Ērgļu novada vēlētāju apvienības "Mēs par izaugsmi un attīstību"
priekšvēlēšanu programma

Mēs piedalāmies vēlēšanās, lai palīdzētu veidot tādu Ērgļu novadu, kurā cilvēkiem ir lepnums dzīvot un aizbraukušajiem vēlme atgriezties.
Lai īstenotu šo mērķi, mēs:
1. nodrošināsim godīgu pārvaldību un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada teritorijas iedzīvotājiem.Izveidosim vienotu valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru Ērgļos. Šādi iedzīvotājiem būs iespēja saņemt valsts iestāžu pakalpojumus pašvaldībā;
2. pilnveidosim pašvaldības budžeta sagatavošanas procesu, ieviešot kontroles procedūras, kas nodrošinās iespēju caurskatāmi izvērtēt finanšu līdzekļu plānošanu un izlietojumu;
3. uzsāksim prioritāšu maiņu budžeta līdzekļu sadalījumā un izlietošanā, lai atbalstītu visneaizsargātāko sabiedrības daļu novadā - ģimenes un pensionārus. Mūsuprāt, šīm iedzīvotāju grupām ir jānodrošina lielāks finansiālais atbalsts;
4. izveidosim jaunu sociālo pakalpojumu "Aprūpe mājās", kura ietvaros tiks nodrošināta novada teritorijā dzīvojošo veco un vientuļo cilvēku aprūpe gadījumos, ja tie nevēlas dzīvot sociālās aprūpes institūcijās;
5. palielināsim pabalstu jaundzimušā vecākiem bērna pūriņa iegādei līdz EUR 200,00;
6. atbalstīsim esošo kultūras iestāžu darbību un veicināsim sporta aktivitāšu norisi;
7. turpināsim attīstīt un pilnveidot izglītības iespējas novadā visa vecuma iedzīvotājiem;
8. rūpēsimies par medicīnisko pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem;
9. veltīsim pastiprinātu uzmanību siltumapgādes jautājumu risināšanai un komunālo pakalpojumu izmaksu kontrolei, lai novērtētu, vai esošie pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti, un vajadzības gadījumā ieviestu izmaiņas;
10. maksimāli izmantosim pieejamos ES fondu līdzekļus ielu izbūvei un rekonstrukcijai;
11. investēsim infrastruktūrā, lai atvieglotu uzņēmējdarbību, un veicināsim investīciju pieplūdi uzņēmumiem, nodrošinot skaidrus nosacījumus investoriem;
12. īstenosim atbildīgu pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, kas nodrošinās aktīvu uzņēmumu vērtības pieaugumu ilgtermiņā;
13. atbalstīsim tūrisma nozares attīstību novadā un veicināsim vēstures, kultūras un dabas mantojumu izmantošanu šajā nozarē.
14. pašvaldības un to pakļautības iestāžu brīvās vakances publicēsim NVA mājaslapā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
15. Pašvaldības pārvaldē aicināsim tikai profesionāļus, kuri tiks izvēlēti atklāta konkursa rezultātā.veicināsim godīgu konkursu norisi pašvaldības pasūtījumiem un brīvajām vakancēm.