Foto: Shutterstock

Viena no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pamatfunkcijām ir uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. Bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2016. gadā veica 353 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, tostarp 65 pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, atklājot virkni pārkāpumu, liecina inspekcijas pagājušā gada publiskais pārskats, kas pavisam nesen pieejams arī publiski.

Vēl pārbaudes veiktas speciālajās internātskolās, vispārizglītojošajās un speciālajās skolās, speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, krīžu un rehabilitācijas centros, ieslodzījuma vietās, viena pārbaude sociālās korekcijas izglītības iestādē, piecas pārbaudes sporta un atpūtas nometnēs, tikpat daudz ārstniecības iestādēs, 50 pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un vēl citās iestādēs.

Kopumā 2016. gadā, veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, bērni aizpildīja 1080 anonīmas aptaujas anketas, un inspektori veica pārrunas ar 3333 bērniem.

Šajā rakstā plašāk aplūkosim konstatētos bērnu tiesību pārkāpumus bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, minot gan tikai būtiskākos, lai gan, protams, kas attiecas uz bērnu tiesību ievērošanu, nepastāv būtiski un nebūtiski pārkāpumi, jo visi ir būtiski, ne velti bērnu tiesības reglamentētas virknē normatīvo aktu.

 • 11 iestādēs pārkāptas likuma normas, kurās teikts, ka bērnu aprūpes un citu iestāžu, kurās uzturas bērni, vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības. Šajos gadījumos konstatēts, ka darbā ar bērniem tiek pieļautas nepedagoģiskas darba metodes, konstatēti bērniem nelabvēlīgi dzīves apstākļi vai draudi bērnu drošībai;
 • 11 iestādēs pārkāpts likumā noteiktais, ka pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu. Konstatēts, ka četrās iestādēs bērni cietuši no vienaudžu emocionālās vardarbības, divās iestādēs – no vienaudžu fiziskās vardarbības; četrās iestādēs – no darbinieku fiziskās vardarbības; bet vienā iestādē – no darbinieku emocionālās vardarbības;
 • Divās iestādēs konstatēts, ka nav ziņots tiesībsargājošām institūcijām par iespējamu vardarbību pret bērnu;
 • Vienā iestādē konstatētas ierobežotas bērna brīvības paust savu viedokli, piedalīties pašpārvaldē;
 • Vienā iestādē konstatēts, ka bērniem netiek izmaksāta kabatas nauda.

Vienlaikus inspekcija veica padziļinātas izpētes trīs bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, lai novērtētu iespējamos vardarbības riskus, kā arī tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes septiņās ārpusģimenes aprūpes iestādēs.

Seksualizēta uzvedība un audzēkņu neiecietība vienam pret otru

Foto: Shutterstock

Padziļinātās izpētes rezultātā bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē konstatēti vairāki iespējamie vardarbības un citi riska faktori:
 • iestādes iekšējās kārtības dokumentos nav noteikta darbinieku un audzēkņu rīcība iespējamās vardarbības (tostarp seksuālās vardarbības) gadījumos pret bērnu;
 • iestādē nav izstrādāta kārtība par audzēkņu ciemošanos vienam pie otra vai arī darbinieki un audzēkņi nav iepazīstināti ar minēto kārtību;
 • ir risks audzēkņu individuālās attīstības plānu efektivitātei – ne visi iestādes audzēkņi tiek iepazīstināti ar audzēkņu individuālajos attīstības plānos viņiem izvirzītajiem uzdevumiem; sastādot atkārtotu audzēkņa individuālās attīstības plānu, netiek pilnvērtīgi izvērtēts, vai iepriekš definētie mērķi ir sasniegti; atkārtots audzēkņa individuālās attīstības plāns tiek sastādīts ar laika nobīdi;
 • iestādes dažu audzēkņu emocionālā un/vai fiziskā vardarbība pret vienaudžiem; daži darbinieki ne vienmēr reaģē uz situācijām, ja novēro audzēkņu savstarpējo fizisko vardarbību;
 • iestādes dažiem audzēkņiem novērota seksualizēta uzvedība; netiek savlaicīgi reaģēts uz to;
 • iestādes audzēkņiem ir ierobežotas tiesības uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu;
 • ne visiem darbiniekiem ir izpratne par riskiem pusaudžu savstarpējo attiecību veidošanā, tostarp seksuālo attiecību veidošanā, kā arī nav izpratne par konkrētā vecumposma bērnu pieņemamu (akceptējamu) seksuālu uzvedību;
 • daži iestādes darbinieki ir iesaistījuši vecākos audzēkņus jaunāko audzēkņu disciplinēšanā; tādējādi pastāv risks, ka audzēkņi var pārkāpt pieļaujamās rīcības robežas, no viņu puses pret pārkāpuma veicēju var tikt vērsta vardarbīga rīcība;
 • vecāko audzēkņu nekontrolēta pastaigāšanās tumšā diennakts laikā var apdraudēt viņu drošību, kā arī šādā veidā tiek veicināta pusaudžu smēķēšana;
 • iestādes daži audzēkņi ir pakļauti riskam kļūt par kriminālnozieguma upuriem;
 • dažu audzēkņu ilglaicīga uzturēšanās citu pašvaldību izglītības iestādēs brīvdienās, līdz ar to nenodrošinot audzēkņiem iespēju regulāri brīvdienās atrasties iestādē;
 • daži iestādes audzēkņi bez juridiska pamatojuma nedzīvo vai periodiski nedzīvo iestādē uz vietas;
 • dažu iestādes audzēkņu iespējamā iesaistīšanās sekstingā;
 • konkrēta audzēkņa uzvedība var radīt risku, ka citi audzēkņi var tikt iesaistīti krimināli sodāmās darbībās; konkrēts iestādes audzēknis ir noraidošs pret atrašanos iestādē, neievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus, un viņam nav izveidojušās ciešas attiecības ar iestādes darbiniekiem;
 • konkrētam iestādes audzēknim novērotas suicidālas tieksmes;
 • konkrētai iestādes audzēknei ārpus iestādes ir nepilngadīga draudzene, kura no vīriešiem saņemot dāvanas, lai viņa ar tiem draudzētos; minētā draudzene reģistrējusi iestādes audzēkni interneta vietnē, pievienojot audzēknes fotogrāfijas, un minētajā interneta vietnē iestādes audzēkne saņēmusi piedāvājumus no nepazīstamiem vīriešiem iepazīties.

