Politisko partiju “Reģionu alianse” vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko reģionu identitāti, veicināt novadu un pilsētu attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību domju vēlēšanās ar mērķi nostiprināt godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem Inčukalna novadā ar kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, jo regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem, uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai.
Sociālā drošība un veselība
Pašvaldības sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai, saprotamai palīdzības prasītājiem un vērstai uz sadarbību, iesaistot prasītāju savas problēmas risināšanā, turpināsim:
- sniegt materiālā palīdzība sadzīves un komunālo jautājumu risināšanai maznodrošinātām ģimenēm;
- sniegt atbalstu jaundzimušiem bērniem, kuru vecāki ir deklarēti mūsu novadā, tā palielināsies jauno iedzīvotāju skaits;
Efektīvai sociālās palīdzības sniegšanai jāstiprina valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbība,lai:
- veicinātu sociālo programmu īstenošanu gan bērniem, gan viņu vecākiem no sociālā riska grupām;
- veicinātu personu ar īpašām vajadzībām (invalīdu) sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, garantējot cilvēkiem ar ierobežotiem kustību traucējumiem speciālo transportu pēc vajadzības;
- sniegtu atbalstu pensionāriem un maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem;
- Kļavu, Gaujas, Kārļzemnieku un Egļupes iedzīvotāju vienota iekļaušana novada kopējā ritumā veidojot kopīgus pasākumus katrā no apdzīvotām vietām, iesaistot jaunsardzi, zemessardzi, pašvaldības aktivitātes, atbalstot infrastruktūras izveidi apdzīvotās vietās, tai skaitā nodrošināt transporta iespējas, arī izmantojot Eiropas līdzfinansējumu.
Izglītība, kultūra, sports
Mums ir svarīgi:
- Saglabāt un izzināt vēsturisko mantojumu, tai skaitā, atbalstot tradicionālās baznīcas kopienas, paplašinot Kūlturas namu, un atbalstot mākslinieciskos kolektīvus, kas vairo novada patriotismu, veicina interesi par novadu un veselīgu dzīves veidu, konsolidē aktīvākos sabiedriskos darbiniekus;
- Atbalstīt ģimenes ar bērniem, novadam ir jākļūst par vietu, kur veidojas jaunās ģimenes; Jauni iedzīvotāji papildinās budžetu, kas stiprina novadu;
- Lai jaunieši var izmanot Valsts nodarbinātības aģentūras piedāvāto līdzfinansējumu, lai nodrošinātu vasaras darba iespējas pašā novadā;
- Lai būtu finansējums izglītības iestāžu attīstībai, pašdarbības kolektīviem un sporta klubiem.
Bērnu un jaunatnes lietas
Mēs rūpēsimies par:
- jaunatnes iesaistīšanu pašvaldības pārvaldīšanā;
- ārpusskolas aktivitāšu nodrošinājumu un pieejamību;
- veselīgas vides nodrošinājumu bērnu un jauniešu attīstībai.
Uzņēmējdarbība
Mums ir jāveicina investīcijas novadā, lai uzņēmēji rada jaunas darba vietas ar līdzvērtīgu samaksu kā Rīgā, tostarp,
- veidosim pastāvīgas tirdzniecības vietas vietējo zemnieku un lauksaimnieku produkcijas realizēšanai; veicinot sadarbību starp novadiem, lai amatnieki un zemnieki varētu pārdot savu produkciju arī citu novadu tematiskajos tirdziņos,
- veicināsim ražošanas un pakalpojumu uzņēmējdarbības uzsākšanu, radot darba vietas, un izmantot Eiropas Fondu Līdzekļus, arī lai izveidotu uzņēmējdarbības inkubatoru.
Sabiedriskā drošība
Esam pārliecināti, ka Valsts policija ir galvenais sabiedrības drošības garants, bet pašvaldības sabiedriskās kārtības inspektori- sabiedriskās kārtības nodrošinātāji, tādēļ mūsu darbības mērķis ir:
- attīstīt Zemessargu iesaistīšanos sadarbībā ar Valsts policiju sabiedriskās kārtības uzturēšanā;
- atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību novadā.
Infrastruktūras attīstība
- Iespēju robežās nodrošināsim atbilstošu finansējumu ielu un ceļu remontiem ar mērķi panākt pašvaldības ielu noasfaltēšanu un apgaismošanu, kā arī grants ceļu seguma regulāru kopšanu un uzlabošanu;
- palīdzēsim sakārtot namu apsaimniekošanas jautājumus, nodrošinot iedzīvotājiem siltumapgādi par iespējami zemāko cenu, samazinot ražošanas izmaksas, un izveidojot ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Tostarp, atrisinot jautājumus ap Vangažu Sildspēku, namu siltināšanu, jo lēti komunālie izdevumi daudzdzīvokļu mājās liks izvēlēties novadu kā dzīves vietu.