Foto: "Shutterstock"

Kāpēc ir svarīgi mērīt darbinieku apmierinātību: būtiskākie ieguvumi
Produktivitāte un rezultāti darbā ir cieši saistīti ar darbinieku labsajūtu. Ir pierādīts, ka darbinieks, kurš ir apmierināts, kuram ir sajūta, ka uzņēmumam viņš rūp, uzrāda augstāku efektivitāti un sasniegumus. Lai nodrošinātu labbūtību, ir svarīgi sekot līdzi klimatam darbavietā, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir aptauju veidošana.
Saruna aci pret aci ar katru darbinieku iespējama nelielā uzņēmumā. Savukārt lielā korporācijā ar vairākām nodaļām un vadītājiem nepieciešams efektīvāks risinājums viedokļu ievākšanai un to salīdzināšanai. Lielākās kompānijās tiek rekomendēts veikt strukturētas darbinieku aptaujas.

Aptaujas ir paredzētas tam, lai identificētu jomas, kurām darba devējam nepieciešams pievērst uzmanību. Tā var izmērīt kopējo temperatūru darbavietā. Darbinieku iesaiste ir ļoti būtiska, jo tieši viņu viedoklis ir tas, kas var palīdzēt uzlabot darba apstākļus un pilnveidot dažādus procesus. Aptaujas arī sniedz iespēju aktualizēt problēmas, kuras nepieciešams risināt.

Uzņēmuma tēlu veido ne tikai klientu un partneru atsauksmes, bet arī darbinieku novērtējums. Viņu personīgā pieredze ir ļoti būtiska uzņēmuma izaugsmei un darba apstākļu uzlabošanai. Darbinieku apmierinātības mērīšana palīdz noteikt faktorus, kas samazina motivāciju strādāt ar visaugstāko atdevi. Tomēr jāņem vērā:

 • gatavojoties mērīt darbinieku apmierinātību, ir svarīgi panākt, lai darbinieki jūtas droši un patiešām notic, ka aptaujas dati būs pilnīgi anonīmi un konfidenciāli;

 • lai darbinieku apmierinātības pētījums būtu efektīvs, ir jāprot pēc tam strādāt ar iegūtajiem datiem.
Kompānija "Kantar" 2024. gada februārī veica pētījumu, kurā tika noskaidrota arī Latvijas strādājošo kopējā apmierinātība ar pašreizējo darbu, kā arī tās izmaiņas dinamikā. Pētījuma rezultāti liecina, ka trīs no četriem (74%) darba ņēmējiem ir kopumā apmierināti ar savu pašreizējo darbu, kamēr piektā daļa (22%) darbinieku ar savu darbu nav īsti apmierināta. Caurmērā vairāk apmierināti ir vadītāji, kā arī augstākā līmeņa speciālisti, strādājošie ar augstiem ienākumiem (1501 eiro un vairāk), kā arī tie, kas nodarbināti izglītības nozarē. Vairāk var uzzināt šeit.
Svarīgākie jautājumi apmierinātības mērīšanai
Viens no vadošajiem personāla atlases uzņēmumiem Latvijā "Enjoy Recruitment Latvia", kas darbojas jau kopš 2007. gada, uzskaitījis svarīgākos kritērijus, kas jāņem vērā, veidojot darbinieku aptaujas.
 • Organizācijas līderība un plānošana – vai darbiniekam ir izprotami organizācijas mērķi un stratēģija, vai darbinieks jūt vadītāja lomu uzņēmumā.
 • Izaugsmes un karjeras iespējas organizācijā – vai darbinieks redz savu izaugsmi uzņēmumā, cik atsaucīgs ir uzņēmums pret darbinieku attīstību.
 • Organizācijas kultūra un iekšējā komunikācija – vai ir pietiekami laba darbinieku komunikācija, komandas darbs.
 • Darbinieka loma organizācijā – vai darbinieks ir apmierināts ar darbu, ko viņš veic, vai darbinieks jūtas ērti.
 • Darba vide – vai ir pozitīva darba vide, darba apstākļi (gaiša telpa, pietiekams apgaismojums u. c.).
 • Darbinieka attiecības ar tiešo vadītāju – vai norit skaidra komunikācija starp darbinieku un tiešo vadītāju.
 • Vērtības – vai darbiniekam ir saprotamas organizācijas vērtības.
 • Atlīdzība un papildu bonusi – vai darbinieks ir apmierināts ar papildu iespējām.
Foto: "Shutterstock"

