īstenoti arī citi projekti.
Mūsu uzdevums ir IERAUDZĪT, IZVĒRTĒT UN IZDARĪT!
Turpmākajos četros gados mūsu mērķis ir pabeigt jau iesāktos projektus un turpināt mērķtiecīgi virzīties uz Iecavas novadu kā labāko novadu, kur BŪT.
ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
Izveidosim pašvaldības policiju, kas strādās visu diennakti, tās efektīvai darbībai ierīkosim videonovērošanu novada ciemos un Iecavā
Jauno ģimeņu atbalstam izveidosim bērnu auklīšu dienestu un palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu par 50%
Nodrošināsim brīvpusdienas visiem pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu audzēkņiem
Atbalstīsim daudzbērnu ģimenes un audžuģimenes, samazinot nekustamā īpašuma nodokli par 50%
Turpināsim sniegt atbalstu maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iecavniekiem
Sadarbosimies ar novada nevalstiskajām organizācijām, respektēsim ticības brīvību, atbalstot tradicionālo reliģisko konfesiju darbību
Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, jaunsardzes kustību un mākslinieciskās pašdarbības aktivitātes
Atbalstīsim seniorus, senioru organizācijas, to aktivitātes un vajadzības
Turpināsim atbalstīt politiski represētos iecavniekus un nodrošināsim finansiālu atbalstu tautas atmiņu saglabāšanai
IZGLĪTĪBAI UN KULTŪRAI
Nodrošināsim vietu pirmsskolas izglītības iestādēs ikvienam mazajam iecavniekam
Veidosim drošas, mūsdienīgas un konkurētspējīgas novada izglītības iestādes, aktualizējot profesionālās ievirzes programmu nozīmību
Veidosim stipendiju fondu skolēniem izcilniekiem
Popularizēsim interešu izglītību un mūžizglītību, nodrošināsim izglītības pieejamību un piemērotību katrai iecavnieku vecuma grupai
Nodrošināsim kultūras pasākumu dažādību novada ciemos, kultūras namā un estrādē
Veidosim bibliotēkas ne tikai par izglītošanās, bet arī par novada ciemu sabiedriskās un kultūras dzīves centriem
Uzlabosim satiksmes un gājēju kustības organizāciju pie pirmsskolas izglītības iestādēm
Atbalstīsim novada bērnu un jauniešu vasaras nometnes
VESELĪBAI UN SPORTAM
Turpināsim nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, atbalstīsim esošos ģimenes ārstus un medicīnas personālu un piesaistīsim jaunus medicīnas speciālistus, piedāvājot viņiem dzīvojamo platību un stipendiju, kā arī veiksim citus atbalsta pasākumus
Rekonstruēsim un labiekārtosim Iecavas veselības centra apkārtni
Izveidosim jaunus sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektus: būvēsim āra trenažieru laukumus, celsim jaunu sporta zāli, uzlabosim Sila parka infrastruktūru
Atbalstīsim dažādu sporta veidu attīstību un iecavnieku fiziskās aktivitātes
Finansiāli atbalstīsim novada sportistu piedalīšanos valsts un starptautiska līmeņa sacensībās
Atjaunosim internātskolas sporta kompleksu
NĀKOTNEI UN ATTĪSTĪBAI
Izstrādāsim un īstenosim pašvaldības ceļu sakārtošanas plānu visā novadā. Nodrošināsim ielu ceļu seguma uzturēšanu un uzlabošanu
Paplašināsim un rekonstruēsim Iecavas vidusskolas ēdināšanas bloku
Nodrošināsim Iecavas uzņēmēju un iedzīvotāju interešu pārstāvniecību Rail Baltica projekta ieviešanas gaitā
Aktualizēsim Iecavas apvedceļa projekta realizācijas nepieciešamību
Īstenosim Iecavas muižas parka rekonstrukcijas un labiekārtojuma projektu
Atbalstīsim tūrisma infrastruktūras objektu izveidi
Nodrošināsim informācijas pieejamību novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Palīdzēsim attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistot finansējumu novada uzņēmumu pievedceļu un industriālo zonu infrastruktūras sakārtošanai
Aktualizēsim Sila ielas rekonstrukcijas nepieciešamību, nodrošinot gājēju drošību
Rekonstruēsim Iecavas tirgus teritoriju, veidojot pievilcīgu Iecavas centru
Uzlabosim daudzstāvu daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu ieviešanu. Nodrošināsim jauna metodiskā materiāla izstrādi un līdzfinansējuma palielināšanu par 30%
Labas pārvaldības nodrošināšanai rīkosim regulāras tikšanās ar novada iedzīvotājiem, padomēm, biedrībām, nevalstiskajām organizācijām u.c. privātās iniciatīvas grupām
Nodrošināsim informācijas pieejamību komunikācijā ar pašvaldību, saglabāsim pašvaldības periodisko izdevumu, interneta vietni u.c. informācijas saziņas kanālus