Mūsu mērķis ir panākt, lai Vecpiebalgas novada pagasti savā attīstībā kļūst par harmonisku un bagātu novadu, kur pirmajā vietā ir cilvēks, kas dzīvo cilvēka cienīgu dzīvi. Mums jākļūst par sava novada īstiem saimniekiem, kas strādā paši, gādā par saviem līdzcilvēkiem un atbild par saviem darbiem.
NOVADA PĀRVALDE
1. Lai palielinātu atbildību un izpratni par norisēm novadā, apvienosim domes priekšsēdētāja un izpilddirektora amatus.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
1. Apmeklēsim novada uzņēmējus, lai veidotu izpratni par uzņēmējdarbības aktuālajām problēmām.
2. Izvērtēsim novada uzņēmēju kopējās un atšķirīgās problēmas.
3. Radīsim risinājumus problēmu mazināšanai.
4. Veicināsim jaunu uzņēmēju darbību novadā.
IZGLĪTĪBA
1. Iespēju robežās, saglabāsim novada skolas.
2. Izglītības programmu īstenošanai, pilnveidosim nepieciešamo materiālo bāzi pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.
3. Dažādosim un atbalstīsim interešu izglītības iespējas.
KŪLTŪRA UN SPORTS
1. Saglabāsim un uzturēsim Vecpiebalgas novada muzejus un kultūrvēsturiskos pieminekļus.
2. Veiksim ikgadēju iedzīvotāju aptauju par vēlamajiem kultūras pasākumiem un to saturu novadā.
3. Organizēsim pasākumus atbilstoši mērķu auditorijai un tematikai.
4. Nodrošināsim bezmaksas apmeklējumu, kultūras pasākumā “Vecpiebalga atver durvis”.
5. Organizēsim labi sagatavotas sporta aktivitātes un atpūtas pasākumus novadā.
6. Celsim novada identitāti, nodrošinot sportistus ar vienotiem sporta tērpiem
SOCIĀLĀ JOMA
1. Atbalstīsim pensionāru pasākumus.
2. Piedāvāsim mūžizglītības iespējas pagastos.
3. Nodrošināsim sociālo atbalstu iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams.
4. Atbalstīsim labdarības pasākumus novadā.
5. Palīdzēsim invalīdiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un uzņēmējdarbībā.
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
1. Ņemot vērā problēmas apkures kvalitātē, secinām, ka šis pakalpojums ir jānodrošina pašvaldībai, nevis privātam uzņēmumam.
INFRASTRUKTŪRA
1. Uzturēsim un uzlabosim novada ceļus un ēkas.
2. Radīsim iespēju uzstādīt norādes ar nosaukumiem uz ēkām un ielām.
3. Trafarēsim pašvaldības automašīnas.
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
1. Izveidosim sabiedrisku organizāciju, kas atbalstīs ievēlētos deputātus, īstenojot šo programmu.