Darbinieku labbūtība pēdējos gados ir kļuvusi arvien nozīmīgāka, ko lielā mērā veicinājušas sabiedrības viedokļa izmaiņas – potenciālie darba ņēmēji, īpaši jaunāko paaudžu pārstāvji, šobrīd vērtē uzņēmumus ne tikai pēc piedāvātās algas, stabilitātes un izaugsmes iespējām, bet pastiprināti ņem vērā arī darba devēja rūpes par darbinieku emocionālo labklājību, dzīves un darba balansu, kā arī atgriezenisko saiti.

Edgars Pīlips
"Luminor"
Darbinieku pieredzes un atalgojuma daļas vadītājs
"LUMINOR" pieredze

Arī pieejamo pētījumu un publikāciju par labbūtību apjoms pēdējos gados ir būtiski pieaudzis, un tie visi uzsver nozīmīgu pozitīvu korelāciju starp darbinieku apmierinātību ar savu darba vietu un viņu produktivitāti – augstāka apmierinātība un iesaistīšanās darbā tiek saistīta ar lielāku uzņēmuma ienesīgumu.


"Luminor" Latvijā strādā vairāk nekā 900 darbinieki, un mums ir svarīga viņu labsajūta, tāpēc ikdienā rūpējamies par iespējami labāku viņu apstākļu nodrošināšanu. "Luminor" ir svarīgi veidot pievilcīgu darba vietu, kurā strādā apmierināti un apņēmības pilni darbinieki, jo tā mēs varam sasniegt labākus rezultātus un risināt izaicinājumus. Ticam, ka liela nozīme ir arī atgriezeniskajai saitei, tāpēc divreiz gadā organizējam anonīmas darbinieku aptaujas, kurās piedalās teju visi bankas darbinieki. Tās pamatmērķis ir noskaidrot darbinieku viedokli, noskaņojumu un apmierinātību ar darba vidi, izpratni par mūsu uzņēmuma stratēģiju un ilgtermiņa mērķiem, kā arī mums ir svarīgi saņemt atgriezenisko saiti par dažādiem vadības līmeņiem un informācijas apriti.


Mēs izmantojam starptautiski atzītu NPS metodoloģiju (Net Promoter System), lai izmērītu mūsu darbinieku iesaisti, kā arī mūsu uzņēmuma produktu un pakalpojumu veicināšanas rādītāju. Tas palīdz mums labāk saprast, kas darbojas labi un kas jāuzlabo, lai mūsu kultūra būtu aizvien spēcīgāka un uz sadarbību vērsta, un lai mūsu darba ikdiena un vide būtu darbiniekiem tīkamāka.Tikpat būtisks, kā aptaujas veikšana un viedokļu apkopošana, ir darbs ar aptaujas rezultātiem. Būtiski, ka komandu ietvaros arī tiek pārrunāti aptaujas rezultāti, īpaši, ja tie, kas apkopo darbinieku apmierinātību un labbūtību.


Tāpat ir būtiski organizēt regulāras diskusijas, kas palīdz veicināt darbinieku iesaisti iedeju ģenerēšanā un plānošanā, tādejādi veidojot darba vidi, kas saskan ar organizācijas mērķiem.

