Foto: Shutterstock
Ikvienam vecākam ir svarīgi, lai viņa mazulis bērnudārza gaitas uzsāktu laicīgi. Diemžēl ne vienmēr dzīvē tā notiek, jo daudziem šādu iespēju pašvaldība nespēj nodrošināt. Piedāvājam apskatu par rindām un risinājumiem to samazināšanai sešu lielāko Latvijas pilsētu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).

Valsts likumdošana paredz, ka pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, kopumā 2017./2018. mācību gadā PII Latvijā apmeklēja vairāk nekā 96 tūkstoši bērnu. Bērnudārzos visvairāk bijis trīsgadīgo, četrgadīgo un piecgadīgo – katrā vecuma grupā vairāk nekā 19 tūkstoši bērnu.

Rīgā uz vietu bērnudārzā cer ap 1000 bērnu

Foto: Shutterstock

Rindā uz Rīgas pašvaldības PII gaida ap 1000 bērnu, kuriem nav nodrošināta vieta bērnudārzā vecāku pieprasītajā laikā, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde.

Vilde pauž, ka pašvaldība izskatot iespēju PII tīkla attīstībai vairākās pilsētas apkaimēs. Turklāt Rīgas domes Īpašuma departaments ir noslēdzis metu konkursu par PII ēku kompleksa izveidi Skanstes apkaimē: Grostonas ielā 6, Grostonas ielā 6A un Vesetas ielā 13. Te jau patlaban atrodas bērnudārzi, un uzdevums ir nodrošināt "konstruktīvu savienojumu" starp pašreizējām un jaunajām ēkām. Jaunajam kompleksam jābūt piemērotam 612 audzēkņiem.

Rīgā šoruden darbosies 150 pašvaldības dibinātas PII un 65 pirmsskolas izglītības grupas pie 13 vispārizglītojošām skolām, divām speciālajām skolām un viena interešu centra. Kopskaitā pirmsskolas grupās būs vieta apmēram 26 tūkstošiem bērnu. Kā atzīmē Vilde, pēdējo gadu laikā Rīgā īpaši tiek sekmēta jaunu pirmsskolas grupu atvēršana ar latviešu valodas izglītības programmu. Mainot grupu proporcionālo dalījumu pēc mācību valodas, 79 iestādēs būs pirmsskolas grupas ar izglītības programmu latviešu valodā, 37 iestādēs ar izglītības programmu gan latviešu, gan mazākumtautību valodā, bet 50 iestādēs – ar izglītības programmu mazākumtautību valodā.

Reģistrēt bērnu Rīgas PII iespējams visa gada garumā, aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai bērna likumiskajam pārstāvim ierodoties kādā no reģistrācijas vietām. Pieteikumus elektroniskajā datubāzē sistematizē to reģistrācijas secībā.

Bērnam var piešķirt ārpuskārtas statusu, kas viņam dod iespēju tikt uzņemtam bērnudārzā bez gaidīšanas rindā. Šādu statusu piešķir kalendāra gada sākumā tad, ja bērnam tajā gadā aprit pieci, seši vai septiņi gadi un ja viņa dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tāpat rindu ir iespēja apiet tad, ja bērns ir deklarēts vienā adresē Rīgā kopā ar vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un bērna brāli vai māsu, kas ir vai kļūst par tās pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo, kurā bērns pieteikts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. Bērnu uzņem bērnudārzā ārpus kārtas arī ar komisijas lēmumu, pamatojoties uz šeit norādītajiem kritērijiem.

Daugavpils bērnudārzos 34 papildu grupiņas ar programmu valsts valodā

Foto: Shutterstock

Daugavpilī šobrīd bez vietas bērnudārzā ir 196 bērni, vēsta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore Svetlana Vecvagare. Otrajā lielākajā Latvijas pilsētā ir 27 PII un divas skolas, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.Daugavpilī pirmsskolas izglītības iestāžu, kuras nodrošina izglītības programmu mazākumtautību valodā, ir vairāk nekā to, kas nodrošina programmu latviešu valodā, – deviņas pret piecām. Turpretī 15 PII nodrošina izglītības programmu gan latviešu, gan mazākumtautību valodā.

Vecvagare skaidro, ka 34 grupās tiks mainīta mācību programma uz latviešu valodu tajās iestādēs, kuras līdz šim nodrošināja izglītības programmu gan latviešu, gan mazākumtautību valodā. Attiecīgi grupu, kurās īsteno mazākumtautību programmu, būšot par 34 mazāk.

Bērnu uzņemšanas kārtība Daugavpils bērnudārzos paredz, ka bērnus PII uzņem atbilstoši reģistra pakāpei un kārtas numuram reģistrā. Ar vietām PII prioritāri tiek nodrošināti bērni, kas reģistrēti 1. pakāpes reģistrā, pie nosacījuma, ka bērnam un vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta vismaz sešus mēnešus ir Daugavpilī, bērns nav uzņemts nevienā pirmsskolas iestādē.

Ja deklarētā dzīvesvieta Daugavpilī ir tikai bērnam vai arī bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpilī mazāk nekā sešus mēnešus un bērns nav uzņemts nevienā pirmsskolas izglītības iestādē, pieteikums uz vietu bērnudārzā tiks reģistrēts 2. pakāpes reģistrā. Pieteikums uz vietu bērnudārzā tiks reģistrēts 3. pakāpes reģistrā, ja bērnam un vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpilī un bērns jau ir uzņemts kādā PII, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi (dzīvesvietas, darbavietas u. tml. maiņa). Pieteikums uz vietu bērnudārzā tiks reģistrēts 4. pakāpes reģistrā, ja bērna un vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Daugavpils un bērns nav uzņemts nevienā pirmsskolas iestādē. Pieteikums uz vietu bērnudārzā tiks reģistrēts 5. pakāpes reģistrā, ja bērna un vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Daugavpils un bērns jau ir uzņemts kādā PII, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi (dzīves vietas, darbavietas u. tml. maiņa).
Bērnam ir tiesības tikt uzņemtam Daugavpils pilsētas pašvaldības PII ārpus kārtas, ja:

  • viņš ir attiecīgās PII darbinieka bērns;
  • PII jau ir uzņemts brālis vai māsa;
  • tam ar pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguve nomainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi;
  • ir noteikta ārpusģimenes aprūpe;
  • viņš ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērns – ja ir iesniegta izziņa no vecāku (tēvs/māte) dienesta vietas (piemēram, tas attiecas uz profesionālā militārā dienesta karavīru bērniem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu, robežsargu bērniem, ja dienesta interesēs amatpersona tiek pārcelta uz citu apdzīvotu vietu);
  • viņš ir kvalificēta speciālista (veselības aprūpes, sabiedriskās kārtības, valsts aizsardzības, izglītības, kultūras un sporta jomā), kurš ir uzaicināts nodibināt darba tiesiskās attiecības ar darba devēju Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bērns, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Sociālo jautājumu komitejas vai Veselības aprūpes plānošanas komisijas (atbilstoši to darbības jomai) atzinumu par attiecīgās nozares un profesijas speciālista nepieciešamību Daugavpilī.

Liepājā cels bērnudārzu piebūves

Foto: Shutterstock

Liepājā rindā šobrīd reģistrēti 1714 bērni, tai skaitā 1167 bērni līdz 1,5 gadu vecumam, kuriem bērnudārzs vēl nav nepieciešams. Līdz ar to rinda ir aktuāla 547 bērniem no 1,5 līdz 5 gadu vecumam, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste Inta Antonova.

Kā klāsta Antonova, Liepājas pašvaldība rindu jautājumu plāno risināt, šogad izbūvējot piebūves bērnudārziem, kas jau darbojas. Piemēram, paplašinot PII "Kriksītis", tiek paredzētas vietas vēl 140 bērniem. Šobrīd Liepājā ir 20 pirmsskolas izglītības iestādes. No tām divās iestādēs apmācība notiek mazākumtautību programmā (krievu valodā), septiņās iestādēs ir grupiņas ar apmācību gan valsts valodā, gan mazākumtautību valodā, 11 iestādēs – apmācība tikai valsts valodā.

