”Saskaņa ”Sociāldemokrātiskā partija
Inčukalna pašvaldība
PROGRAMMA
„Saskaņas” darbība tiks vērsta uz sabiedrības apvienošanu un pilnvērtīgu, cilvēka cienīgu dzīves apstākļu radīšanu. Saņemot Jūsu atbalstu, mēs realizēsim šajā politiskajā programmā minētās tēzes:
Turpināt pilnvērtīgi un profesionāli izmantot visus iespējamos Eiropas Savienības un citu struktūrfondu finanšu līdzekļus, kā arī pašvaldības līdzfinansējumus iedzīvotāju dzīves vides, darba apstākļu uzlabošanai un jaunu darba vietu radīšanai
Profesionāli izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus labvēlīgas vides radīšanai uzņēmējdarbībai, lai veicinātu jaunu darba vietu izveidi
Turpināt realizēt novada dzīvojamā fonda renovācijas un siltināšanas programmu, lai paaugstinātu māju energoefektivitāti
Veicināt, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, līdzsvarotu novada attīstību, uzturot un rekonstruējot pašvaldībai piederošos lauku ceļus, uzlabojot infrastruktūru visās Inčukalna novada apdzīvotās vietās
Likt par pienākumu privātmāju un teritoriju īpašniekiem ievērot sabiedrības intereses īpašumu sakārtošanā un uzturēšanā. Izstrādāt normatīvos dokumentus ielu, ietvju un gājēju celiņu uzturēšanai, veidojot pievilcīgu publisko telpu
Turpināt ieplānoto bērnu rotaļu laukumu celtniecību
Turpināt risināt jautājumus par remontdarbiem skolās, bērnudārzos un sociālās mājās
Atbalstīt daudzbērnu ģimenes, politiski represētos, trūcīgos un mazturīgos, pensionārus, ģimenes ar adoptētiem bērniem, bāreņus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām
Ierosināt izveidot subsidētas darba vietas invalīdiem un iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām
Atbalstīt un stimulēt pensionāru aktivitātes, apzināt viņu vēlmes un organizēt palīdzību nepieciešamības gadījumā, radīt labvēlīgus nosacījumus senioru kustībai novadā
Atbalstīt sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, ievērojot taisnīguma principu sociāla budžeta izlietojumā
Respektēt katra novada iedzīvotāja nacionālo pašcieņu un piederību tradicionālajām reliģiskajām konfesijām
Veikt visu nepieciešamo, lai sociālo centru pakalpojumi būtu kvalitatīvi un pieejami iedzīvotājiem
Organizēt juridisku palīdzību iedzīvotājiem dažādu jautājumu risināšanā
Attīstīt sadarbību ar Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu dzīvē soda neizbēgamības principu
Izstrādāt noteikumus un realizēt programmu par kultūras un sporta objektu renovāciju, vēsturisko un kultūras pieminekļu saglabāšanu, labiekārtot atpūtas un sporta vietas (teritorijas)
Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu un iedzīvotāju aktīvo atpūtu, atbalstot sporta pasākumus, izbūvējot bērnu laukumus, velosipēdistu celiņus, atbalstīt tūrismam labvēlīgas vides veidošanu mūsu novadā
Sadarboties ar dažādām apvienībām, reliģiskām konfesijām, interešu grupām ar mērķi veicināt iedzīvotāju, īpaši jaunatnes patriotisku un tikumīgu vērtību godināšanu, balstoties uz garīgām un kultūrvēsturiskām vērtībām
Mēs esam pret IZM tehnokrātisko pieeju izglītības sistēmai. Mums ir svarīgi nodrošināt pilnvērtīgu izglītību katram bērnam mūsu novadā, saglabājot novada skolas
Izstrādāt priekšlikumus par apmaksātu vasaras darbu organizēšanu pusaudžiem
Sagatavot materiālās stimulēšanas programmu no pašvaldības budžeta līdzekļiem skolotājiem un audzēkņiem, kas piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Veicināt skolu prestiža celšanu un turpināt pilnveidot mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi
Organizēt, reklamēt un materiāli stimulēt iedzīvotāju, īpaši jauniešu nodarbošanos ar tautas mākslu, amatniecību, izkopjot tautas tradīcijas
Regulāri informēt iedzīvotājus par pašvaldības budžeta līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem
Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošus dzīves apstākļus
Modernizēt administratīvā aparāta darbu atbilstoši mūsdienīgām tehnoloģiskām prasībām un šai programmai