Fоtо: Shutterstock

Februārī nodibinājuma "Centrs Dardedze" speciālisti sākuši apmācību vadīšanu Latvijas krīžu centros par darbu ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem. Kā pirmā apmācībās piedalījās Dobeles krīžu centra komanda.

Nodibinājums "Centrs Dardedze" jau kopš 2015. gada aktīvi iestājas par to, lai Latvijā tiku izveidota un ieviesta vienota pieeja speciālistu darbā ar seksuālās vardarbības upuriem – lai bērns tiktu uzklausīts savlaicīgi un bērnam piemērotā vidē, lai sarunu ar bērnu nodrošinātu apmācīts speciālists, un lai bērnam piedzīvotais būtu jāpārstāsta pēc iespējas mazāk reižu, stāsta centra pārstāve Vineta Āboliņa.

Strādājot ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem, īpaši būtiski izmeklēšanas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus organizēt tā, lai cietušo bērnu atkārtoti netraumētu. Svarīgi visu informāciju par notikušo, kas nepieciešama izmeklēšanas vajadzībām, no bērna iegūt savlaicīgi, un pēc tam nekavējoties nodrošināt cietušajam bērnam psiholoģisko rehabilitāciju. Diemžēl praksē nereti notiek otrādi un tas bērnam var būt ļoti traumējoši.

Speciālistu izpratne par seksuālas vardarbības pazīmēm un sekām, kā arī par starpinstitucionālās sadarbības lomu ir būtiski faktori, lai darbu ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem organizētu atbilstoši bērna labākajām interesēm, kā arī mazinot atkārtotas viktimizācijas riskus.

Nodibinājums "Centrs Dardedze" apmācības organizē projekta "BADEV" īstenošanas gaitā. Lai attīstītu Bērna mājas modeļa ieviešanu Latvijas reģionos, kā arī pilnveidotu speciālistu zināšanas darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem, nodibinājums "Centrs Dardedze" sadarbībā ar Labklājības ministriju ir iesaistījies divos Eiropas Komisijas atbalstītos projektos.

Viens no šiem projektiem ir BADEV, kurā "Dardedze" sadarbojas ar partneriem no Igaunijas un Polijas. Projekta vispārējais mērķis ir partnervalstīs veicināt integrētu bērnu aizsardzības sistēmu attīstību un uzlabot darbu ar vardarbībā cietušajiem bērniem, piedāvājot starpinstitūciju sadarbības attīstību kā iespējamo risinājumu, lai nodrošinātu bērna interešu ievērošanu. Latvijā BADEV projekta ietvaros plānots aktualizēt Bērna mājas modeļa iespējamo attīstības ceļu Latvijas reģionos. Kopīgi ar četriem krīžu centriem no Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes tiks veikta pastāvošās sadarbības prakses analīze – ar Valsts policiju, ar sociālajiem dienestiem un bāriņtiesu kā arī kopīgi meklēti risinājumi kā uzlabot sadarbības shēmu Bērna mājas modeļa pielāgošanai Krīžu centra darbam.

Apmācības notiks krīžu centru komandām četros Latvijas reģionos kā arī starpinstitucionālās apmācības pašvaldību sadarbības grupām par sadarbību seksuālas vardarbības gadījumu izmeklēšanā. Apmācībām pašvaldības tikai aicinātas veidot komandu, kurā ir sociālais darbinieks, Bāriņtiesas pārstāvis, kā arī izglītības jomas speciālists, kā arī katrā komandā aicināts Valsts policijas izmeklētājs. Tieši šo speciālistu redzeslokā visbiežāk nonāk bērni, kas ir seksuāli izmantoti, tādēļ svarīgi veidot sadarbības tīklu, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu cietušajam bērnam nepieciešamo palīdzību.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !