Fоtо: F64

2019. gada 22. aprīlī VAS "Privatizācijas aģentūra" (PA) atzīmēja 25 gadus kopš tās dibināšanas. PA sākotnēji tika izveidota, lai nodrošinātu valsts īpašuma centralizētu privatizāciju. Laika gaitā PA deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu loks ir būtiski mainījies un paplašinājies, papildinot to ar valsts zemes, dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizāciju un atsavināšanu, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, valsts kapitāla daļu pārvaldīšanu un atsavināšanu, kā arī problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Ņemot to vērā, šogad tiks mainīts PA zīmols, tomēr par jauno nosaukumu vēl tiek lemts, informē PA.

"Privatizācijas process Latvijas Republikā ir veikts. Tāpēc jubilejas gads PA nesīs būtiskas pārmaiņas. Mērķtiecīgi ejam uz to, lai šogad pāršķirtu privatizācijas procesa lappusi un beidzot uzņēmuma nosaukums atbilstu tam, ko mēs šodien darām kā valsts aktīvu profesionāls pārvaldītājs un pārdevējs," teic PA valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs.

Galvenais uzdevums – privatizācijas procesa nodrošināšana – ir paveikts

Kopš dibināšanas 1994. gada 22. aprīlī PA ir pildījusi tai deleģētus valsts pārvaldes uzdevumus – valsts īpašuma objektu privatizāciju, atsavināšanu un pārvaldīšanu.

Šajā laikā PA ir uzkrājusi pieredzi darbā ar 9 548 dažādiem valsts īpašuma objektiem – valsts uzņēmumiem, statūtsabiedrībām vai kapitālsabiedrībām, kapitāla daļām, nekustamajiem īpašumiem, zemesgabaliem un 3 490 dzīvokļiem. Kā arī, atbilstoši Ministru kabineta īpaši dotiem uzdevumiem, PA nodrošina problemātisko aktīvu pārvaldīšanu un atsavināšanu.

Kopš 1994. gada PA portfelī ir bijuši 2 588 valsts uzņēmumi un statūtsabiedrības vai kapitālsabiedrības, jo tika īstenota ne tikai to pārdošana, bet arī uzņēmumu reorganizācija ar sekojošu akciju pārdošanu publiskajā piedāvājumā (PA ir viena no fondu biržas un depozitārija dibinātājām Latvijas Republikā), tika veikta nodokļu pamatparādu kapitalizācija, uzņēmumu denacionalizācija, arī likvidācija. Tāpat īstenota noma ar izpirkumu un realizēti zemkopības uzņēmumu privatizācijas projekti saskaņā ar speciālajiem likumiem.

Kopējie PA ieņēmumi 25 gadu laikā ir bijuši 2,7 miljardi eiro, tajā skaitā, publiskajā akciju piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem tika pārdotas akcijas par 1,5 miljardiem eiro, no kuriem privatizējamo uzņēmumu darbiniekiem pārdotas akcijas 39,6 miljonu eiro vērtībā.

Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana

Lai veicinātu Latvijas Republikas iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldības īpašumu privatizācijas procesā, valsts izdeva un piešķīra katram Latvijas iedzīvotājam par nodzīvoto laiku Latvijā vērtspapīrus – privatizācijas sertifikātus, kurus kā maksāšanas līdzekli varēja izmantot, iegādājoties valsts un pašvaldības īpašumus. Kopš 1994.gada Latvijas iedzīvotājiem piešķirti 112,4 miljoni privatizācijas sertifikātu 4,5 miljardu eiro nominālvērtībā.

Šobrīd PA nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, kā arī veic sertifikātu pārskaitījumus fiziskām un juridiskām personām. 2017. gadā ieviestās izmaiņas privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanā ir vērstas uz sistēmas efektivitātes uzlabošanu, un turpmākajā periodā paredzēts samazināt neaktīvo kontu skaitu. 2018. gada 31. decembrī kopumā valstī kopumā bija 210 320 aktīvie privatizācijas sertifikātu konti, kuros bija 2,3 miljoni privatizācijas un īpašuma kompensācijas sertifikāti jeb 2,05% no valstī piešķirto sertifikātu kopskaita.

Jauns nosaukums un pieci biznesa virzieni

Lemjot par turpmāko PA darbību, Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija sēdē tika atbalstīta valsts līdzdalības saglabāšana PA, kā arī tika noteikts tās vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī PA turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, privatizāciju un atsavināšanu.

Atbilstoši apstiprinātajam vispārējam stratēģiskam mērķim tika izstrādāta PA vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2020. gadam. Saskaņā ar apstiprināto stratēģiju PA turpina darboties piecos galvenajos biznesa virzienos, veicot atsavināšanu, pabeidzot uzsāktos privatizācijas procesus un veicot aktīvu pārvaldīšanu. Proti, PA ir šādi biznesa virzieni – "Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti", "Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi", "Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi" (meitas sabiedrības "Reverta", "Hiponia", "FeLM" un "REAP"), "Līgumu kontrole" un "Privatizācijas sertifikāti".

Ņemot vērā PA uzkrāto pieredzi, profesionālo kompetenci un Ministru kabineta noteikto vispārējo stratēģisko mērķi, turpmākā PA darbība vidējā termiņā tiks fokusēta uz valsts īpašumu atsavināšanu, uzsākto privatizācijas procesu pabeigšanu un profesionālas valsts aktīvu pārdošanas platformas attīstīšanu.

PA ir valsts akciju sabiedrība, kuras 100% akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija. 2018. gada 31. decembrī PA kopējie (konsolidētie) aktīvi bija 176,7 miljoni eiro, no kuriem PA un tās konsolidēto meitas sabiedrību "Hiponia", "REAP" un "FeLM" īpašumi, kas ir atspoguļoti to bilancē – 43,2 miljoni eiro, savukārt valsts īpašumi, kas ir iekļauti PA zembilancē – 133,5 miljoni eiro.

2018. gada 31. decembrī PA portfeli veidoja 606 valsts zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti, PA valdījumā bija 718 valsts īpašumā esoši dzīvokļi un dzīvojamās mājas, kā arī valsts kapitāla daļas 21 kapitālsabiedrībā.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !