Lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Latvijas teritorijā nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi, AS "Sadales tīkls" ikdienā veic nozīmīgus preventīvus darbus, kā elektrolīniju trašu tīrīšana, elektroapgādes infrastruktūras uzturēšana, atjaunošana un modernizācija. Lai plānoto un neplānoto elektroapgādes pārtraukumu laikā pēc iespējas mazāk ietekmētu lietotājus, uzņēmumā nepārtraukti tiek pilnveidoti un uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā kompetence, veiktas personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju apmācības.

Iepriekšējos gados un šogad paveiktā darba efektivitāti apliecina elektroapgādes kvalitātes rādītājs - šā gada deviņos mēnešos elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam bija 261 minūte, kas ir par 32% - 122 minūtēm - mazāk nekā šajā laika periodā 2012.gadā. Tomēr šo elektroapgādes kvalitātes rādītāju ietekmē ne tikai uzņēmuma investīcijas un operatīvā darba efektivitāte, bet arī sadarbība ar lietotājiem, jo uzņēmuma elektrolīnijas 95 tūkstošu km garumā un elektroapgādes infrastruktūra šķērso privātīpašumus visā Latvijā.

Ik dienu, veicot elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi, elektroenerģijas skaitītāju pārbaudi, elektroietaišu remontu darbus, kā arī novēršot dabas stihiju un trešo personu izraisītos elektrotīkla bojājumus, AS "Sadales tīkls" darbinieki un sadarbības partneri (kvalificēto būvdarbu veicēji) saskaras ar situācijām, kad ieplānoto darbu nav iespējams veikt, jo elektroenerģijas lietotāji vai zemes/objektu īpašnieki, kurā vēsturiski atrodas elektrotīkls, liedz uzņēmuma darbiniekiem piekļūt pie uzņēmumam piederošajām elektroietaisēm.

Visbiežāk uzņēmuma darbinieki saskaras ar situācijām, kad nav iespējas pārbaudīt elektroapgādes sadalnes un skaitītājus ilgstoši slēgtos īpašumos, kā arī ir gadījumi, kad elektroenerģijas skaitītāju vai sadalņu pārbaudi lietotāji neļauj veikt ļaunprātīgos nolūkos. Tāpat ik gadu lauksaimniecības sezonas laikā ir apgrūtināta piekļuve pie gaisvadu elektrolīnijām, kuras šķērso lauksaimniecības zemi. AS "Sadales tīkls" izprot lauksaimnieku rūpes par sējumiem un labību, tomēr elektrotīkla uzturēšanas darbs AS "Sadales tīkls" jāveic visu gadu, un īpaši svarīga ir operatīva rīcība elektrotīkla bojājumu gadījumos, kad ir apdraudēta ne vien iedzīvotāju elektroapgāde, bet arī cilvēku drošība.

Lai elektrotīkls visā Latvijā būtu drošs, efektīvs un elektroenerģijas sadales pakalpojumu AS "Sadales tīkls" spētu sniegt augstā kvalitātē, tas savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo tā elementi kalpo vidēji 40 - 50 gadus, kā arī bez regulārām elektrotīkla un elektroapgādes infrastruktūras pārbaudēm droša un nepārtraukta elektrotīklu ekspluatācija nav iespējama. Lai AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas piegādes pakalpojumu spētu veikt augstā kvalitātē, uzņēmums aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret uzņēmuma darbiniekiem, kuriem sava darba veikšanai nepieciešams piekļūt pie elektrolīnijām, transformatoru apakšstacijām, sadalnēm un elektroenerģijas skaitītājiem, kā arī neaizkavēt darbinieku darbu, jo tikai regulāri un preventīvi veicot elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas darbus, AS "Sadales tīkls" var uzturēt gandrīz 95 000 km garu elektrotīklu un vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroapgādi ilgtermiņā.

AS "Sadales tīkls" atgādina, ka elektrotīkla rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus veic gan uzņēmuma darbinieki, gan sadarbības partneri, savukārt elektroenerģijas skaitītājus pārbauda tikai AS "Sadales tīkls" darbinieki, kuriem ir darba automašīna, noteikts darbinieka formas tērps un apliecība. Lietotājiem, kuriem rodas aizdomas par personu, kas vēlas veikt elektroenerģijas skaitītāja pārbaudi, AS "Sadales tīkls" iesaka zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 200 403 un pārliecināties, vai konkrētā persona ir AS "Sadales tīkls" darbinieks.