EM informēja, ka šā gada 25.jūnijā beidzas Ābramas pilnvaru termiņš.

Konkurences likums nosaka, ka KP priekšsēdētāju un padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets, tāpat likums paredz, ka KP priekšsēdētāju un padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti vienu reizi pēc kārtas.

Ābrama KP vadītājas amatā stājās 2012.gada 26.jūnijā. Ņemot vērā, ka tuvojas Ābramas pilnvaru beigu termiņš, EM šā gada 21.aprīlī saņēma Ābramas izteikto viedokli par pretendēšanu uz otru KP priekšsēdētāja pilnvaru termiņu.

EM norāda, ka Ābrama ir atkārtoti apstiprināma KP vadītājas amatā, ņemot vērā viņas darba izpildes novērtējumu, profesionālo pieredzi un līdzšinējo darbību.

Ābramai ir maģistra grāds vadības zinātnē Latvijas Universitātē. Zināšanas viņa papildinājusi Šveices institūtu "Akad" un "Imaka" pēcdiploma studijās ekonomikas zinātnēs, Austrijas Ekonomikas palātas Ekonomikas veicināšanas institūta menedžmenta kursos, kā arī vairākos kursos apguvusi grāmatvedību un finanšu rādītāju analīzi.

Ābrama no 2004.gada līdz 2009.gadam pildīja KP padomes locekles amata pienākumus, bet līdz 2011.gada oktobrim bija KP vecākā ekonomiste. Pirms darba KP Ābrama bija Vācijas "Internationaler Bund" valodu un sociālās pedagoģijas institūta direktora vietniece.

No 2011.gada oktobra Ābrama vadīja Austrijas Ekonomikas ministrijas projektu Austrijas investīciju veicināšanai Baltijā, kas ietvēra pētījuma izstrādi par aktuālo transporta un loģistikas situāciju Latvijā un Lietuvā.

Ābrama bijusi lektore Latvijas tiesnešu apmācības semināros par konkurences tiesību piemērošanu un Eiropas Komisijas starptautiskajā tiesnešu apmācības seminārā "Codacons". Viņa bijusi arī Eiropas Komisijas (EK) finanšu instrumenta "Technical Assistance and Information Exchange" eksperte dažādās valstīs, kā arī EK programmā "Twinning" izstrādājusi projektu un sagatavojusi aktivitātes konkurences politikas ieviešanai Moldovas konkurences iestādē.

KP priekšsēdētājs plāno, vada un organizē iestādes darbu un nodrošina tās darbības tiesiskumu, rīkojas ar iestādei piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu, vada un organizē padomes sēdes un sanāksmes, ieceļ amatā, pieņem darbā un no amata atbrīvo iestādes ierēdņus/darbiniekus un pilda citus uzdevumus, kas noteikti amata aprakstā, KP nolikumā un citos normatīvajos aktos.