Foto: Privātais arhīvs
Lai sasniegtu savas stratēģiskās prioritātes un mērķus, uzņēmumi un organizācijas, to skaitā augstākās izglītības iestādes visā pasaulē izmanto stratēģijas pārvaldes sistēmu, kas tiek balstīta Eiropas Kvalitātes menedžmenta fonda (European Foundation for Quality Management – EFQM) kvalitātes modelī.

To izmanto dažādi uzņēmumi, piemēram, "BMW", "Siemens", "Hyundai", "BOSCH", "HUAWEI", kā arī vairākas universitātes. To ir ieviesusi arī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), un pēc EFQM ekspertu vērtējuma RTU pārvaldes sistēma starptautiskajā vidē ir ierindota starp visaugstāk novērtētajām un labāk pārvaldītajām sistēmām, RTU piešķirot četru zvaigžņu novērtējumu "Recognized by EFQM", ko RTU saņems 23. septembrī.

Šāds atzinības līmenis norāda, ka RTU ir skaidri definējusi savus sasniedzamos mērķus Latvijā un starptautiskajā mērogā, ir apzinājusi un cieši sadarbojas ar partneriem industrijā, nevalstiskajā sektorā un valdībā vienotu mērķu īstenošanai, kā arī ir skaidri redzamas universitātes pozitīvas attīstības un izaugsmes tendences ilgtermiņā.

Kvalitātes vadība – palīgs stratēģijas īstenošanā

Ceļš uz EFQM kvalitātes vadības sistēmu bija darbietilpīgs un aizņēma pietiekami ilgu laiku. Lēmumu savā pārvaldības modelī integrēt EFQM principus RTU pieņēma 2016. gadā, lai ilgtermiņā nodrošinātu izaugsmi un uzlabotu studiju un procesu kvalitāti, tā nodrošinot universitātes stratēģijas īstenošanu. Tā pēdējos sešus gadus RTU ir mērķtiecīgi strādājusi, pilnveidojot universitātes iekšējās sistēmas, integrējot un uzlabojot procesus un veidojot kvalitātes sistēmas ciešāku sasaisti ar universitātes stratēģiju, jo kvalitātes vadība ir viens no galvenajiem mehānismiem, kas palīdz īstenot universitātes stratēģiskos plānus.

RTU Stratēģija nosaka, ka universitātes darbības pamats ir zinātne un inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Taču vēl bez minētā darbojas arī tā dēvētās otrā līmeņa stratēģijas, kas paredz, kā notiks attīstība konkrētās jomās, piemēram, digitalizācijā, ilgtspējīgā attīstībā, finanšu un administratīvajā darbībā, internacionalizācijā, komunikācijā un cilvēkresursos.

Visiem stratēģijā noteiktajiem mērķiem ir definēti konkrēti veicamie uzdevumi un rezultatīvie indikatori, kas ļauj sekot stratēģijas īstenošanai. Ir definētas arī trīs stratēģijas prioritātes, kas jāsasniedz līdz 2025. gadam: panākt, ka RTU ieguldījums tautsaimniecībā pārsniedz vienu miljardu eiro, iekļūt augstskolu starptautisko reitingu TOP 500, primāri pilnveidojot zinātnisko pētniecību, un panākt absolventu apmierinātību ar studijām, veicinot viņu vēlmi studijas RTU ieteikt citiem.

Šos mērķus sasniegt RTU palīdz kvalitātes sistēmas integrācija universitātes stratēģiskajā vadībā. Šāda pieeja palīdz saprast, kas stratēģijas izpildes procesā darbojas un kas vēl jāpilnveido, kā arī nodrošina RTU padomi un vadību ar objektīvu informāciju, palīdzot pieņemt atbilstošus lēmumus un kritiski paskatīties uz RTU sekmēm. Svarīgi arī analizēt un vērtēt ne tikai šā brīža rezultātus, bet ietekmi ilgtermiņā, ņemot vērā būtiskākos ietekmējošos faktorus, veidot prognozes, salīdzināt savu sniegumu ar konkurentu sniegumu starptautiski. Lai to izdarītu, RTU izmanto divu veidu pamata datu blokus –snieguma rādītājus un uztveres rādītājus, jeb viedokļa izzināšanu.

Pārmaiņas, kas palīdz sasniegt mērķus

RTU ir veikusi nozīmīgas pārmaiņas, lai iegūtu objektīvus un kvalitatīvus datus un veidotu modernu pārvaldes sistēmu. Ir izveidotas spēcīgas datu analītiķu vienības – Zināšanu vadības centrs un Kvalitātes vadības un ilgtspējas nodaļa. Ir izveidotas operatīvo, stratēģisko un snieguma datu analītikas IT sistēmas un nepieciešamās sistēmu integrācijas, ieviesti mākslīgā intelekta algoritmi datu apstrādē, attīstīta sadarbība ar dažādām valsts un privātajām institūcijām, lai iegūtu datus, kas nav publiski.

