Vēlētāju apvienības „KALNIEM PĀRI”
Priekšvēlēšanu programma
2017.gada 3.jūnija Pašvaldību vēlēšanām

Mūsu priekšvēlēšanu programma piedāvā risinājumu, kā sakārtot un aktivizēt Ērgļu novada domes darbu Jumurdas, Sausnējas un Ērgļu pagastu iedzīvotājiem, un strādās, lai īstenotu izstrādāto un pieņemto Ērgļu novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam.
Mēs esam par sakārtotu un veselīgu dzīves, izglītības un uzņēmējdarbības vidi, nodarbinātības veicināšanu, vietējo resursu izmantošanu tautsaimniecībā - ilgtspējīgu saimniekošanu, attīstot Ērgļu novadu.
Mēs strādāsim atbildīgi Ērgļu novada attīstībai, iedzīvotāju labklājībai un drošībai.

Galvenie darbības virzieni pašvaldības pārvaldē:
1. Veidot racionālu novada pārvaldi, kas nodrošina atklātuma un caurspīdīguma principu ievērošanu.
2. Sekot līdzekļu ekonomiskai izmantošanai.
3. Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
4. Pilnveidot sadarbību ar blakus novadiem un ārvalstu partneriem.

Galvenie darbības virzieni tautsaimniecībā un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā:
1. Organizēt uzņēmējdarbību un nodarbinātību veicinošus pasākumus (semināri, pieredzes apmaiņa, informētība par ES struktūrfondu un citu resursu pieejamību).
2. Veicināt bērnu un pusaudžu iesaistīšanu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā.
3. Veidot labvēlīgu vidi jaunām ģimenēm, speciālistiem, uzsākot darbu vai uzņēmējdarbību novadā.

Galvenie darbības virzieni infrastruktūras jomā:
1. Turpināt projektus novada infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā (komunālā saimniecība, autobusu piestātne, tirgus laukums, satiksme, informācijas zīmes u.c.).
2. Uzlabot novada ceļu un ielu uzturēšanas un remontdarbu organizēšanu.
3. Sadarboties ar zemes un ēku īpašniekiem un nomniekiem par īpašumu (ēku fasādes, īpašumam piegulošās teritorijas, koki, krūmi, grāvji, pussagruvušas būves u.tml.) sakārtošanu, teritoriju labiekārtošanu un efektīvu to apsaimniekošanu.
4. Rosināt Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības audzēkņu prakses realizēšanu novada infrastruktūras attīstīšanai.

Galvenie darbības virzieni sociālās aprūpes jomā:
1. Pilnveidot sociālās palīdzības dienesta darbu, pašvaldības sniegtos palīdzības veidus ( atbalsts daudzbērnu ģimenēm u.c.,) un pieejamos ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus, līdztekus valsts noteiktajiem.
2. Dažādot mājas aprūpi un pakalpojumus (pārvietošanās novada teritorijā, aktīvie atpūtas, darba un palīdzības pasākumi) vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem.
3. Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām aktuālu sociālā atbalsta jautājumu risināšanā.

Galvenie darbības virzieni izglītības, kultūras un sporta jomās:
1. Izanalizēt esošo izglītības iestāžu darbību un izstrādāt optimālu novada izglītības attīstības modeli (IZM nostādnes par skolu tīkla attīstību valstī, demogrāfiskā situācija, finansēšanas problēmas).
2. Atbalstīt novada iedzīvotāju piedalīšanos, reģiona, valsts un starptautiskajos sporta un kultūras pasākumos.
3. Uzlabot sporta objektu fizisko stāvokli un pilnveidot ārpusstundu pulciņu un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (pludmales volejbols, peldvietas, florbols, ielu trenažieri, ziemas sporta veidi u.c.).

Galvenie darbības virzieni kultūrvides un tūrisma jomās:
1. Rūpēties par novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un iesaistīšanu mūsdienīgā apritē.
2. Atbalstīt tūrisma informācijas centra izveidošanu Ērgļos un uzsākt digitālo stendu par tūrismu, novada vēsturi un kultūru izveidi.
3. Ūdens un meža resursu izmantošanas dažādošana tūrisma attīstībai novadā (pastaigu takas, veloceliņi u.c.).