Nacionālā Apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šis darbs sākas šeit uz vietas - mūsu novadā! Mēs varam kvalitatīvi organizēt pašvaldības pārvaldību. Mūsu prioritātes: Veidot labvēlību vidi iedzīvotājiem, atbalstīt jaunu uzņēmumu ienākšanu Kuldīgas novadā, izglītības iespēju nodrošināšana, profesionāla saimnieciskā darbība caurspīdīga un atbildīga attieksme lēmumu pieņemšanā. Mūsu mērķis: godīga, atbildīga un uz ilgtermiņa attīstību tendēta pašvaldības pārvaldība!
Mūsu prioritātes:
• Turpināsim iestāties par augstākās izglītības pieejamību Kuldīgas novadā, tādējādi sniedzot turpmākas darba iespējas mūsu novada iedzīvotājiem un kvalificētu cilvēkresursu pieejamību vietējiem uzņēmējiem.
• Veicināsim vietējo uzņēmumu sadarbību ar Kuldīgas Tūrisma un Tehnoloģiju tehnikumu. Iestāsimies par tā veiksmīgu un neapdraudētu pastāvēšanu.
• Sabalansējot sabiedrības vēlmes un finansiālās iespējas, iestāsimies par skolu saglabāšanu novados, kas ir viens no svarīgākajiem pagasta dzīvotspējas rādītājiem.
• Ar kultūras ministrijas atbalstu -aktīva dalība Latvijas valsts simtgades programmā, lai cilvēks izjustu piederību novadam un apzinātos sevi kā novada saimnieku.
• Atbalstīsim kultūras pasākumus, mūsu tautas deju kolektīvus, korus, piemiņas vietu ierīkošanu un sakārtošanu, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.
• Turpināsim atbalstīt patriotiskās sabiedriskās organizācijas – jaunsardzi, zemessardzi, skautus, gaidas un mazpulkus, kā arī politiski represēto organizācijas.
• Radīsim labvēlīgus apstākļus (infrastruktūru) uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Kuldīgā.
• Katram novada pagastam veiksim SVID analīzi un izstrādāsim iespējamo attīstības programmu, piesaistot pagastā esošos uzņēmumus un aktīvos iedzīvotājus. Novada attīstība sākas ar pagastu attīstību!
• Sakārtosim pašvaldības un tās kapitālsabiedrību darbību, pārskatīsim pašvaldības iestāžu lietderību.
• Paplašināsim sociālā dienesta funkcijas.
• Pārskatīsim novada pašvaldības iespējas cīņai ar nelegālo apreibinošo vielu u.c. kontrabandas apriti.
• Iesaistīsim sadraudzības pilsētas investīciju piesaistei.
• Izstrādāsim plānu uzņēmēju piesaistei Kuldīgā.
• Ar augstu atbildības sajūtu piedalīsimies ikviena pašvaldības sēžu lēmuma pieņemšanā.