Ģimenēm ar bērniem ir izveidots īpaši labvēlīgs nodokļu režīms, kas nozīmē, ka strādājošie vecāki ar bērniem saņem nodokļu atvieglojumus, savukārt strādājošie bez bērniem nodokļos maksā ievērojami vairāk. Turklāt no šī gada 1. marta, sākot no otrā bērna, ir ieviestas piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta.

Par katru bērnu IIN nodokļa atlaidē tiek piemēroti 40 eiro

Ikviens strādājošais maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Atkarībā no ienākumu līmeņa no 2018. gada nodokļa likme ir 20%, 23% vai 31,4%. Taču IIN mēs nemaksājam no visas bruto darba algas, bet gan tikai daļas, jo, pirmkārt, no apliekamā ienākuma tiek atņemts neapliekamais minimums un, otrkārt, tiek piemēroti nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām. Šogad nodokļa atvieglojums ir 200 eiro mēnesī par katru apgādībā esošu personu, kas naudas izteiksmē ir 40 eiro ieguvums (200 eiro mēnesī x 20% likme). Praksē tas nozīmē: ja Jums ir 2 bērni, tad uz rokas saņemat par 80 eiro vairāk nekā strādājošais, kuram bērnu nav, jo viņam nodokļu atlaides nepienākas.

  • 40 eiro – 2018. gads (IIN atvieglojums – 200 eiro par katru bērnu)
  • 46 eiro – 2019. gads (IIN atvieglojums – 230 eiro par katru bērnu)
  • 50 eiro – 2020. gads (IIN atvieglojums – 250 eiro par katru bērnu)

Jo vairāk bērnu, jo lielāks valsts pabalsts

Līdz šim visas ģimenes neatkarīgi no bērnu skaita saņēma vienādu ģimenes valsts pabalstu, bet tagad šis princips ir mainīts. No 2018. gada 1. marta papildus ģimenes valsts pabalstam tiek piešķirtas piemaksas: ģimenēm ar 2 bērniem – 10 eiro mēnesī, ar 3 bērniem – 66 eiro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu papildus 50 eiro mēnesī. Tādējādi ģimenes, kurās aug divi un vairāk bērni, pabalsta apjoms būs lielāks nekā ģimenēm, kurās aug viens bērns. Ieviešot progresivitāti nodokļu un arī pabalstu politikā, tiek ievērots princips, ka tiem, kam ir grūtāk vai kuru ienākumi ir mazāki, pienāks lielāks atbalsts no valsts un otrādi.

Papildu piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta:

  • 10 eiro – ģimenē aug 2 bērni;
  • 66 eiro – ģimenē aug 3 bērni;
  • 50 eiro – piemaksa par katru nākamo bērnu, ja ģimenē aug vismaz 4 bērni.

Piemēram, ja ģimenē aug 4 bērni, tad papildu pabalsts ir 116 eiro, bet, ja ģimenē aug 5 bērni, tad papildu pabalsts ir 166 eiro mēnesī, utt.

40 eiro IIN atvieglojums par nestrādājošu laulāto, kas audzina bērnu

Sākot ar šī gada 1. jūliju ir ieviesta jauna norma likumdošanā, kas paredz, ka nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu varēs saņemt arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir:

  • bērns vecumā līdz trim gadiem;
  • trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
  • pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Naudas izteiksmē 2018. gadā tas būs par 40 eiro vairāk ģimenes maciņā, jo strādājošajam tiks piemērots papildu IIN nodokļa atvieglojums no summas 200 eiro mēnesī.

Par bērnu interešu izglītības izdevumiem var saņemt nodokļus atpakaļ

Vecākiem noteikti jāatceras, ka viņiem ir iespēja iekļaut attaisnotajos izdevumos arī tēriņus par bērnu interešu izglītību. Tādejādi attaisnotos izdevumos līdztekus čekiem par savu vai ģimenes locekļu ārstniecības un izglītības pakalpojumiem varam iekļaut arī bērnu pulciņus un sporta nodarbības, un citas ārpusskolas aktivitātes. Svarīgi, ka ar 2018. gadu attaisnoto izdevumu limits ir palielināts no 215 eiro gadā uz 600 eiro gadā par katru ģimenes locekli, ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi kopā nepārsniedz 50% no gada apliekamā ienākuma lieluma. Jāpiemin, ka šajos 600 eiro tiek ņemti vērā attaisnotie izdevumi arī par medicīnu, mācībām un ziedojumiem.

Palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

Daudzbērnu ģimenēm ir palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi drīkst piemērot 50% apmērā, bet ne vairāk kā 500 eiro vērtībā. Iepriekš limits bija 427 eiro.

Godīgāka un sakārtotāka vide

Visi šie augstāk minētie pasākumi ir daļa no faktoriem, kas ietekmē naudas daudzumu cilvēku maciņos. Jaunā nodokļu sistēma un atbalsta mehānismi sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem ir veidoti kompleksi – gan nodokļu atlaižu veidā, gan palielinot pabalstus. Tādējādi valsts līdzsvaro dažādu sociālo grupu vajadzības, ievērojot principu, ka turīgākie maksā vairāk.