Foto: AFP/Scanpix
Luterāņi, katoļi, pareizticīgie, baptisti un citas kristīgās konfesijas, kurām piederīgo skaits lēšams tūkstošos un pat simtos tūkstošu - par tām dzirdējis teju katrs Latvijas iedzīvotājs. Tomēr Tieslietu ministrijā (TM) reģistrētas arī mazāk zināmas draudzes - visarionieši, bahaieši un "Sūkjo Mahikari" kustība - šīm organizācijām piederīgo skaits gan tikai nedaudz pārsniedz 20 - tik domubiedru nepieciešams reliģiskās organizācijas reģistrēšanai. Portāls "Delfi" piedāvā uzzināt, kādas reliģiskās organizācijas 2013.gadā bija reģistrētas un darbojās Latvijā.

Lielākie - luterāņi 

TM publicētajā pārskatā par reliģisko organizāciju darbību Latvijā 2013.gadā teikts, ka likumā noteiktajā kārtībā un termiņā tikuši iesniegti 16 reliģisko savienību (baznīcu) pārskati, ietverot 775 draudzes, 153 autonomo draudžu pārskati un informācija par Latvijas Romas katoļu baznīcas diecēzēm, ietverot 268 draudzes.

Skaitliski lielākā 2013.gadā bija luterāņu konfesija ar 712 891 ticīgo un 294 draudzēm. Tāpat luterāņi noslēguši lielāko valsts atzīto laulību skaitu - 855 no kopumā 1925 laulībām. (Atbilstoši Civillikuma 51. pantam laulības ar juridiskām sekām var reģistrēt evaņģēlisko luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, Septītās dienas adventistu, Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesiju garīdznieki). Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca savā pārskatā gan sniegusi skaidrojumu, ka norādītais skaitlis 855 ir nepilnīgs, jo no 288 draudzēm savus pārskatus iesniegušas tikai 256 draudzes.

Pēc katoļu konfesijas sniegtajiem datiem, tās draudžu piederīgo skaits 2013.gadā bija 389 670. Katoļiem bija 251 draudze, kas ir par vienu draudzi vairāk, nekā 2012.gadā, bet noslēgto laulību skaits - 775. 134 pareizticīgo draudzēm 2013.gadā piederēja 370 000 ticīgie, 97 baptistu draudzēm - 7026 ticīgie.

Pēc pareizticīgo (autonomo) draudžu papildus iesniegtās informācijas TM secina, ka gada laikā 2 805 cilvēku ir apmeklējuši dievkalpojumus, savukārt draudžu locekļu skaits sasniedzis 340 cilvēku. Kopējais pareizticīgo konfesija piederīgo skaits 2013.gadā bija 370 000, izriet no TM apkopotajiem datiem. 

Kopumā 68 vecticībnieku draudzēs 2013.gadā bija 2 355 draudžu locekļu, liecina TM pārskats. TM gan atzīmē, ka, piemēram, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca uzskaita tikai tos draudzes locekļus, kuriem ir balsstiesības draudzes kopsapulcēs. Tomēr dievkalpojumus apmeklē un par piederīgiem reliģiskajai organizācijai var tikt uzskatīts daudz lielāks dievlūdzēju skaits - 41 877, no kuriem 5 165 tiek uzrādīti reliģiskajā organizācijā "Rēzeknes vecticībnieku kapu draudze". Pārējos dievlūdzējus 36 712 uzrāda reliģiskā savienība (baznīca) "Latvijas vecticībnieku Pomoras Baznīca".

Musulmaņu "pēc papīriem" nav daudz 

Arī musulmaņu konfesiju draudzes pārskatos norādījušas samērā nelielu draudzes locekļu skaitu. Interneta resursos tiek skaidrots, ka etniskie musulmaņi Latvijā varētu būt līdz pat 10 000, toties reālais musulmaņu skaits varētu būt zem 1000. TM atzīmē, ka precīzs musulmaņu skaits Latvijā nav zināms. TM pārskatā arī norādīts, ka musulmaņiem Latvijā ir 17 draudzes.

TM dati liecina, ka kopumā 19 organizācijas "Jaunā paaudze" draudzēs 2013.gadā bija 3020 ticīgo.

