LRA Ozolnieku novada saraksta programma
2017.gada pašvaldību vēlēšanām

Mēs, dažādas profesijas pārstāvoši un ikdienā aktīvi Ozolnieku novada iedzīvotāji, kuri nav vienaldzīgi par novadā notiekošo, esam apvienojušies vienotā komandā, lai kā sabiedrības pārstāvji piedalītos 2017.gada pašvaldību vēlēšanās un kopīgiem spēkiem veicinātu Ozolnieku novada attīstību un tā iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos. Lai piedalītos vēlēšanās, esam izvēlējušies sadarboties ar “Latvijas Reģionu Apvienību”, jo tās darbības mērķi un vērtības ir vistuvāk reģionos dzīvojošo cilvēku vajadzībām.
Mums ir pārliecība, ka Ozolnieku novads ir labākā vieta, kur dzīvot, tādēļ esam nolēmuši nebūt malā stāvētāji un kritizētāji.
Mūsu pamatvērtības ir cieņa, ģimene, atbildība un ieinteresētība. Cieņpilna attieksme pret līdzcilvēkiem, nediskriminējot nevienu un nodrošinot vienlīdzīguma ievērošanu. Ģimene kā vērtība visās paaudzēs. Atbildība par doto solījumu īstenošanu. Ieinteresētība būt aktīvam un nebūt vienaldzīgam pret novadā notiekošo.
Mēs nodrošināsim uz sadarbību vērstu Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldi ar vienlīdzīgu iespēju un dzīves līmeņa nodrošinājumu visā novada teritorijā, atbalstot iedzīvotāju tiekšanos uz patiesi demokrātisku pilsonisko sabiedrību, kura vēlas būt saimnieki savā novadā, attīstīt kultūrvidi, saimniecisko darbību un novada izaugsmi.
Mēs izveidosim labvēlīgu vidi investīcijām un uzņēmējdarbībai, veicinot ciešu un atklātu sadarbību starp novada uzņēmējiem un pašvaldības administrāciju, atbalstot jaunu darbavietu izveidošanu, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kas kopā nodrošinās iedzīvotāju nodarbinātības palielināšanos un ienākumu paaugstināšanos.
Mūsu misija ir kalpot novada iedzīvotāju interešu aizstāvībai, aktīvi darbojoties novada attīstības labā.

Galvenie uzdevumi, kuri realizējami līdz 2021.gadam:

1. Novada sabalansēta attīstība:
- vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem novada reģioniem un iedzīvotājiem;
- pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu, bērnu pieskatīšanas centru) pieejamība visiem novadā dzīvojošajiem bērniem;
- “Ozolnieku kartes” ieviešana, lai novada iedzīvotāji uz atvieglotiem nosacījumiem izmantotu pašvaldības sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru;
- regulāras sabiedriskā transporta kustības nodrošināšana no Emburgas, Garozas, Teteles, Ānes un Brankām uz Ozolniekiem un atpakaļ;
- nepārtraukts dialogs un sadarbība ar visiem novada uzņēmējiem;
- intensīva ES fondu un citu finanšu resursu piesaiste novada attīstībai;
- kvalitatīva municipālās policijas darba nodrošināšana visā novadā;

2. Izglītība:
- izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšana Ozolnieku vidusskolā;
- vienlīdz kvalitatīvu izglītības pakalpojumu piedāvājumu nodrošināšana visās novada izglītības iestādēs;
- Ozolnieku novada sporta skolas izveidošana;
- skolu pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīves vietai bērniem līdz 6.klasei;

3. Veselības aprūpe:
- atbalsts ģimenes ārstu privātpraksēm, palīdzot risināt to pieejamību iedzīvotājiem;
- sociālās palīdzības pabalstu sistēmas un sociāla dienesta darba pilnveidošana;
- atbalsts novada iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām un invaliditāti pašvaldības infrastruktūras izmantošanā un finansiālu jautājumu risināšanā, nepieciešamo speciālistu pieejamība;

4. Sports, kultūra un veselīgs dzīvesveids:
- peldbaseina izbūve Ozolniekos;
- priekšrocības novada iedzīvotājiem izmantot pašvaldības sporta būves un objektus;
- padarīt novada iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtot Ozolnieku Sporta centru un stadionu;
- ierīkot un labiekārtot āra sporta laukumus pie Salgales pamatskolas, Brankās, Ānē;
- āra apgaismojuma ierīkošana Slēpošanas trasē un Veselības takā;
- atbalsts Ozolnieku mākslas un mūzikas skolas attīstībai;

5. Tautsaimniecība un infrastruktūra:
- gājēju tilta izbūve pār Iecavas upi pie Garozas pamatskolas;
- gājēju ietves izbūve no Brankām līdz Ozolnieku dzelzceļa stacijai;
- sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” izveidot rotācijas apļus Rīgas/Skolas ielu (Ozolniekos) un A8 šosejas un Eglaines/Saules ielu (pie Brankām) krustojumos.