Apdrošinātās personas ir FKTK priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, FKTK padome, kā arī iepirkumu komisijas locekļi.

Apdrošinātais risks ir finansiāli zaudējumi, kas izriet no jebkuru trešo personu prasībām pret komisijas vadošajām amatpersonām saistībā ar tām noteikto pienākumu izpildi. Atlīdzināmās izmaksas ir zaudējumi, zaudējumu novēršanas izmaksas, juridiskās aizstāvības un tiesvedības izmaksas, izmeklēšanas un ekspertīžu izmaksas, sodi un naudassodi, reputācijas atjaunošanas izdevumi.

Atbildības limits ir desmit miljoni eiro.

FKTK norādījusi, ka tai nav zināmi kādi apstākļi, kas varētu būt par pamatu prasībai pret vadošajām amatpersonām.

Pakalpojumu nodrošina "Compensa Vienna Insurance" ADB Latvijas filiāle. Apdrošināšanas periods ir no šā gada 28. marta līdz nākamā gada 27. martam. Polisē noteikts divu gadu retroaktīvais periods jeb laiks pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datuma, attiecībā uz kuru darbojas apdrošināšanas segums.

Apdrošināšanas periods attiecas uz visu pasauli, izņemot ASV un Kanādas teritoriju.

Vadošo amatpersonu civiltiesisko atbildību apdrošina arī citas Latvijā strādājošas iestādes un lielās valsts kapitālsabiedrības, piemēram, Latvijas Banka, Privatizācijas aģentūra. VAS "Latvijas Gaisa satiksme" apdrošina valdes locekļu un padomes locekļu civiltiesisko atbildību, bet VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" apdrošina valdes locekļu, padomes locekļu, lidostas kapitāla daļu turētāja pārstāvja un vadošo darbinieku (departamenta direktoru un nodaļu vadītāju) civiltiesisko atbildību.