VIENOTĪBAS 4000 ZĪMJU PROGRAMMA CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANĀS

Vienotības komandas mērķis ir radīt Cēsu novadu par izcilu vietu dzīvei, nodrošinot augstas kvalitātes izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību novadā. Novada attīstībai ļoti svarīga ir uzņēmējdarbības izaugsme, mājokļu pieejamība un mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājums.
Novadnieki novērtē jau sasniegto, tomēr redzam, ko iespējams darīt vairāk un labāk. Esam atvērti, atklāti un sasniedzami ikvienai Cēsu novada iedzīvotāja idejai, un apsolām turpināt realizēt nozīmīgas ieceres novada izaugsmei.
IZGLĪTĪBA – novada konkurētspējas pamats
1. Modernizēsim mācību vidi Cēsu novada skolās, investējot 8 miljonus eiro ES fondu līdzekļu.
2. Atvērsim jaunas pirmsskolas bērnu grupas Līvu sākumskolā un Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādē.
3. Attīstīsim Cēsu profesionālo vidusskolu, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu un iestāsimies par augstākās izglītības pieejamību Cēsīs.
4. Nodrošināsim sociālo pedagogu un psihologu pieejamību novada izglītības iestādēs.
5. Nodrošināsim pieaugušo tālākizglītības iespējas, atbilstoši Cēsu novada iedzīvotāju vajadzībām.
6. Veicināsim digitālo prasmju attīstību visās vecuma grupās.
UZŅĒMĒJDARBĪBA – novada turības pamats
1. Veidosim industriālo parku jaunu un jau esošo uzņēmumu attīstībai.
2. Rekonstruēsim infrastruktūru ražošanas attīstībai Saulrītu, Robežu, A.Kronvalda, Cīrulīšu, Kovārņu ielās.
3. Attīstīsim bērnu zinātnes centru “Z(in)oo” par starptautiskas nozīmes tūrisma galamērķi.
4. Atbalstīsim radošo industriju attīstību.
5. Turpināsim pašvaldības grantu konkursu “Dari Cēsīm” jauno uzņēmēju atbalstam.
6. Atbalstīsim jaunu un esošo konferenču, festivālu un starptautisku pasākumu norisi Cēsīs, dodot iespēju vietējās ekonomikas attīstībai.
7. Strādāsim, piesaistot investīcijas Cīrulīšu teritorijas attīstībai.
VESELĪBA, AKTĪVS DZĪVESVEIDS, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA – novada veselības un drošības pamats
1. Iestāsimies par Cēsu slimnīcas pastāvēšanu un tās attīstību.
2. Nodrošināsim telpas ģimenes ārstu praksēm.
3. Attīstīsim Cēsu olimpisko centru sportistiem, iedzīvotājiem un skolēniem.
4. Veidosim aktīvās atpūtas parku Pirtsupītes ielejā. Attīstīsim Gaujas apkaimes taku un veloceliņu tīklu veselīgai atpūtai.
5. Sekmēsim sporta un bērnu laukumu attīstību dzīvojamos mikrorajonos.
6. Atbalstīsim Cēsu pansionāta paplašināšanos.
7. Izveidosim atbalsta programmu senioriem un daudzbērnu ģimenēm novada sabiedriskā transporta maksas atlaidēm.
8. Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas nevalstiskās organizācijas.
PILSĒTVIDE – novada pievilcības pamats
1. Sakārtosim ielas, laukumus un ietves:
a. Izbūvēsim Stacijas laukumu;
b. Sāksim Vienības laukuma un tā skvēra rekonstrukciju;
c. Izbūvēsim rotācijas apļus Valmieras-Dzintara-Noliktavas un Piebalgas-Lapsu ielu krustojumos;
d. Turpināsim melnā seguma uzklāšanu pilsētas grants ielām;
e. Paplašināsim stāvlaukumu pie Cēsu slimnīcas;
f. Turpināsim atbrīvot privātīpašniekus no ietvju uzturēšanas.
2. Uzlabosim mājokļu pieejamību:
a. Izbūvēsim daudzdzīvokļu īres namu A.Kronvalda ielā 56;
b. Sadarbībā ar uzņēmējiem, veicināsim jaunu mājokļu būvniecību novadā;
c. Turpināsim līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu;
d. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus.
3. Pabeigsim Cēsu stadiona rekonstrukciju.
VAIVE – novada līdzsvarotas attīstības pamats
1. Rekonstruēsim ceļu Veismaņi-Akmenskrogs; veicināsim valsts ceļa posma Krīvi-Vaive rekonstrukcijas pabeigšanu.
2. Atbalstīsim Vaives uzņēmēju un amatnieku sadarbības un attīstības projektus.
3. Sakārtosim ielas Rīdzenes ciemā.
4. Modernizēsim Līvu skolu.
5. Apkarosim latvāņu invāziju.
KULTŪRA un KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS – novada atpazīstamības pamats
1. Līdzdarbosimies Latvijas 100gades svētku programmas īstenošanā.
2. Turpināsim atbalstīt profesionālās un amatiermākslas norises.
3. Restaurēsim Sv. Jāņa baznīcu un turpināsim konservēšanas darbus viduslaiku pilī.
4. Veicināsim Cēsu vēsturiskā centra atjaunošanu, rekonstruēsim Rīgas un Mazo Katrīnas ielu.
5. Turpināsim atbalstīt laikmetīgās mākslas pasākumus Cēsīs.
MŪSDIENĪGA PAŠVALDĪBA, IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA – novada mijiedarbības pamats
1. Attīstīsim vienotu klientu apkalpošanas centru pašvaldībā un e-pakalpojumus.
2. Radīsim iespēju iedzīvotājiem ziņot par nebūšanām 24h režīmā.
3. Aptaujāsim iedzīvotājus par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.
4. Izveidosim platformu iedzīvotāju rosinātu projektu finansēšanai.
5. Organizēsim iedzīvotāju tikšanās Cēsu mikrorajonos un novada ciemos.