Bērnu uz vietu Liepājas PII visu kalendāra gadu iespējams reģistrēt elektroniski šeit vai Liepājas Izglītības pārvaldē klātienē. Uzņemšana notiek rindas kārtībā, skaidro Antonova. Ar vietām PII prioritāri tiek nodrošināti bērni, kas reģistrēti 1. pakāpes reģistrā, pie nosacījuma, ka bērnam un vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsēta un bērns neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi. Bērns, kurš apmeklē vienu pirmsskolas iestādi, bet viņa brālis/māsa citu pirmsskolas iestādi, izņēmuma gadījumā paliek pirmās pakāpes reģistrā tajā pirmsskolas iestādē, kuru apmeklē viņa brālis/māsa.

Pieteikums uz vietu bērnudārzā tiks reģistrēts 2. pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Liepājā un bērns ir uzņemts pirmsskolas iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi. Ja bērns deklarēts ārpus Liepājas un neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi, pieteikums tiks reģistrēts 3. pakāpes reģistrā. Taču pieteikums uz vietu bērnudārzā tiks reģistrēts 4. pakāpes reģistrā, ja bērns deklarēts ārpus Liepājas, apmeklē kādu pirmsskolas iestādi, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas iestādi.

Speciālajās pirmsskolas iestādēs bērniem ar valodas traucējumiem pirmkārt ar vietām nodrošina bērnus, kuri sasnieguši obligāto sagatavošanas pamatizglītības apguvei vecumu, un bērnus, par kuriem ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par pirmās pakāpes valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.

Jelgavā rindā 692 bērni un būtisku izmaiņu šogad nebūs


Foto: Shutterstock

Šī gada sākumā Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei rindā iekļauti 692 bērni, stāsta Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma. Viņa piebilst, ka ik gadu 1. septembrī rinda ir salīdzinoši mazāka, bet ar katru mēnesi pieaug to bērnu skaits, kas sasniedz pusotra gada vecumu, tādējādi rinda skaitliski pieaug. Uzsākot komplektēt grupas jaunajam mācību gadam, situācija atkal būtiski mainīsies.

"Pašvaldības PII tīklā šogad vēl nav plānotas būtiskas izmaiņas, bet plānots projektēt vienu jaunu PII, kā arī veikt vienas šobrīd neizmantotas ēkas renovāciju un pārveidošanu par pašvaldības PII," pauž Joma. Tāpat viņa min, ka saņemts privātā uzņēmēja iesniegums par to, ka 2019. gadā plānots izveidot jaunu privāto PII.

Šobrīd Jelgavā ir 11 pašvaldības PII un deviņas privātas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Visās pašvaldības PII mācību process notiek latviešu valodā. Trijās pašvaldības PII tiek īstenota arī pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (vienā – vispārējās, šajā un vēl divās – speciālās izglītības mazākumtautību programma). Septiņās privātajās izglītības iestādēs mācības notiek latviski, vienā – gan latviešu, gan mazākumtautību valodā, vienā tiek īstenota tikai pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma.

Ik gadu uzņemšanai Jelgavas pašvaldības PII tiek piešķirtas 420 līdz 440 vietas. Tā kā Jelgavas pilsētas pašvaldības PII grupas tiek komplektētas pa bērnu dzimšanas gadiem, arī pieteikumi tiek sagrupēti reģistrēšanas secībā pa bērnu dzimšanas gadiem. Bērnu uzņemšana ārpus kārtas notiek šādā secībā:

