JAUNAIS NOVADS
Saglabāsim vietējo kopienu tradīcijas
Nodrošināsim teritorijām līdzšinējo finansējumu
Atbalstīsim uzņēmējdarbību
Piesaistīsim investīcijas
Turpināsim novados iesāktos attīstības projektus
Attīstīsim visas skolas novadā
Paplašināsim pašvaldības pakalpojumus ciemos
Ieviesīsim līdzdalības budžetu iedzīvotāju iniciatīvām
Paplašināsim ID karšu priekšrocības deklarētajiem
ĢIMENE
Īstenosim programmu “Siguldas novads-ģimenēm draudzīgs”
Palielināsim vietas bērnudārzos, līdzfinansēsim privātos bērnudārzus, aukles
Atbalstīsim daudzbērnu, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, bērnus ar īpašām vajadzībām
Brīvlaikos nodrošināsim kvalitatīvu laika pavadīšanu
Veidosim jaunus rotaļu laukumus
Atbalstīsim krīzes situācijās
SENIORI
Nodrošināsim tikšanās vietas
Paplašināsim atbalstu veselībai
Atbalstīsim aktivitātes
Pilnveidosim sociālo aprūpi
Paplašināsim bezmaksas autobusu maršrutus
Finansēsim mūžizglītību
Pilnveidosim aprūpes centru pakalpojumus
JAUNIEŠI
Paplašināsim tikšanās vietas
Atbalstīsim iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā
Iesaistīsim uzņēmējdarbībā, brīvprātīgo darbā
Organizēsim vasaras nodarbinātību
Paplašināsim pasākumus
Stiprināsim mentorus un neformālo izglītību
VESELĪBA
Modernizēsim slimnīcu
Piesaistīsim jaunos mediķus
Nodrošināsim pediatrus brīvdienās
Attīstīsim ģimenes ārstu prakses ciemos
Organizēsim Veselības nedēļas, bezmaksas nodarbības
PALĪDZĪBA
Pilnveidosim sociālās garantijas
Izveidosim grupu mājas, Dienas centrus
Īslaicīgi izmitināsim krīzes situācijās
Iesaistīsim sabiedrību sociālajā atbalstā
Sniegsim nodokļu atlaides dažādām mērķgrupām
Palīdzēsim iedzīvotājiem ar invaliditāti
Līdzfinansēsim biedrību projektus
DROŠĪBA
Izveidosim vienotu Pašvaldības policiju ar diennakts dežūrām
Panāksim drošu pārvietošanos visiem satiksmes dalībniekiem
Palielināsim drošību izglītības iestādēs
Finansēsim peldētapmācību skolēniem, velosipēdistu apmācību
Modernizēsim videonovērošanu
Atbalstīsim jaunsargus, gaidas, skautus, zemessargus
Monitorēsim azartspēles
IZGLĪTĪBA
Renovēsim skolas un bērnudārzus, uzbūvēsim sporta zāles
Izveidosim Tehnoloģiju izglītības centru
Veidosim jaunas sporta skolas nodaļas
Attīstīsim esošās Mūzikas un mākslu skolas
Palielināsim bioloģiskās lauksaimniecības produktus ēdināšanā
Līdzfinansēsim bērnu ēdināšanu
Nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu
Sadarbosimies ar vecākiem
Attīstīsim mūžizglītību
UZŅĒMĒJI
Piešķirsim uzņēmējdarbību veicinošas nodokļu atlaides
Līdzfinansēsim infrastruktūras izbūvi
Sadarbosimies dzīvojamā fonda palielināšanā
Efektivizēsim atbalstu
Aizstāvēsim novada lauksaimniekus
Atbalstīsim ar tehnoloģiju pakalpojumiem, tālākizglītību
Paplašināsim Konsultatīvo padomi, organizēsim Uzņēmēju forumu
Paplašināsim konkursus “Māmiņa. Uzņēmēja”, “Gada balva”, zīmolu “Radīts Siguldā”
Iesaistīsim karjeras izglītībā
Attīstīsim tūrisma piedāvājumu
KULTŪRA
Saglabāsim kopienu tradīcijas, kultūras namus un identitāti
Piesaistīsim augstvērtīgus pasākumus
Finansēsim amatiermākslas kolektīvus, iedzīvotāju iniciatīvas
Modernizēsim novada bibliotēkas
Sadarbosimies ar Turaidas MR un sabiedrību novadpētniecībā
Nodrošināsim kvalitatīvu ekspozīciju Jaunajā pilī
Izveidosim unikālu kultūrtelpu pils kompleksā
Atbalstīsim radošas iniciatīvas
SPORTS
Efektīvi izmantosim līdzšinējo novadu infrastruktūru
Saglabāsim visus baseinus
Atbalstīsim bērnu un jauniešu, tautas un profesionālo sportu
Uzbūvēsim skeitparku un velotrasi Raiņa parkā
Izveidosim āra slidotavu
Paplašināsim Sporta klases projektu
Atjaunosim stadionus un aktivitāšu zonas
VIDE
Ieviesīsim viedās pilsētas konceptu
Iepirkumos iekļausim Zaļās prasības
Modernizēsim centrālās apkures sistēmas
Ieviesīsim Park & Ride koncepciju
Izveidosim jaunas auto elektrouzlādes
Attīstīsim atkritumu apsaimniekošanu
Paplašināsim centralizētās kanalizācijas tīklus
Līdzfinansēsim kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu
Sakopsim degradētās un latvāņu invadētās teritorijas
Apzaļumosim novadu
CEĻI
Pārbūvēsim un apstrādāsim ar dubultā seguma tehnoloģiju grantētās ielas un ceļus
Atjaunosim nolietojušos cietos segumus, izbūvēsim jaunus
Izveidosim vienotu sabiedrisko transportu
Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu namu infrastruktūru
Izbūvēsim jaunu apgaismojuma un lietusūdens sistēmu
Izbūvēsim jaunus gājēju un velo celiņus
PAŠPĀRVALDE
Izveidosim pagastu konsultatīvās padomes
Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību lēmumos
Izstrādāsim jaunu mājaslapu
Attīstīsim e-pakalpojumus
Operatīvi atbildēsim uz jautājumiem
Samazināsim birokrātiju