Pamatojoties uz padziļinātās izpētes rezultātā konstatētajiem iespējamās vardarbības riska faktoriem un citiem iespējamiem riskiem, iestādei tika sniegtas atbilstošas rekomendācijas turpmākajam darbam, uzsver VBTAI savā gada pārskatā.

Tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes atklāj nepatīkamus faktus

Foto: stock.xchng

Izvērtējot tematisko bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātus, dažos gadījumos konstatētas šādas problēmas:
 • iestādes iekšējā dokumentācijā noteikts, ka par kabatas naudas izlietojumu bērni atskaitās vai pārrunā šo jautājumu grupu sanāksmēs (kopsapulcēs), kas var radīt situācijas, kad tiek pārkāptas bērna tiesības uz privāto dzīvi;
 • ne visi bērni ir informēti par savām tiesībām;
 • ne visi bērni tiek informēti par Sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu un tajā noteiktajiem uzdevumiem;
 • daļai bērnu trūkst informācijas par iespēju nepieciešamības gadījumā sazināties, izmantojot iestādes telefonus, kā arī trūkst informācijas par telefonu izmantošanas kārtību;
 • dažu audzēkņu kabatas nauda tiek ieturēta pilnā apmērā;
 • bērnam īslaicīgi uzturoties viesģimenē Latvijā, netiek slēgtas rakstveida vienošanās, kā arī vienošanās netiek nosūtītas viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai.

Vēl citās tematiskajās pārbaudēs, kuru mērķis bija citādāks nekā iepriekšminētajās, vairākos gadījumos konstatētas šādas problēmas:

 • tiek pārkāptas bērnu tiesības tikt aizsargātam no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu ietekmes;
 • iestādē kopumā nepilnīgi tiek veikti pasākumi, lai audzēkņus aizsargātu no nelabvēlīgas sociālās vides ietekmes: no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu ietekmes, no narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu lietošanas (profilaktiskie pasākumi, sodu sistēma, individuālās pārrunas, grupu nodarbības u.c.);
 • tiek veikti pasākumi, lai bērnus aizsargātu no nelabvēlīgas sociālās vides ietekmes, bet ārpus iestādes darbiniekiem nav iespēju šo aizsardzību īstenot; daļa vecāko audzēkņu smēķē, ir vairāki alkohola lietošanas gadījumi;
 • ne visos gadījumos iestāde nodrošina individuālā sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes procesa izvērtēšanu un dokumentēšanu ne retāk par reizi sešos mēnešos;
 • iestādē, iespējams, ne visiem bērniem tiek sniegta palīdzība, nodrošinot viņa vēlmēm atbilstošu brīvā laika pavadīšanas veidu vai atrodot tam alternatīvu, lai bērns būtu nodarbināts.

Pamatojoties uz tematisko bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu laikā konstatētajām nepilnībām un neatbilstībām, ārpusģimenes aprūpes iestādēm tika sniegtas rekomendācijas turpmākajam darbam, norāda inspekcija.

Par citu pārbaužu rezultātiem informēsim citā rakstā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!