Foto: "Shutterstock"

Attālinātais darbs – ko varam secināt no pēdējo gadu pieredzes?
Kad 2020. gada agrā pavasarī Latvijā tika reģistrēts pirmais Covid-19 saslimšanas gadījums, reti kurš spēja iedomāties, cik ļoti globālā pandēmija ietekmēs un mainīs darba vidi. Cilvēkiem nācās mācīties strādāt attālināti, un šāds režīms pilnībā izdzēsa robežas, paverot iespējas strādāt teju no jebkuras vietas pasaulē. Lielākā daļa sabiedrības beidzot ir pieņēmusi to, ka arī attālināts darbs ir īsts darbs, un hibrīdā darba režīms daudzos uzņēmumos kļuvis par ikdienu. Ko pēdējie gadi mums ir iemācījuši?
 • Elastība
  Iespēja veikt darba pienākumus attālināti praksē ir parādījusi, ka liela daļa darbu, tostarp arī sapulces, ir efektīvi paveicama, neatrodoties birojā. Galvenais priekšnoteikums – ir jābūt piekļuvei interneta pieslēgumam. Darbadiena kļuvusi elastīgāka, un vērtīgo laiku, kas tiek ieekonomēts, nebraucot uz un mājup no darba, iespējams izmantot personīgajām vajadzībām. Tas pozitīvi ietekmē darbinieku labbūtību.
 • Tehnoloģiskais atbalsts
  Attālinātā darba prakse ir pievērsusi darba devēju uzmanību kvalitatīvu tehnoloģiju nozīmei komunikācijas, sadarbības un produktivitātes veicināšanā. Vairums uzņēmumu ir ieguldījuši līdzekļus dažādos rīkos un platformās, piemēram, videokonferenču sistēmās, projektu vadības programmās un mākoņa tehnoloģijās, lai atbalstītu attālināto darbu, nodrošinātu efektivitāti un maksimāli samazinātu pārpratumu riskus attālinātajā komunikācijā.
 • Darba un privātās dzīves līdzsvars
  Attālinātais darbs daudziem ir izpludinājis robežu starp profesionālo sfēru un privāto dzīvi, tādēļ ir ļoti būtiski ievērot disciplīnu. Disciplīna ir pamats, uz kura balstās elastīgs darba laiks. Darbadienu nepieciešams "ierāmēt", lai netiktu pārkāptas privātās telpas robežas un nepaaugstinātos izdegšanas risks. Attālinātajam darbam kļūstot populārākam, darba devējiem un arī pašiem darbiniekiem arvien biežāk nākas meklēt veidus, kā veicināt labbūtību un līdzsvaru starp abām sfērām.
 • Komunikācijas prasmes
  Attālinātā darbā tiešās saskarsmes iespējas ir ierobežotas, taču efektīva un nepārprotama komunikācija ir būtiska ikdienas sastāvdaļa, kas tieši ietekmē produktivitāti, paveiktā darba kvalitāti un citus rādītājus. Attālinātā darba prakse ir uzsvērusi skaidras un precīzas komunikācijas nepieciešamību, kā arī dažādu komunikācijas kanālu pareizas izmantošanas nozīmi efektīvākai informācijas nodošanai.
 • Uzticība
  Pateicoties attālinātajam darbam, liela daļa vadītāju ir atteikusies no tradicionālajām uzraudzības metodēm un iemācījusies uzticēties darbinieku spējām pašiem plānot savu dienu, izvirzot prioritātes veicamo darbu sarakstā. Uzticība savu darbinieku prasmēm un viņu iedrošināšana patstāvīgi pieņemt izšķirošus lēmumus ir ļoti būtiska, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi un rezultāti.
 • Iekļaušana un pieejamība
  Attālinātais darbs organizācijas ir padarījis iekļaujošākas, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un invaliditāti, kā arī tiem, kuri dzīvo attālākos reģionos. Attālinātais darbs arī paver iespējas pieņemt darbā talantīgus un zinošus speciālistus no citām valstīm.
 • Produktivitāte un rezultāti
  Lai gan sākotnēji bieži tika runāts par attālināti paveiktā darba kvalitāti, prakse pierādīja, ka produktivitāti var uzturēt līmenī vai pat uzlabot, ja ir paārdomāti izveidota atbalsta sistēma. Ir nepieciešami efektīvi un ātri veidi, kā palīdzēt darbiniekam attālināti risināt dažādas tehniskas problēmas un izaicinājumus.
 • Nākotnes darbs
  Tradicionālais darba modelis ar došanos uz biroju katru dienu daudzos uzņēmumos vairs nav aktuāls. Tā vietā daudzas organizācijas ieviesušas hibrīda darba modeli, kas apvieno attālināto un biroja darbu, lai izmantotu abu pieeju priekšrocības. Attālinātā darba iespējas, visticamāk, tuvākajā nākotnē nezaudēs savu aktualitāti, jo tās piedāvā lielāku elastību un iespējas ne tikai darbiniekiem, bet arī pašam uzņēmumam kopumā, piemēram, ietaupot elektroenerģiju utt.
Foto: "Shutterstock"

Pēdējie pieci gadi mainījuši organizāciju izpratni par darba režīmu un formu. Šis laiks bijis izaicinājumu pilns, taču izaicinājumi bieži rada nepieciešamos apstākļus sen gaidītām pārmaiņām. Viena no jomām, kuru mūsu pieredzē īpaši transformēja pandēmija, ir pieeja iekšējai komunikācijai. Laikā, kad kolēģi sastrādājās digitāli no visas Latvijas, par vienu no prioritātēm mūsu darbinieku pieredzes uzlabošanā izvirzījām komunikācijas procesa pilnveidošanu. Un arī šodien, kad hibrīddarba režīmā liela daļa no mums jau atgriezušies birojā, mēs "Atea Global Services" lielu uzmanību pievēršam pārdomātas iekšējās komunikācijas plūsmas nodrošināšanai. Vēlamies, lai kolēģi justos pilnvērtīgi iesaistīti un veidotu piederības sajūtu ar mūsu kultūru un uzņēmumu, lai kur arī paši fiziski atrastos.

