„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” ir viena no vecākajām politiskajām partijām Latvijā, kas veidojusi Latvijas vēsturi un veidos tās nākotni.
Mēs esam par attīstītu nacionālu un daiļu Latviju, uzskatām, ka tās laukiem jābūt apdzīvotiem un tajos jānotiek saimnieciskajai un kultūras dzīves rosībai. Lauku politikā par galveno mērķi jākļūst lauku iedzīvotāju labklājības celšanai un laikmetam atbilstošu sadzīves apstākļu nodrošināšanai.
Mēs strādāsim, lai Riebiņu novads kļūtu par attīstīties spējīgu novadu un savā darbībā izvirzām sekojošas prioritātes:

Novada pārvaldība:
• Nodrošināsim kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu domē un visās teritoriālajās pagastu pārvaldēs, veicinot katra iedzīvotāja līdzdarbību novada dzīvē.
• Turpināt uzsākto sadarbību ekonomikā, kultūrā un izglītībā ar sadarbības partneriem.
• Attīstīt novada pašvaldības darbības kontroles, pretkorupcijas un darbības analīzes sistēmu.

Izglītība:
• Esošā skolas tīkla darbības racionalizēšana, izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes modernizēšana.
• Turpināt nodrošināt brīvpusdienas novada skolu skolēniem.
• Nodrošināt ar transportu bērnu nokļūšanu sava novada skolā.
• Skolēnu nodarbinātības programmu īstenošana, karjeras konsultanta darbības nodrošināšana, prakses vietu radīšana, pašvaldības stipendiju programmas ieviešana.

Uzņēmējdarbība:
• Izmantojot valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļus maksimāli uzlabot novada ceļu kvalitāti.
• Veikt ceļu reģistra pārskatīšanu, mainot ceļu uzturēšanas prioritātes un intensitāti tiem ceļiem, kas tiek izmantoti kā pievedceļi uz ražošanas objektiem un lauksaimniecībā apstrādājamiem laukiem.
• Nodrošināt lauku konsultantu darbu visos novada pagastos.
• Realizēt mazo grantu konkursus biedrībām un iniciatīvu grupām un uzņēmējdarbības atbalsta programmas.
• Sekmēsim novada apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu nodošanu uzņēmējiem, tur kur racionālāk un ilgtspējīgā tos spēj apsaimniekot uzņēmējs.
• Pārskatīsim kritērijus par labu uzņēmējiem, lai piešķirtu nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
• Vienlīdzības un caurskatāmības principu piemērošanas panākšana nekustamā nodokļa atcelšanai ēkām Riebiņu novada teritorijā esošajiem lauksaimnieciskās produkcijas ražojošajiem uzņēmumiem un saimniecībām.
• Izveidot novadā tirdzniecības vietas novada mājražotāju produkcijas realizēšanai.

Komunālā saimniecība:
• Pārbūvēt ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens sagatavošanas iekārtas un pārvades tīklus, kanalizācijas novadīšanas iekārtas un tīklus novada apdzīvotās vietās, ja rodas tāda nepieciešamība.
• Atkritumu šķirošanas laukumu izveide Riebiņu novada ciematos.
• Pārskatīt un samazināt atkritumu izvešanas tarifus Riebiņu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Infrastruktūra:
• Gājēju celiņu ar apgaismojumu izbūve Galēnu ciematā, Stabulnieku ciematā.
• Sīļukalna kultūras nama siltināšana.
• Realizēt Riebiņu parka dīķu un Feimankas upes gultnes tīrīšanas projektu, parka teritorijas labiekārtošanas projektu.
• Ierīkot publisko peldvietu Kastīres ciematā.
• Turpināt organizēt licencēto zveju Riebiņu novada ūdenstilpnēs, realizēt Zivju fonda projektus.
• Organizēt un sekot līdzi visu novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, pārbūvei.
• Sakārtot pievadceļus un stāvlaukumus pie pagastu kapsētām.

Kultūra un sports:
• Nodrošināt skolu sporta infrastruktūras pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, atbalstīt sportistu, komandu aktivitātes, organizēt sporta pasākumus.
• Realizēt Riebiņu vidusskolas stadiona izveides un apkārtnes labiekārtošanas projektu.
• Veicināt daudzveidīgu kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību kultūras centrā un pagastu kultūras namos.
• Veicināt amatieru mākslas kolektīvu līdzdalību valsts un ārvalstu pasākumos, tai skaitā Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.

Tūrisms:
• Uzsākt darbu pie kompleksu tūrisma pakalpojumu un produktu izstrādes Riebiņu novadā.
• Popularizēt novadā esošos pakalpojumu sniedzējus tūrisma jomā, izveidot uzskates līdzekļus, tai skaitā katalogu un bukletus.

Nodarbinātība un sociālā sfēra:
• Izveidot jaunus sociālos dzīvokļus.
• Sakārtot uz izveidot caurskatāmu sociālo dzīvokļu pieprasījuma un piedāvājuma sarakstu, īres dzīvokļu īres pieprasījuma un piedāvājuma sarakstu ar pamatotiem piešķiršanas kritērijiem.
• Pārprofilēt esošās sociālās aprūpes iestādes un centrus, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu spektru pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.
• Turpināsim atbalstīt novadā darbojošās ārstu prakses, aptiekas, sociālajā rehabilitācijā nodarbinātās personas.

TIKAI KOPĀ MĒS VARAM SASNIEGT MĒRĶI,
VEIDOT UN ATTĪSTĪT SAVU NOVADU!