1) bērni, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pašvaldības PII ārpus kārtas;
2) bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstošas izglītības programmas apguve;
3) bērni, kuru reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenes izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni);
4) daudzbērnu ģimeņu bērni, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu);
5) dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
6) bērns, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) apmeklē konkrēto pašvaldības PII, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
7) Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas ārstniecības iestādēs praktizējošo ārstniecības personu bērni;
8) pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērni uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;
9) konkrētās pašvaldības PII darbinieku bērni uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;
10) bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, pieteikumu reģistrācijas secībā atbilstoši vecāka norādītajai vēlamajai pašvaldības PII;
11) pārējie bērni pieteikumu reģistrācijas secībā, ja reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ja bērna statuss atbilst kādam no 1.–9. punktā minētajiem gadījumiem, vecākiem personīgi jāiesniedz iesniegums Jelgavas izglītības pārvaldē. Citos gadījumos bērna reģistrāciju Jelgavas PII jebkurā laikā var veikt arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā šeit. Tāpat šajā mājaslapā, izmantojot bērna identifikatoru, iespējams sekot līdzi mazuļa pozīcijai iestādes rindā.

Jūrmalā pārbūvēs bērnudārzu 'Bitīte'

Foto: F64

Bērnudārza apmeklējuma uzsākšanai 2019. gada rudenī Jūrmalas pašvaldības PII šobrīd rindā reģistrēti 277 bērni, pauž Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Elita Cepurīte. Viņa atklāj, ka šogad plānots sākt bērnudārza "Bitīte" pārbūvi, pārplānojot ēku un izbūvējot telpas, kur pēc pārbūves būs vieta 224 bērniem vecumā no pusotra līdz sešu gadu vecumam.

Šobrīd Jūrmalā darbojas 10 pašvaldības bērnudārzi un divas privātās PII. Jūrmalā ir arī deviņas skolas, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas. Piecos no 10 pašvaldības bērnudārziem mācību programma ir valsts valodā un piecos – gan latviešu, gan krievu valodā.

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāra gadu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam. Bērnus uzņem rindas kārtībā atkarībā no brīvo vietu skaita. Bērni PII prioritāri tiek uzņemti šādā secībā: bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi; bērni no daudzbērnu ģimenēm; bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi; bērni, kuru vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis ir izglītības iestādes darbinieks; bērni, kuri palikuši bez vecāka gādības.

Ventspils bērnudārzos rindu neesot

Foto: Panthermedia/Scanpix

Jautājot par rindām Ventspils pašvaldības dibinātajās pirmsskolas iestādēs, Ventspils Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības metodiķe Sandra Gūtmane konkrētus skaitļus atsakās nosaukt, apgalvojot, ka jautājums par rindām pilsētā nav aktuāls. "Mēs nodrošinām visu. Mums nav tā, ka kāds netiktu bērnudārzā," atbild Gūtmane.

Tāpat pirmsskolas izglītības metodiķe pauž, ka "šur tur" Ventspils bērnudārzos ir pārsniegta minimālā platība uz vienu izglītojamo, tāpēc tiekot darīts viss, lai pašvaldība šīs higiēnas normas varētu izpildīt un lai bērni varētu brīvi elpot. Viņa atzīmē, ka papildus šobrīd jau strādājošām 10 PII, iespējams, pašvaldībā šogad vērs durvis vēl viens bērnudārzs. Plānots, ka tajā būs aptuveni 80 vietas. Gūtmane tomēr norāda, ka tas vēl nav akmenī kalts – remontdarbu aizkavēšanās dēļ bērnudārzu šogad var arī neatvērt.

Bērnu Ventspils PII jebkurā laikā var reģistrēt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā vai ierodoties Ventspils Izglītības pārvaldē pie pirmsskolas izglītības metodiķes. Tāpat šajā mājaslapā, izmantojot bērna identifikatoru, iespējams sekot līdzi viņa pozīcijai iestādes rindā. Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie – tiek fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāra gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

Komplektējot grupas, ar vietu izvēlētajā bērnudārzā nodrošina rindas kārtībā, ievērojot šādu prioritāro secību:

1) izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;
2) izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī;
3) izglītības iestādē strādā kāds no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna un šī likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī;
4) bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;
5) bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī;
6) bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspilī;
7) ne bērna, ne bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Ventspilī.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!