Santa Pakalna-Jaka
"Atea Global Services"
Komunikācijas vadītāja
"ATEA" pieredze

Veidojam nākotni ar IT, komunicējot digitāli


Līdz ar attālinātā darba uzsākšanu 2020. gada martā pirmais solis, lai uzrunātu kolēģus, kas vairs nebija mūsu "redzeslokā", bija centralizēta komunikācijas kanāla nostiprināšana. Lai arī nenoliedzami neviens organizācijas veidotais kanāls neaizstās interpersonālo komunikāciju, kur par aktualitātēm katrs departaments savējos apziņo pats, tomēr ar attālināto darbu arī departamentu vadītāji saskarās ar izaicinājumiem, lai pārliecinātos, ka apspriesta tiek aktuālākā informācija. Līdz ar to kā svarīgu uzlabojumu attīstījām vienotu un modernu intranetu, kā arī lielu fokusu likām uz "Viva Engage" grupu iedzīvināšanu, lai nodrošinātu ātrāku un neformālāku komunikāciju. Kas svarīgi, šie kanāli mums ļāva veiksmīgāk integrēt komunikāciju no visas "Atea" grupas.


Pārejot no pamatā attālinātā darba uz hibrīdrežīmu, tā arī nekad neesam pilnībā atslēgušies no virtuālās pasaules. Vēl šodien ikmēneša kopējos saliedēšanās pasākumus straumējam digitāli, lai iekļautu visus darbiniekus. Arī stratēģijas prezentācijas vai semināri par mentālo veselību noritējuši gan tiešsaistē, gan klātienē.


Spēles elements un darbinieku iniciatīvas – komunikācijas un kultūras veidotāji arī attālināti


Hibrīddarbam kļūstot par dominējošo darba organizācijas formu "Atea", iekšējai komunikācijai un mūsu kultūras būvēšanai nozīmīga loma ir dažādām neformālām iniciatīvām, kas spēj iziet arī ārpus biroja telpām. Tā piemēram, pērn, mudinot darbiniekus vienoties kopīgā mērķī un kļūt aktīvākiem, izsludinājām soļu vākšanas izaicinājumu kopā ar lietotni "Walk15". Tajā kolēģi varēja iesaistīties gan klātienē, gan attālināti. Līdzīgas aktivitātes noritēja arī visā pandēmijas periodā un turpinām attīstīt šādus konceptus, kas ļauj saglabāt komandas garu, neskatoties, vai darbs norit birojā vai ārpus tā.


Atgriezeniskā saite atslēga prioritāšu nospraušanai


Sākot ar pandēmijas periodu un līdz pat šodienai aktīvi cenšamies dažādu jautājumu apspriešanā iesaistīt kolēģus. Tam lieliski noder balsošana vai īsas aptaujas par aktuālajiem jautājumiem. Esam arī novērojuši, ka dodot iespēju kolēģiem piedalīties lēmumos, kas saistīti ar kultūras veidošanas aktivitātēm, redzam arī lielāku kolēģi vēlmi doties uz biroju tajās piedalīties. Tāpat šī pieeja kalpojusi ne vien par iesaistes rīku, bet arī neformālu komunikācijas kanālu.

Saskaņā ar pagājušajā gadā veiktu globālu aptauju aptuveni ceturtdaļa pilna laika darbinieku pasaulē strādā daļēji attālināti. Ja varētu izvēlēties, daļēji attālināti gribētu strādāt puse darbinieku. Aptaujāto vidū šis ir populārākais darba modelis, kas apvieno gan attālinātā, gan klātienes darba priekšrocības.

Edgars Pīlips
"Luminor"
Darbinieku pieredzes un atalgojuma daļas vadītājs
"LUMINOR" pieredze

Daļēji attālinātā darba modeli īstenojam arī "Luminor", jo mums ir būtiski nodrošināt savu darbinieku labbūtību un veicināt veselīgu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru ar dažādām to atbalstošām iniciatīvām un aktivitātēm.


Elastīgs darba laiks un vide ir viens no ieguvumiem, ko "Luminor" labprāt sekmē – ja vien darba pienākumi to atļauj, mūsu darbinieki ikdienā var strādāt ne tikai ārpus birojā Baltijas valstīs, bet arī strādāt no citām Eiropas valstīm. Darbiniekiem nodrošinām nepieciešamo efektīvai strādāšanai attālināti – gan tehnoloģijas, gan padomu ergonomiskas darba vietas izveidei.


Viena no mūsu darbinieku augstāk novērtētajām "Luminor" kā darba devēja priekšrocībām ir iespēja līdz pat 90 dienas gadā strādāt no kādas citas valsts Eiropā, tā apvienojot darbu ar jaunas valsts iepazīšanu vai siltāka klimata baudīšanu. Šādam darba modelim ir vairāki ieguvumi – apvienojot darbu un atpūtu, pieaug darbinieka produktivitāte, vides maiņa sniedz jaunu enerģiju, un tā ir iespēja pagarināt ceļojumu, neņemot papildu atvaļinājuma dienas.

Šo iespēju katru gadu izmanto gandrīz 200 "Luminor" darbinieku, kas kopumā ir izmēģinājuši strādāt no 28 dažādām valstīm. Populārākā valsts, no kuras attālināti strādājuši mūsu kolēģi, ir Spānija, kam seko Itālija un Vācija.