Latvija nav tikai Rīga!

Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Saldus novadā, izmantos administratīvi teritoriālās reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, informējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Mēs strādāsim, lai katrs jaunizveidotā novada iedzīvotājs lepotos, ka dzīvo Saldus novadā ar:

- dinamisku uzņēmējdarbību kā dzinējspēku,
- veselīgām un pārtikušām ģimenēm kā stipras sabiedrības pamatu,
- izglītību, veselības un sociālo aizsardzību kā prioritāti,
- attīstītām kultūras, mākslas, sporta nozarēm, aktīvu sabiedrības līdzdalību.

Pašvaldības pārvalde:
Mēs esam par stipru, finansiāli spēcīgu, kompetentu, iniciatīvas bagātu un godīgu novada pašvaldību. Mēs nodrošināsim atklātību par budžeta līdzekļu izlietošanu, radot iedzīvotājos interesi, sapratni un informētību. Mēs esam par līdzsvarotu attīstību laukos un pilsētās. Attīstīsim e-pakalpojumus, vienlaicīgi rūpējoties par iedzīvotājiem, kas tehnoloģijas neizmanto. Veidojot jauno novadu, no abām novadu veidojošām pašvaldībām pārņemsim labāko pieredzi. Rūpēsimies par kvalitatīvu plānošanas dokumentu un projektu sagatavošanu jaunajā novadā.

Izglītība:
Mēs iestājamies par kvalitatīvu izglītību katram bērnam un jaunietim. Mēs atbalstām pedagogu darba prestiža celšanu, morālo un materiālo stimulēšanu. Mēs iestājamies par finansiālo atbalstu čaklākajiem skolēniem un talantīgākajiem jauniešiem, kā arī brīvpusdienām. Sniegsim atbalstu profesionālās izglītības attīstībai novadā.

Kultūrvide:
Mēs vēlamies nodrošināt sakārtotas un mūsdienu prasībām atbilstošas kultūras iestādes Saldū un Brocēnos, kā arī pašvaldības atbalstu kultūrizglītības iestāžu darbībai visā novadā. Veicināsim kultūras pieejamību ikvienam, paredzot atlaides pensionāriem un maznodrošinātajiem.

Sports, aktīvā atpūta, tūrisms:
Nodrošināsim daudzveidīgas sporta nozares un aktīvās atpūtas iespējas. Vairosim tūrisma pievilcību novadā.

Veselības aprūpe:
Pilnveidosim veselības aprūpes, rehabilitācijas un fizioterapijas pakalpojumu pieejamību katram mūsu novada iedzīvotājam. Veicināsim personāla piesaisti un noturēšanu novada ārstniecības iestādēs.

Sociālā drošība:
Pašvaldības sociālo pabalstu sistēmai jābūt vienkāršai un saprotamai. Atbalstām esošo sociālo māju un dzīvokļu uzlabošanu un jaunu izveidi. Atbalstīsim daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un pasākumus novadā. Palīdzēsim iedzīvotājiem, kuri vēlas atgriezties no ārzemēm.

Mājokļi un energoefektivitāte:
Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju un pašvaldības īpašumā esošo ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un teritorijas labiekārtošanu. Sadarbībā ar uzņēmējiem veicināsim jaunu mājokļu izbūvi.

Pašvaldības īpašums:
Strādāsim pie pašvaldības īpašumu izvērtēšanas to ekonomiski pamatotai izmantošanai. Pakāpeniski likvidēsim degradētas teritorijas. 30% no finansējuma, kas iegūts, atsavinot pašvaldības īpašumu, novirzīsim pagastu pārvaldēm, kuru teritorijā īpašums atrodas.

Uzņēmējdarbība:
Rūpēsimies par efektīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem būvniecības jautājumos. Attīstīsim uzņēmējdarbības vidi, tai skaitā, industriālās zonas.

Lauku ekonomika un vide:
Rūpēsimies par lauku ekonomikas dažādošanu un dabiskās vides saglabāšanu. Uzlabosim lauku infrastruktūru – ceļus, ēku apsaimniekošanu, ciemu centru apgaismojumu, inženiertīklus. Sniegsim atbalstu sabiedrības virzītu vietējās attīstības (LEADER) projektu īstenošanai.

Bērnu un jaunatnes lietas:
Veidosim veselīgu vidi bērnu un jauniešu attīstībai, nodrošināsim atbalstu atkarību izskaušanai. Rūpēsimies par interešu izglītības pieejamību, atbalstu jauniešu organizācijām. Sekmēsim jauniešu uzņēmējdarbības spējas, karjeras izglītības pieejamību un izpratni par darba vidi.

Sabiedriskā drošība:
Padarīsim efektīvāku pašvaldības policijas darbu, modernizēsim policijas ekipējumu un uzlabosim darba vidi.

Infrastruktūra un vide:
Rūpēsimies par ielu un ceļu uzlabošanu. Pilnveidosim komunālās saimniecības pakalpojumu infrastruktūru. Atbalstīsim pasākumus vides sakopšanai. Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā, atkritumu šķirošanu un plašāka veida atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām. Sekmēsim humānu klaiņojošo mājdzīvnieku kontroli.

Jauna attīstība jaunā novadā !