Foto: DELFI
Valdība otrdien atļāva VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izbeigt līdzdalību uzņēmumā SIA "Biroju centrs "Ezerparks"" (BCE) un nolēma sākt VNĪ un BCE reorganizāciju, BCE pievienojot VNĪ.

BCE tika dibināta 2008.gada 12.jūnijā ar mērķi uzbūvēt un apsaimniekot biroju ēkas, kas piemērotas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) centrālā aparāta struktūrvienību un citu valsts iestāžu (institūciju) vajadzībām. BCE pamatkapitāls ir 14 454 570 eiro, kas sadalīts 14 454 570 kapitāldaļās ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību viens eiro.

BCE galvenais aktīvs ir nekustamais īpašums Talejas ielā 1, Rīgā, kura sastāvā ir zeme ar kopējo platību 32 840 kvadrātmetri un biroja ēka ar kopējo platību 44 798,4 kvadrātmetri ar tajā esošo aprīkojumu, kas pamatā ir būvēta VID vajadzībām. Nekustamajā īpašumā ir izvietots arī Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā pakalpojumus sniedz arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra.

BCE īpašumā un pārvaldīšanā ir nekustamais īpašums Talejas ielā 1 un nekustamais īpašums Kadagas ielā 1, Rīgā, kura sastāvā ir zeme ar kopējo platību 611 kvadrātmetri. To pārvaldīšanā nav nepieciešams veikt specifiskas pārvaldīšanas darbības, kas būtiski atšķirtos no VNĪ pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas darbībām. Nekustamā īpašuma Talejas ielā 1 un nekustamā īpašuma Kadagas ielā 1, Rīgā, pārvaldīšana šobrīd ir BCE vienīgais saimnieciskās darbības virziens.

VNĪ, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus un ievērojot Pārvaldības likuma nosacījumus, ir vērtējusi lietderību turpināt BCE darbību, kā arī BCE darbības izbeigšanu, reorganizējot vai likvidējot to.

Veicot izvērtējumu, secināts, ka BCE darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem - tā pārvalda nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgs valsts un pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un valsts drošībai. Nekustamajā īpašumā tiek nodrošināta valstij būtiska valsts pārvaldes funkcija - nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaite, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšana Latvijas teritorijā, kā arī tiek iekasēti nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi Eiropas Savienības budžetam, īstenota muitas politika un kārtotas muitas lietas.

Izvērtējumā secināts, ka BCE un VNĪ darbības mērķi ir līdzīgi - nodrošināt valsts attīstībai un pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai un valsts drošībai būtisku nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, atbrīvojot valsts iestādes no neraksturīgu funkciju veikšanas un nodrošinot nekustamā īpašuma efektīvu pārvaldīšanu, tostarp apsaimniekošanu un attīstību, un līdzdalība tieši nodrošina publiskas personas kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Lai gan BCE darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem un VNĪ līdzdalība BCE tieši nodrošina VNĪ vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, tomēr, vērtējot, vai ar līdzdalību BCE racionāli un ekonomiski pamatoti tiek izmantoti finanšu resursi, secināts, ka nav pamata VNĪ saglabāt līdzdalību BCE.

Analizējot BCE izmaksu struktūru, VNĪ prognozē, ka, reorganizējot BCE un iekļaujot BCE pamatdarbību pilnībā VNĪ, būtu iespējams atteikties no vairākām netiešajām izmaksu kategorijām, ko VNĪ nodrošinātu no pašreizējiem resursiem.

Turpmāk varēs atteikties no BCE personāla izmaksām, jo darba algas un darba algas nodokļu izmaksas sasniedz 98 300 eiro gadā, bet veselības apdrošināšanas izmaksas - 2400 eiro gadā. Šobrīd BCE budžetā ir paredzēts atalgojums valdes priekšsēdētājam, biroja administratorei, ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķim. VNĪ paredz, ka pēc BCE reorganizācijas un pievienošanas VNĪ minētās amata pozīcijas nebūs nepieciešamas un VNĪ spēs nodrošināt operatīvo darbību ar VNĪ cilvēkresursiem.

Tāpat, pievienojot BCE VNĪ, tiks ietaupītas BCE ārpakalpojumu izmaksas: grāmatvedības un jurista pakalpojumu izmaksas (33 500 eiro gadā), BCE profesionālo pakalpojumu izmaksas, tostarp sabiedrisko attiecību pakalpojumi, IT pakalpojumi, revīzijas pakalpojumi, tehniskās uzraudzības izmaksas u.c. izmaksas, (40 600 eiro gadā), BCE operatīvās darbības nodrošināšanas izmaksas - biroju un administrācijas izmaksas, tostarp biroja noma, stāvvietas, biroja apsaimniekošana un komunālie maksājumi, kancelejas preces, reprezentācijas izmaksas, sakaru pakalpojumi, komandējumi, transporta izmaksas, apmācības u.c. izmaksas, (22 800 eiro gadā).