Tāpat TM atzīmē, ka Reliģisko organizāciju likuma 2.panta otrajā daļā ir garantētas tiesības uz reliģijas brīvību, kas ietver tiesības brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, individuāli vai kopā ar citiem pievērsties kādai reliģijai vai nepievērsties nevienai no tām, brīvi mainīt savu reliģisko vai citu pārliecību, veikt reliģisko darbību, kā arī paust savu reliģisko pārliecību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas aktus. Līdz ar to pastāv iespēja, ka persona ir kristīta vienā reliģiskajā organizācijā un tad pāriet uz citu, nepaziņojot iepriekšējai. Līdz ar to ir iespējams, ka to uzskaita divas reizes. Būtu norādāms, ka uzskaitīt personas ir grūti, tādejādi tie dati ir tikai provizoriski.

TM arī atzīst: ja organizāciju pārskatos sniegtos datus salīdzina ar sociālo aptauju rezultātā gūtiem rezultātiem, tad pēc cilvēku sniegtajām atbildēm daudz mazāk cilvēku norāda uz savu piederību kādai konkrētai reliģiskajai organizācijai. Minētais norāda uz to, ka reliģiskās organizācijas (īpaši lielās) pieskaita saviem draudzes locekļiem arī tos, kuri sevi vairs neuzskata par piederīgiem reliģiskajai organizācijai, piemēram, bērnībā ir kristīti, bet dievkalpojumus neapmeklē.

"Netradicionālo" ticību piekritēju skaits aug 

Tikmēr pēdējos gados vērojama tendence, ka pieaug tieši tā dēvēto "netradicionālo" konfesiju piederīgo un to draudžu skaits. TM dati liecina, ka Jehovas liecinieku draudžu skaits pieaudzis no 23 draudzēm 2012.gadā līdz 36 draudzēm 2013.gadā, bet draudžu locekļu skaits audzis no 461 cilvēka 2012.gadā līdz 721 ticīgajam aizpērn. 

TM arī norāda, ka "Jehovas liecinieku draudžu savienība" pārskatā par darbību 2013.gadā norādījusi, ka tās draudžu locekļu skaits ir 721, taču atzīmējusi, ka kopējais kristīgo Jehovas liecinieku skaits Latvijā ir 2350, bet organizācijas rīkotās sapulces apmeklē līdz pat 3800 ticīgo. 

Budistu skaits audzis salīdzinoši nedaudz - no 158 cilvēkiem līdz 161 ticīgajam 2013.gadā, Evaņģēlisko mesijas sekotāju skaits pieaudzis par vienu cilvēku - līdz 63 ticīgajiem, dievturu skaits pieaudzis par 21 cilvēku un 2013.gadā Latvijā bija 691 dievturis, savukārt Pēdējo dienu svēto jeb mormoņu ticībai piederīgo skaits pieaudzis no 815 cilvēkiem 2012.gadā līdz 838 ticīgajiem 2013.gadā. 

Bahaī ticībai, kas akcentē visas cilvēces un visu reliģiju vienotību un Dieva progresējošo atklāsmi, proti, ka visi lielo reliģiju dibinātāji - pravieši Krišna, Buda, Mozus, Zaratustra, Jēzus, Muhameds manifestējuši vienu Dievu, Latvijā praktizējis pēdējos divos gados nemainīgs ticīgo pulks - 33 cilvēki, tāpat nemainīgi liels - 37 cilvēki, bijis Visariona dibinātās "Pēdējās derības" baznīcas piederīgo skaits. Savukārt "Sūkjo Mahikari" kustībai, kas vērsta uz Dieva Radītāja godināšanu, 2013.gadā piederēja 71 cilvēks - par trim ticīgajiem mazāk, nekā gadu iepriekš, bet hinduistu skaits sarucis no 51 cilvēka 2012.gadā līdz 21 šīs ticības piederīgajam 2013.gadā.

Tāpat Latvijā reģistrētas tādas reliģiskās organizācijas kā Senaustrumu apustuļi, Pestīšanas armija, branhamisti, kristīgās zinātnes un evaņģēliskā Dieva draudzes, kurām gan pieder salīdzinoši neliels ticīgo skaits, izņemot Pestīšanas armiju, kuras piederīgo skaits aizpērn pārsniedza 400. 

TM norāda, ka reliģiskās darbības veikšanai uz Latviju 2013.gada laikā tika uzaicināti 265 ārvalstu garīdznieki un misionāri no Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Baltkrievijas, Ganas Republikas, Gruzijas, Indijas, Japānas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Moldovas, Nīderlandes, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas.

Organizācijas arī TM informējušas par pasākumiem, ko tās  rīkojušas pašvaldību administratīvajās teritorijās un brīvības atņemšanas iestādēs.  Kopumā sarīkoti 1399 reliģisko organizāciju publiskie pasākumi - izstādes, lekcijas, koncerti, reliģisko svētku svinības, meditācijas nodarbības un citi. 

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!