Turklāt, izmantojot savu amata statusu, valsts galvenā onkoloģe vairākkārt publiski reklamējusi pārstāvētās kompānijas ražoto farmācijas produktu. Veselības inspekcija jau ierosinājusi administratīvo lietu par recepšu zāļu reklamēšanas aizlieguma pārkāpumu saistībā ar portālā "Kasjauns.lv" pērn 25. decembrī ievietoto reklāmu, kurā bija redzama valsts galvenā onkoloģe un minēts viņas amats.

'Kasjauns.lv" savā publikācijā minējis veselības ministrijas galveno speciālisti onkoloģijā un Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesori, kas kopš 2016. gada ir arī Starptautiskā Viroterapijas centra medicīniskā direktore, Daci Baltiņu. Speciāliste runājusi par onkolītisko viroterapijas līdzekli "Rigvir".

"Delna norāda, ka likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībās 20. pants paredz, ka publiskas personas institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras. Lai arī likuma izpratnē valsts galvenā onkoloģe nav valsts amatpersona, tomēr veselības ministres pienākums ir nodrošināt ikviena viņas iecelta augsta līmeņa konsultanta ētisku rīcību un nevainojamu reputāciju, savu nostāju komentē "Delna".

Ministrei ir pienākums nodrošināt, ka persona, par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatotas šaubas, nepiedalās un nekādā veidā neietekmē lēmumu pieņemšanu, kas skar šīs personas personīgās vai finanšu intereses. "Delna" uzskata, ka veselības ministres pienākums ir atcelt lēmumu par šādas personas norīkošanu par Valsts galveno onkologu.

Veselības inspekcijas ierosinātā lieta liecina, ka amatu savienošanas radīts korupcijas risks jau faktiski realizējies - tikai viena preparāta izcelšana jeb reklamēšana, kura ražotāja pārstāve ir valsts galvenā onkoloģe, ietekmē ārstus un sabiedrību un tādējādi mazina pacientu iespējas saņemt konkurējošu medicīnas līdzekli. Valsts galvenās onkoloģes statuss, ko reklāmā izmantot aizliedz Ministru Kabineta noteikumi, piešķir izteikumiem lielāku autoritāti sabiedrības acīs, skaidro organizācija.

Savukārt Čakša parakstītā vēstulē "Delnai" skaidrojusi, ka pamats valsts galvenās onkoloģes atcelšanai būtu, ja "pastāvētu faktiski pamatoti apstākļi", ka viņa, sniedzot ministrijai konsultatīvo atbalstu, realizē konkrēta zāļu ražotāja intereses. VM informējusi organizāciju, ka, vērtējot "reputāciju, arī autoritāti profesionāļu vidū, un profesionālo kvalifikāciju, kā arī ieguldījumu onkoloģijas ārstniecības nodrošināšanā un attīstībā, tostarp nozares politikas veidošanā, kopsakarā ar viņas profesionālo darbību farmācijas nozarē, šobrīd nav pamata apšaubīt viņas atbilstību VM galvenajam onkologam".

"Delnas" ieskatā VM pienākums ir novērst korupcijas riskus un apdraudējumu sabiedrības veselībai, negaidot "faktiski pamatotu apstākļu" iestāšanos. Laba reputācija un autoritāte profesionāļu vidū neatceļ Veselības inspekcijas atzinumu par reklāmas neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Tāpat, laba reputācija neatceļ korupcijas riskus, ko rada finansējuma saņemšana no farmācijas kompānijas.

2016. gada vasarā, kad valsts galvenā onkoloģe sāka strādāt farmācijas nozarē saistībā ar onkoloģisko preparātu, Čakšai bija jāpieņem lēmums par viņas atcelšanu no galvenās onkoloģes statusa, pārliecināta "Delna".