Kopējais izmaksu ietaupījums pēc BCE reorganizācijas un pievienošanas VNĪ ir prognozējams vidēji 197 700 eiro gadā. Iespējamo izmaksu ietaupījuma aplēsēs VNĪ balstās uz BCE 2016.gada budžetu.

Reorganizācijas rezultātā VNĪ pārņems BCE ilgtermiņa kredītsaistības 51,6 miljonu eiro (uz 2016.gada 30.jūniju) apmērā un aktīvu, kura naudas plūsma pilnībā nosedz pārņemtās saistības.

2016.gada 26.janvārī Ministru kabinets lēma VID nomas maksas izdevumu segšanai par telpām Talejas ielā 1 2017.gadā un turpmākajos gados no budžeta līdzekļiem novirzīt 6 413 392 eiro, tai skaitā telpu apsaimniekošanai un ilgtermiņa saistību dzēšanai. Jāņem vērā, ka nomas maksas apmērs līguma darbības laikā līdz 2044.gadam var mainīties, jo nomas maksa ietver tādus izmaksu posteņus kā nekustamā īpašuma apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis un apsaimniekošana, kuru svārstības ilgākā laika periodā šobrīd nav iespējams prognozēt.

Secināts, ka, izbeidzot BCE darbību, nepastāv šķēršļi, kādēļ VNĪ nevarētu turpināt nekustamā īpašuma Talejas ielā 1 pārvaldīšanu, kā arī tiktu ekonomēti un racionāli izmantoti finanšu līdzekļi saistībā ar BCE personāla, biroja un administratīvo un profesionālo pakalpojumu izmaksu samazinājumu.

Līdz ar to nolemts, ka VNĪ ir izbeidzama līdzdalība BCE. Izvērtējot BCE darbības izbeigšanas veidu, reorganizējot vai likvidējot to, secināts, ka likvidācijas gadījumā BCE var nespēt segt savu kreditoru saistības un kreditoru prasījumi var tikt vērsti pret nekustamo īpašumu Talejas ielā 1, kas nav pieļaujams, ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums būvēts un pielāgots konkrētu valsts pārvaldes iestāžu funkciju veikšanai, turklāt tas radītu nepieciešamību meklēt risinājumus valsts pārvaldes iestāžu izvietošanai citās telpās, varētu tikt zaudēta galvenā būvuzņēmēja garantija, jo nepastāvēs BCE tiesību un saistību pārņēmēja (būvniekam ir jānodrošina tikai normatīvajos aktos noteiktā divu gadu garantija), kā arī nepastāv iespēja turpināt sāktos tiesvedības procesus un cedēt prasījuma tiesības.

Līdz ar to BCE darbība tiks izbeigta, veicot reorganizāciju un to pievienojot VNĪ.

Saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem ir saņemtas AS "Swedbank" un "Nordea Bank AB" rakstiskas piekrišanas VNĪ un BCE reorganizācijai, BCE pievienojot VNĪ.

2016.gada 14.aprīlī ar "Nordea Bank Finland Plc" ir noslēgts jauns "Nordea" klientu līgums par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, saskaņā ar kura nosacījumiem VNĪ ir tiesības veikt jebkuru pasākumu vai pieņemt lēmumu saistībā ar uzņēmējdarbības reorganizāciju, ja valstij pieder balsstiesību vairākums VNĪ pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai VNĪ vadības iecelšanā.

Kā ziņots, VNĪ 2015.gada 30.decembrī ir pabeigusi BCE kapitāla daļu iegādi par 21 462 045 miljoniem eiro, iegūstot 100% pārraudzību un kontroli pār uzņēmumu, kura vērtība ir 92 miljoni eiro.

VNĪ kā vienīgais BCE īpašnieks samazinās VID maksājumus nomas līguma periodā par gandrīz 34 miljoniem eiro. Valsts budžetam vidēji gadā tas dos ietaupījumu līdz pat 1,2 miljoniem eiro, kā arī palielinās VNĪ aktīvu vērtību un ieguldījumu atdevi. VID nomas maksa mēnesī līdzšinējo 13,30 eiro par kvadrātmetru vietā samazināsies līdz 11,20 eiro par kvadrātmetru.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!