Jau kopš 2011. gada gada "Cēsu alus" veic darbinieku iesaistes pētījumu. Pētījuma nodrošinājumam tiek izmantota "online" sistēma, kurā darbinieki veic aptaujas izpildi, vadītāji saņem piekļuvi savu komandu rezultātu pārskatiem, kā arī var veikt nepieciešamo uzlabojumu aktivitāšu plānošanu un atsekošanu.

Pētījums tiek veikts reizi 2–3 gados. Tā norisi nodrošina neatkarīgs uzņēmums, tādējādi nodrošinot 100% sniegot atbilžu konfidencialitāti.

Pētījums ir būtisks uzņēmuma attīstības rīks, un ir neatņemama uzņēmuma nepārtrauktas uzlabojumu kultūras sastāvdaļa.


Ruta Pāvuliņa
A/S “Cēsu alus” Personāla nodaļas vadītāja
"Cēsu alus" pieredze

Pēdējais pētījums A/S "Cēsu alus" tika realizēts 2024. gada janvārī, sasniedzot 93,1% aizpildīto aptaujas anketu līmeni. Šogad esam sasnieguši vēsturiski augstākos "PeoplePower index" rādītājus, kurus sasniedz tikai 15% uzņēmumu. Esam lepni, ka TOP 3 augstākās piekritības apgalvojumā ir arī jautājums, kas saistīts ar darbinieka iesaistes indeksa novērtējumu.


Uz risinājumiem vērstu uzņēmuma attīstību un nepārtrauktu uzlabojumu kultūru nodrošina tālakais darbs ar pētījuma rezultātiem, kas notiek komandu darba grupās, iesaistot tajās visus uzņēmuma darbiniekus.


Kritiskais veiksmes faktors darbinieku iesaistē ir nepārtraukts komunikācijas process par realizētajām izmaiņām un to sasaisti ar darbinieku iesaistes pētījuma rezultātiem.

Viena no mūsu stratēģiskajām ambīcijām ir darbinieku virzīta izcilība. To ir iespējams sasniegt tikai ar iesaistītu darbinieku komandu, tāpēc darbinieku iesaistes pētījums ir būtisks instruments mūsu nepārtrauktas uzlabojumu kultūras veicināšanā.


Jautājumi, uz kuriem atbildēt, pirms pētīt un mērīt


Pirms uzņēmums pieņem lēmumu par darbinieku pētījumu veikšanu, ir jāņem vērā vairāki būtiski aspekti:


 1. Kāds ir mērķis? Kāpēc tiek veikts pētījums, kādiem mērķiem izmantots rezultāts?
 2. Konfidencialitātes nodrošināšana.
 3. Kāda ir pētījuma metodoloģija (pētām apmierinātību, iesaisti, vai abus?)
 4. Datu pieejamība, atspoguļošana, salīdzināšanās iespējas: vai tas ir uzņēmumam individuāli izstrādāts pētījums, vai pētījumu/metodoloģiju izmanto citi uzņēmumi un ir iespēja salīdzināties arī ar citiem?
 5. Kādi ir uzņēmuma resursi un kapacitāte šāda pētījuma realizācijai?

Apmierināts vai iesaistīts darbinieks?


Produkta, pakalpojuma, zīmola reputāciju veido patērētāju pieredze un atsauksmes – darba devēja tēlu un uzņēmuma reputāciju veido darbinieku pieredze. Darbinieki ir produkta, pakalpojuma un uzņēmuma vēstneši ikdienā, tāpēc darbinieku apmierinātībai, iesaistei un pieredzei ir būtiska loma gan veiksmīgu biznesa rezultātu nodrošināšanā, gan uzņēmuma reputācijas veidošanā. Pilnveidojot pētījumu metodoloģijas, ir izpētīts, ka apmierināts darbinieks nenozīmē iesaistīts darbinieks un otrādi. Iesaistītu darbinieku raksturo emocionāla saikne ar uzņēmumu, tā mērķiem, vērtībām.