Mūsu saraksta uzdevums - kopā Krāslavas novada izaugsmei, kopā Latgales izaugsmei. Izaugsmei, kuras pamatā ir darbs, stipras ģimenes, kvalitatīva izglītība mūža garumā, nodrošināta veselības aprūpe un cienīgas vecumdienas, droša un sakārtota vide, uzņēmējdarbību veicinoša infrastruktūra, daudzveidīgas iespējas visām paaudzēm un sociālajām grupām.

Mūsu galvenās vērtības ir Krāslavas novada iedzīvotāji un būt saimniekiem savā zemē.
PROGRAMMA nav priekšvēlēšanu solījumi, tā ir plānveidīga prioritāro darbu veikšana, iesākto darbu turpinājums Krāslavas novada iedzīvotāju interesēs. Tie ir reāli esoši novada budžeta un ES projektu līdzekļi, investīcijas, ziedojumi. Tā ir atbildība un darbs.
Veicināt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstību.
Saglabāt novada pagastos visus esošos pakalpojumus.
Veicināt novada ezeru apsaimniekošanu.
Skolu restruktizācijas gadījumos katrā pagastā saglabāt pirmskolas grupas bērniem.

Ģimene
Atbalstīt jaunās ģimenes, īpašu vērību veltot ģimenēm ar bērniem, audžu ģimenēm un aizbildņiem.
Atbalstīt interešu centru darbību, to daudzveidojot.

Uzņēmējdarbība
Veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu infrastruktūru.
Veidot un attīstīt infrastruktūru atbilstoši vietējo uzņēmēju prasībām.
Sekmēt esošo uzņēmumu darbību un atbalstīt jaunu veidošanu, kā arī atbalstīt vietējos uzņēmējus un Z/S jaunu darba vietu radīšanas gadījumos.

Izglītība
Uz esošās vai slēgtās izglītības iestādes bāzes izveidot infrastruktūru vasaras nometņu organizēšanai.
Atbalstīt talantīgākos skolēnus, izveidot stipendiju fondu studentiem, novadam nepieciešamo jauno speciālistu piesaistei.
Turpināt apmaksāt brīvpusdienas novada skolu skolēniem un pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem.
Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un informācijas tehnoloģijas izglītības iestādēs.
Atbalstīt pedagogu tālākizglītību, nodrošinot kvalificētu pedagoģisko personālu.

Kultūra
Veicināt pašdarbības kolektīvu darbību, daudzveidīgu un kvalitatīvu pasākumu organizēšanu visās novada kultūras iestādēs.
Turpināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.
Pilnveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot resursus pasākumu organizēšanai.

Sports
Atbalstīt masu sporta pasākumus un labākos sportistus.
Turpināt darbu pie sporta infrastruktūras pilnveides.

Veselība un sociālā palīdzība
Turpināt pilnveidot medicīnisko aprūpi novadā.
Uzlabot feldšeru punktu darba nodrošinājumu pagastos, veikt jaunu darbinieku piesaisti.
Rast iespējas dotēt komunālos maksājumus pensionāriem.
Turpināt veidot efektīvu sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un represētajiem.
Turpināt sniegt materiālu atbalstu dzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Ar partiju līdzdalību atbalstīt visas iniciatīvas pensiju paaugstināšanai.

Tūrisms
Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību novadā.
Tūrisma vietu ierīkošana un popularizēšana novadā.

Aulejas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Indras pagastā
Komunālās saimniecības renovācija, notekūdeņu attīrīšana.
Izbūvēt sporta zāli Indras ciematā.
Atbalstīt mākslas un mūzikas skolu.
Uzturēt pagasta ceļus.

Izvaltas pagastā
Saglabāt pamatskolu.
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.
Atbalstīt vietējos pašdarbības kolektīvus.

Kalniešu pagastā
Izveidot labiekārtotu stāvlaukumu tālbraucēju šoferiem.
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Kaplavas pagastā
Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu rekonstrukciju.

Kombuļu pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Krāslavas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Piedrujas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Robežnieku pagastā
Piesaistīt ES līdzekļus ciemata ceļu seguma atjaunošanai.
Saglabāt pamatskolu.
Renovēt pagasta ciemu ielu apgaismojumu.
Turpināt ūdensvada atjaunošanu.

Skaistas pagastā
Uzbūvēt nelielu brīvdabas estrādi.
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Ūdrīšu pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un uzturēt ceļus.

Krāslavas pilsētā
Sekmēt pilsētas pievilcīga tēla veidošanu Latvijas un ārvalstu tūristiem.
Sniegt atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju siltināšanā, piesaistot ES, valsts un pašvaldības līdzekļus.
Saglabāt un attīstīt Krāslavas novada vispārizglītojošās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.
Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu rekonstrukciju, izveidot papildus automašīnu stāvvietas.
Turpināt bērnu laukumu un atpūtas vietu ierīkošanu.