Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Priekšvēlēšanu programma


Nacionālās apvienības galvenais mērķis ir panākt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā. Mūsu prioritāte ir aktīvs, ar dzīvi apmierināts iedzīvotājs, kurš lepojas ar savu novadu un nacionālo identitāti. Izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos gados veiksim šādus pasākumus:

1. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un investīciju piesaistē:
1.1. Veicināsim nodarbinātību novadā attīstot sadarbību ar uzņēmējiem un nodrošinot labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbības attīstībai.
1.2. Turpināsim atbalstīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
1.3. Būsim atvērti jauniešu iniciatīvām uzņēmējdarbības attīstībai.
1.4. Turpināsim iesāktos un sāksim jaunus projektus, izmantojot ES fondu un programmu finansējuma iespējas.
.
2. Kultūras, sporta un tūrisma jomā:
2.1. Turpināsim attīstīt Cēsu novadu kā Vidzemes reģiona kultūras un sporta centru.
2.2. Atbalstīsim nacionāla mēroga kultūras pasākumu norisi.
2.3. Rosināsim un atbalstīsim amatiermākslas attīstības un izaugsmes iespējas visām paaudzēm
2.4. Veidosim Cēsu novadu pievilcīgu un interesantu tūrismam.
2.5. Veicināsim veloceliņu, velo taku, āra trenažieru izbūvi.
2.6. Turpināsim atbalstīt un pilnveidot Cēsu novada sporta dzīves tradīcijas
2.7. Atbalstīsim augstu sasniegumu sporta attīstību.
3. Veselības aprūpes un sociālajā jomā:
3.1. Iestāsimies par Cēsu klīnikas esošo pakalpojumu klāsta saglabāšanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu.
3.2.Meklēsim iespējas jauno ārstu un speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību.
3.3.Veicināsim valsts atbalsta programmas ieviešanu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai bērniem.
3.2. Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu, īpaši ģimenēm ar nepilngadīgajiem bērniem un vientuļajiem pensionāriem.
3.3. Uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
3.4. Pakāpeniski ieviesīsim brīvpusdienas 5.-9. klašu skolēniem.
3.5. Atbalstīsim pansijas izveidi vientuļajiem pensionāriem.
3.6. Sekmēsim un atbalstīsim pensionāru sabiedriskās aktivitātes, līdzdalību novada dzīvē.

4. Izglītības jomā:
4.1.Veicināsim Cēsu novadā esošo izglītības iestāžu radošu attīstību.
4.2. Organizēsim skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā.
4.3.Atbalsīsim profesionālās izglītības iestādes Cēsu novadā.
4.4. Iestāsimies par augstskolu filiāļu attīstību Cēsu novadā.
4.5. Turpināsim skolu renovāciju projektus un materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanu.
4.6.Sekmēsim jauniešu valstiskās apziņas un nacionālas identitātes
stiprināšanu.

5. Pilsētvidē:
5.1. Atbalstīsim kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu.
5.2. Cēsu tirgus tradīciju saglabāšana, nodrošinot infrastruktūru.
5.3.Rosināsim izmaiņas likumdošanā, lai sakārtotu graustus Cēsu pilsētvidē.
5.4. Cēsu stadions - nozīmīgākais Cēsu novada sporta aktivitāšu centrs.
5.5. Satiksmes drošības uzlabošana, izbūvējot rotācijas apļus un turpinot ielu seguma rekonstrukciju.
5.6. Autoceļu sakārtošana Vaives pagastā.
5.6. Pilsētas laukumu un skvēru rekonstrukcija iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
5.7. Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumus.
Jūsu balsojums par Nacionālo apvienību būs pareizs un tālredzīgs lēmums. Ar Jūsu atbalstu mēs varēsim sasniegt iecerēto!