Lai panāktu vēlamo rezultātu šīsdienas sarunās, izmanto gan savas lietišķās spējas, gan personības valdzinājumu. Mēģini elastīgi mainīt taktiku atkarībā no apstākļiem.