RTU EFQM pārvaldībā ir definētas 133 pieejas, kā strukturēt, īstenot procesus/aktivitātes, kuru pilnveide un uzlabojumi nodrošinās kvalitatīvas studijas un augstus RTU darbības rezultātus. Ir pilnveidoti vairāk nekā 100 dažādi procesi, lai būtu ciešāka sasaiste ar stratēģijas uzdevumiem un tiktu sasniegti rezultatīvie rādītāji un uzstādītie mērķi. Šos uzlabojumus vistiešākajā veidā izjūt studējošie, darbinieki, projektu partneri.

Tāpat RTU, lai iegūtu plašu uztveres rādītāju apjomu, ar dažādu regularitāti veic 44 dažādas viedokļu aptaujas, piemēram, par studentu apmierinātību ar studiju procesu, par populārākajām un perspektīvākajām studiju programmām, par studējošo un skolēnu gaidām no RTU, par doktorantūras studiju kvalitāti, par zinātnes procesiem, par darbinieku apmierinātību ar darbu un RTU kā darba devēja novērtējumu, par iekšējo procesu novērtējumu, sadarbības partneru, piegādātāju, industrijas, Latvijas sabiedrības viedokli par RTU un par universitātes reputācijas novērtējumu Latvijā.

Uztveres un snieguma rādītāju analīze ir priekšnoteikums izsvērtām pārmaiņām un resursu novirzīšanai tām. Dati kopā ar strauju digitālo attīstību jau patlaban RTU palīdz gūt panākumus, un ilgtermiņā tieši šīs kapacitātes attīstība būs svarīgs faktors RTU turpmākajai attīstībai.

Kopēja izpratne par Latvijas augstākās izglītības nākotni

Latvijas augstskolas vairs nekonkurē tikai Latvijā, bet, kā minimums, Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, cīnoties par ārvalstu studentiem, struktūrfondu finansējumu, grantiem u. c. Lai iegūtu daudzu miljonu vērtus projektus no Briseles, nepietiek ar infrastruktūru un zināšanām, ir nepieciešami uzticami un labi partneri, kā arī jāspēj orientēties savā ekosistēmā un globālajās tendencēs.

Tāpēc, lai palielinātu konkurētspēju, ir jābūvē savas organizācijas ekosistēma, jāattīsta stratēģiskās partnerības, veidojot win-win situācijas un mērķtiecīgi izprotot partneru vēlmes. RTU ir noteikusi savus mērķus, strādā ar konkrētiem sadarbības partneriem, apzina savu mērķu vidi, proti, darba tirgus prognozes, izmaiņas normatīvajā regulējumā, konkurentu analīzi, plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju monitoringu, demogrāfijas tendences un potenciālo studentu interešu monitoringu, absolventu nodarbinātību. Tāpat ir jāņem vērā pasaules tendences augstākajā izglītībā un zinātnē – digitalizācija, ilgtspējīgas attīstības ietekme, globalizācija, starptautiskie reitingi, mūžizglītība, studiju formas un satura maiņa, internacionalizācija, inovācijas un tehnoloģiju pārnese.

Šī strukturētā pieeja ar ietekmes un tendenču analīzi, ko nodrošina kvalitātes vadības sistēma, palīdz sekot līdzi pārmaiņām un izvirzīt savas prioritātes, sadarboties ar partneriem un ietekmēt situāciju Latvijā universitātei svarīgās jomās. Ārvalstu eksperti, kuri šā gada vasarā vērtēja EFQM kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu RTU, ir atzinīgi novērtējuši RTU stratēģijas ieviešanas procesu, kura laikā universitāte ir definējusi savu lomu vietējā un globālajā ekosistēmā, jo esam viena no vadošajām Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm.

Tātad atslēgas vārds šeit būtu sadarbība, balstoties kvalitātes vadības sniegtajā atbalsta mehānismā. Diemžēl dažāds redzējums par savu un kopējo ekosistēmu traucē Latvijas augstskolām veiksmīgāk sadarboties un kopīgi attīstīt izglītības telpu Latvijā. Redzējuma trūkums vai nereti krasās uzskatu atšķirības par vietējām un globālajām tendencēm un to, kā pielāgot atbilstošas stratēģiskās prioritātes un operatīvo pārvaldību, joprojām paliek vairuma Latvijas augstskolu vājais punkts. Taču tas būtu jāpārvar un augstskolām kopīgi jāveido izpratne par Latvijas augstākās izglītības ekosistēmas attīstību, kas, savukārt, ir būtisks faktors vienotai izpratnei par Latvijas augstākās izglītības nākotni.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!