Lai gan pēdējos gados mazinās bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, tas joprojām ir gana liels, jo ne visiem tajos augošajiem bērniem izdodas atrast ģimenisku vidi, kur attīstīties. Un tieši tāpat, – neraugoties uz to, ka daudz tiek runāts, cik svarīgi šādās iestādēs ievērot bērnu tiesības, joprojām nebūt ne visos bērnunamos tas tiek ņemts vērā – pārkāpumus ik gadus atklāj atkal un atkal.

To, vai šādās iestādēs tiek ievērotas bērnu tiesības, uzrauga un kontrolē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), kuras publiskajā gada pārskatā par pagājušo gadu minēta virkne pārkāpumu. Pērn inspekcijas inspektori bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs veica 11 pārbaudes, un, lūk, kas tajās atklājās!

Konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 • Deviņos gadījumos pārkāpta Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmā daļa, kurā teikts, ka bērnu aprūpes un citu iestāžu, kurās uzturas bērni, vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības. Šajos gadījumos tika konstatēta emocionāla un fiziska vardarbība no darbinieku puses, kā arī nelabvēlīga sociālā vide ārpusģimenes aprūpes iestādēs vai draudi bērnu drošībai;
 • septiņos gadījumos iestādēs pārkāpts Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktais, ka pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu. Konstatēts, ka vienā gadījumā bērns cietis no vienaudžu emocionālās vardarbības, trīs gadījumos – no vienaudžu fiziskās vardarbības, bet vēl trīs gadījumos no vienaudžu seksuālās vardarbības;
 • vienā gadījumā netika nodrošinātas bērna tiesības saņemt bezmaksas veselības aprūpi;
 • vienā gadījumā netika nodrošinātas bērna tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību;
 • vienā gadījumā netika nodrošinātas bērnu tiesības uz atpūtu un brīvo laiku;
 • vienā gadījumā bērnu personu lietās nebija visi dokumenti;
 • vienā gadījumā konstatēta nepietiekama sadarbība starp institūcijām;
 • vienā gadījumā konstatēts, ka iestāde nesniedz ziņas policijai un bāriņtiesai;
 • vienā gadījumā konstatēts, ka iestāde nav pieprasījusi ziņas no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes;
 • vienā gadījumā konstatēts, ka iestāde nav pieprasījusi ziņas Sodu reģistram.

Vienlaikus inspekcija sadarbībā ar biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" 2019. gadā veica pēcpārbaudes par 2018. gadā divās ārpusģimenes aprūpes iestādēs veiktajām padziļinātajām bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēm, lai novērtētu bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību un interešu nodrošināšanu iestādē.

Padziļinātās izpētes rezultātā valsts sociālās aprūpes centros konstatēti vairāki bērnu tiesību pārkāpumi:

VSAC "Rīga" filiālē "Teika"

 • Iestādes audzēkņu segas ir daļēji atbilstošas gada laikam un audzēkņu individuālajām vajadzībām;
 • pie ēdiena sadales netiek ņemtas vērā audzēkņa individuālās vajadzības;
 • netiek attīstītas audzēkņu prasmes rotaļāties un sadarboties;
 • audzēkņi, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi un/ vai uzvedības traucējumi, netiek iesaistīti mērķtiecīgās aktivitātēs viņu mentālo un sadzīves prasmju uzlabošanai;
 • grupas darbiniekiem nav zināšanu un prasmju, kā rīkoties audzēkņu pārmērīgas aktivitātes gadījumā;
 • netiek pievērsta uzmanība seksualitātes izpausmēm;
 • bērnu brīvais laiks netiek organizēts un piepildīts ar jēgpilnām brīvā laika aktivitātēm;
 • netiek veikta visu audzēkņu vakcinācija pret gripu.

VSAC "Rīga" filiālē "Pļavnieki"

 • Ne visās iestādes grupās ir nodrošināta atbilstoša vide iestādes speciālistu darbam ar bērniem nodarbību laikā;
 • audzēknim, kurš spējīgs apmeklēt labierīcības un apgūt personīgās higiēnas prasmes, tas netiek mācīts;
 • iestādes bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem netiek nodrošināta regulāra ortožu lietošana ikdienā;
 • iestādes bērniem vērojamas "monotonas" kustības, kas liecina par nepietiekamu emociju izpausmi;
 • bērnu kabatas nauda netiek izmantota bērnu personīgām vajadzībām;
 • nav nodrošināta bērnu vajadzībām atbilstoša mācību vide, kas rada risku, ka mācību process netiek atbilstoši organizēts un ir zemas kvalitātes;
 • bērnam ar dzirdes traucējumiem, iespējams, tiek liegta iespēja iegūt izglītību atbilstoši viņa spējām un attīstībai;
 • neregulāri tiek veikta arteriālā asinsspiediena mērīšana bērniem;
 • netiek pietiekami nodrošinātas aizcietējumu rekomendācijas;
 • nepietiekama zīdaiņu aprūpe un uzraudzība;
 • bērnu miega režīms nav atbilstošs vecumposmam;
 • netiek sniegts atbalsts bērniem attiecību veidošanā ar vienaudžiem.

Pamatojoties uz bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaudes rezultātiem, iestādēm tika sniegtas atbilstošas rekomendācijas turpmākajam darbam. 2020. gadā plānots turpināt veikt padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes valsts sociālās aprūpes centros, lai novērtētu bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību un interešu nodrošināšanu iestādē.

Bērnu personas lietu pārbaudes 2019. gadā

2019. gadā VBTAI inspektori veica septiņas bērnu personu lietu pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Kopumā visās bērnu personu lietu pārbaudēs ārpusģimenes aprūpes iestādēs tika pārbaudīta 191 bērnu personas lieta.

Veicot bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes ārpusģimenes aprūpes iestādēs, konstatēts, ka:

 • trīs gadījumos vērojama nepietiekama sadarbība starp institūcijām;
 • piecos gadījumos bērnu personas lietās nav visi nepieciešamie dokumenti;
 • vienā gadījumā nav sniegtas ziņas Adopcijas reģistram;
 • vienā gadījumā netiek risināts bērna juridiskais statuss;
 • vienā gadījumā nav pieprasīta informācija no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes;
 • vienā gadījumā bērnam nav izstrādāts sociālās aprūpes/rehabilitācijas plāns.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!