Atpūtai, rotaļām vai mājasdarbu pildīšanai? Kas notiek pagarinātajās dienas grupās skolās
Foto: Shutterstock

Sākumskolas skolēnu vecākiem pagarinātās dienas grupa ir ļoti būtisks atspaids, to apstiprina gan paši vecāki, gan skolu direktori. Taču starp vecākiem un skolotājiem var rasties domstarpības par to, ar ko pagarinātās dienas grupas laikā bērniem vajadzētu nodarboties – atvilkt elpu un ļauties izklaidēm vai tomēr izpildīt mājas darbus. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga atklāj, kas nosaka pagarinātās dienas grupas saturu un pedagogu darbu tajā.

Vispārējās izglītības likumā pagarinātās dienas grupa definēta kā izglītības iestādes nodrošināta iespēja izglītojamajiem saņemt pedagoģisku palīdzību un organizēti pavadīt brīvo laiku ārpus obligātajām mācību stundām. Tas nozīmē, ka pagarinātās dienas grupas nodarbību praktiskā nozīme ir skolas sniegtais papildu pedagoģiskais un sociālais atbalsts, uzsver Veinberga.

Lēmumu par pagarinātās dienas grupas nodarbību nodrošināšanu izglītības iestādē pieņem tās vadītājs, kurš vada iestādes darbu un atbild par tās finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu. Tomēr pirms lēmuma pieņemšanas par pagarinātās dienas grupas izveidi, tās nodarbību laikiem un mērķauditoriju izglītības iestādes vadītājam būtu jāsaņem arī izglītības iestādes padomes priekšlikumi un ieteikumi šajā jautājumā.

Izglītības iestādei no tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem primāri ir jānodrošina pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā ietvertā obligātā mācību satura apguve. Tas nozīmē, ka pagarinātās dienas grupas nodarbības skola iespēju robežās finansē no atlikušajiem līdzekļiem. Jāpiebilst, ka pagarinātās dienas grupas nodarbību finansēšanā var piedalīties arī pašvaldība.

Pagarinātās dienas grupas nodarbību saturs un pedagoga loma

Tā kā pagarinātās dienas grupas nodarbības notiek ārpus mācību stundām, tās nav uzskatāmas par obligātām un tajās nevar tikt apgūts obligātais mācību saturs. Taču, kā jau iepriekš minēts, tajās skolēnam vajadzības gadījumā ir iespēja saņemt pedagoģisko atbalstu un palīdzību.

Par norisēm pagarinātās dienas grupas laikā ir atbildīgs pagarinātās dienas grupas skolotājs. No viņa atkarīgs, vai bērni šajā laikā dosies ārā, skatīsies izglītojošu filmu vai pildīs mājasdarbus.

Pagarinātās dienas grupas nodarbības var tikt īstenotas arī interešu izglītības programmu veidā, piemēram, kā sporta, mākslas vai cita veida pulciņa nodarbības. Arī šajā gadījumā, kad pagarinātās dienas grupas darbs tiek īstenots interešu izglītības programmu veidā, par nodarbību īstenošanu ir atbildīgs minētais pedagogs.

Tags

Izglītība Sākumskola Skolēna aktivitātes brīvajā laikā Skolēna emocionālā attīstība un mācības Skolēns

Comment Form